Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap van Delfland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap van Delfland
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap van Delfland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 78 van de Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201511-05-2017Onbekend

24-09-2015

Waterschapsblad d.d. 30 september 2015, nr. 7707

1210038

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap van Delfland

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland,

 

Gezien het voorstel van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 18 september 2015;

 

Gelet op de artikelen 3:12, eerste lid in samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:42, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 78 van de Waterschapswet;

 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Verordening elektronisch bekendmaken Hoogheemraadschap van Delfland

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

Bekendmaking: de wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten van het waterschapsbestuurdie algemeen verbindende voorschriften inhouden, de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van het ontwerp van besluiten, kennisgeving van meldingen, alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen, dekennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerpbesluit: een besluit dat wordt voorbereid met een in de wet verplicht voorgeschreven inspraakprocedure, dan wel met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel meteen andere inspraakprocedure.

Elektronisch Waterschapsblad: het Waterschapsblad, bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet,dat is te raadplegen op www.overheid.nl.

Artikel 2 Wijze van bekendmaken

Iedere bekendmaking vindt plaats in een afzonderlijk elektronisch Waterschapsblad, tenzij bij wet ofregelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

Artikel 3 Ter inzage legging

 

 • 1.

  De ter inzage legging van het ontwerp van een besluit en de daarop betrekking hebbende stukkendie redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp vindt plaats in het elektronisch Waterschapsblad.

 • 2.

  Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden kan besluiten om de stukken ook fysiek ter inzagete leggen op een plek die naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komt.

 • 3.

  Voor zover het bepaalde in het eerste lid niet uitvoerbaar is, wordt volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch Waterschapsblad en vindt de ter inzagelegging plaats op een plek die naar het oordeel van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden daarvoor in aanmerking komt.

Artikel 4 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2015.

 • 2.

  De Tijdelijke verordening kennisgeving ontwerpbesluiten Delfland wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening elektronische bekendmaking Hoogheemraadschap van Delfland.

   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 september 2015.

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris , de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma

Toelichting

Algemeen

Op 1 juli 2009, 1 januari 2011 en 1 januari 2014 is de Wet elektronische bekendmaking (hierna te noemen: Web) gefaseerd in werking getreden, waarbij de artikelen die betrekking hebben op de bekendmaking in de Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht (hierna te noemen: Awb) zijn gewijzigd. Waterschappen hebben de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, alsmede kennisgevingen over het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten,  

elektronisch bekend te maken. Per 1 januari 2014 is dat voor de algemeen verbindende voorschriften geen mogelijkheid meer, maar een verplichting. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch Waterschapsblad moet voldoen.

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 (nr.201105354/1/A4; nr. 201102433/1/A4 en nr. 201101170/1/A4) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (artikel 3:12, eerste lid, Awb). Wel stelde de ABRS vast dat ook artikel 2:14, tweede lid, Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de website alleen kan indien er ook een wettelijk voorschrift is dat dat mogelijk maakt. Dat maakt de vaststelling van de onderhavige verordening noodzakelijk. Met deze verordening wordt een aanvullende juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van(ontwerp-)besluiten van het waterschap.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

Bij het bekendmaken van besluiten wordt een onderscheid gemaakt tussen besluiten die gericht zijn op één of meer belanghebbenden en overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht. Besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking. De overige besluiten worden bekendgemaakt door middel van kennisgeving in een Elektronisch Waterschapsblad.

Er zijn verschillende soorten bekendmakingen die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht:

 

Wettelijk verplichte bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften

Het betreft hier de bekendmaking van de vaststelling en de terinzagelegging. Algemeen verbindende voorschriften zijn in beginsel de verordeningen van het waterschap, zoals de Keur, maar ook bijvoorbeeld de belastingverordeningen. Voor algemeen verbindende voorschriften is dit geregeld in artikel 73 van de Waterschapswet.

 

Wettelijk verplichte bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

Artikel 3:40 Awb regelt dat een besluit niet in werking treedt voordat het is bekend gemaakt. Als het gaat om besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en die geen algemeen verbindend voorschrift zijn, bijvoorbeeld beleidsregels, dan is artikel 3:42, tweede lid, Awb van toepassing. Dit artikel maakt het sinds de inwerkingtreding van de Web mogelijk om die besluiten rechtsgeldig elektronisch bekend te maken in een Elektronisch Waterschapsblad.

 

Wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten

Besluiten die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4Awb) worden ter inzage gelegd. Hiervan wordt verplicht een kennisgeving gepubliceerd om derden te informeren en de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen (artikel 3:12 Awb). De Web heeft niet geleid tot een aanpassing van artikel 3:12 Awb. Vanwege de samenhang met artikel 2:14, tweede lid, Awb is het niet mogelijk om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch bekend te maken, tenzij dit bij wettelijk voorschrift is geregeld. Deze verordening voorziet in een regeling bij wettelijk voorschrift om het elektronisch bekendmaken van ontwerpbesluiten mogelijk te maken.

Als er bij een besluit op aanvraag, dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure geen zienswijzen zijn ingediend, dan dient hiervan op de wijze zoals genoemd in artikel 3:12 Awb mededeling worden gedaan (artikel 3:18, vierde lid Awb). Dat geldt ook voor de mededeling dat er een definitief besluit is genomen (artikel 3:44, eerste lid, Awb).

In deze verordening wordt geregeld dat deze kennisgevingen elektronisch worden gedaan tenzij bij wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven. De elektronische bekendmaking laat onverlet dat bij wet kan zijn geregeld dat belanghebbenden bij een (ontwerp) besluit of degenen die een zienswijze hebben ingediend tegen een besluit rechtstreeks op de hoogte moeten worden gebracht door het waterschap (artikel 3:13 en 3:43 Awb).

 

Wettelijk verplichte kennisgeving van overige besluit en, mededelingen, aankondigingen

Een voorbeeld is de aankondiging van een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

 

Kennisgeving van overige mededelingen

Voor deze mededelingen geldt geen wettelijke plicht tot bekendmaken. Omdat de wijze van bekendmaken niet is geregeld, is het mogelijk deze mededelingen elektronisch bekend te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de openingstijden van het waterschap.

In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zijn de technische eisen opgenomen waaraan een elektronisch Waterschapsblad, zoals bedoeld in artikel 73 van de Waterschapswet, moet voldoen voor het elektronisch bekendmaken van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden is geregeld dat indien het Waterschapsblad elektronisch wordt uitgegeven, dat gebeurt door plaatsing op een door het dagelijks bestuur te bepalen internetadres. Het internetadres waar het Water-schapsblad van het Hoogheemraadschap van Delfland is te raadplegen is www.overheid.nl. Dit intenetadres is ook te bereiken via een doorklik op het internetadres van het waterschap (https://www.hh-delfland.nl/). Bij het Hoogheemraadschap van Delfland vinden alle bekendmakingen plaats in een elektronisch Waterschapsblad dat aan de gestelde eisen voldoet.

 

Artikel 2

De elektronische bekendmaking vindt plaats door de kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het elektronisch Waterschapsblad. Algemeen verbindende voorschriften worden op grond van artikel 73 en artikel 73a van de Waterschapswet integraal in het elektronisch Waterschapsblad opgenomen.

 

Artikel 3

Uit artikel 2:14 lid, tweede lid, Awb vloeit voort dat het ontwerpbesluit en de bij het ontwerpbesluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch ter inzage kunnen worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift.

Het tweede lid van artikel 3 maakt het nog steeds mogelijk om ook de stukken fysiek ter inzage te leggen op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het derde lid van dit artikel voorziet erin dat, wanneer er door omstandigheden geen mogelijkheid is om het besluit of een ontwerpbesluit en de daarbij behorende bijlage of bijlagen, te publiceren in het elektronisch Waterschapsblad, kan worden volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud van het besluit in het elektronisch Waterschapsblad en vindt de ter inzage legging plaats op een plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland daarvoor in aanmerking komt.