Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Verordening sluis- en bruggelden Rijnland 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening sluis- en bruggelden Rijnland 2005
CiteertitelVerordening sluis- en bruggelden Rijnland 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer – water

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geeft aan waar sluis- en bruggelden worden geheven en met welke tarieven.

Een regeling treedt pas in werking na bekendmaking.

De regeling werkt echter terug tot 1 januari 2005.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 19-1-2005

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte Weekblad, 2005-03-23

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, 115

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-200501-01-2005nieuwe regeling

19-01-2005

Witte Weekblad, 2005-03-23

Nr: 05.02928

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sluis- en bruggelden Rijnland 2005

De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland;

Gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004;

Gelet op artikel 115, lid 1, sub a, van de Waterschapswet;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening sluis- en bruggelden Rijnland 2005

Hoofdstuk

Artikel 1

Onder de naam van sluis-en bruggelden wordt een belasting geheven voor:

 • a.

  het varen door het complex van de Grote Sluis te Spaarndam en de bij deze sluis aanwezige brug;

 • b.

  de doorvaart aan de sluis in de Ziende;

 • c.

  de doorvaart aan de sluis te Slikkendam;

 • d.

  voor de passage van een vaartuig van de brug in de Haakse Meentweg te Slikkendam, aan de oostzijde van de onder c. bedoelde schutsluis.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde belasting wordt geheven van de schipper van het schip of drijvende zaak, telkenmale dat daarmee wordt gevaren door het complex van sluis en/of brug ongeacht of hiervoor de brug moet worden geopend.

Artikel 3

Het sluis-en bruggeld wordt voldaan nadat de in artikel 1 genoemde sluis is binnengevaren, dan wel op een door de ambtenaar belast met de invordering aangegeven wijze.

Artikel 4

Het tarief van de in artikel 1 genoemde belasting is vervat in de "Specificatie sluis- en bruggelden", welke specificatie deel uitmaakt van deze verordening.

Artikel 5
 • 1.

  De in artikel 1 genoemde belasting wordt geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld, tenzij door de ambtenaar belast met de invordering op andere wijze is voorzien.

 • 2.

  De ambtenaar belast met de heffing stelt de vorm of de uitvoering van de nota vast.

Artikel 6

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het doorvaartgeld.

Artikel 7

Van de betaling van sluis-en bruggelden zijn vrijgesteld:

 • a.

  de vaartuigen van het Korps landelijke politiediensten, de brandweer en overige overheidsdiensten, deze vaartuigen hebben het recht van voorschutting;

 • b.

  de vaartuigen van het hoogheemraadschap van Rijnland;

 • c.

  de vaartuigen van aannemers of schippers bij de uitvoering van werkzaamheden voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde datum vervalt:

  • Het besluit van de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland van 27 oktober 2004, nr 04. 14843 tot vaststelling van de Rijnlandse Verordening doorvaartgeld Grote Sluis Spaarndam;

  • De besluiten van de Verenigde Vergadering van het voormalig waterschap De Aarlanden d.d. 27 oktober 1982, nr. VI/5699 tot vaststelling van de retributie-verordening waterschap De Aarlanden en van de Verenigde Vergadering van het waterschap De Oude Rijnstromen d.d. 17 december 2001 tot wijziging van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening sluis-en bruggelden Rijnland 2005".

Leiden, 19 januari 2005.

Specificatie brug- en sluisgelden Rijnland 2005

 

I. Grote Sluis te Spaarndam

specificatie brug- en sluisgelden Rijnland 2005

A. Pleziervaartuigen

Tarieven per 1-1-2005

Pleziervaartuigen

€ 3,50

Kano's en roeiboten

(gratis doorvaart, indien niet apart behoeft te worden geschut)

€ 3,50

B. Vrachtschepen

 

Per ton laadvermogen € 0,03 met een minimumtarief van

€ 3,50

en een maximum tarief van

€ 35,50

C. Schepen voor meer dan 9 passagiers en drijvende zaken

 

per m2 ingenomen wateroppervlak

€ 0,035

met een minimum van

€ 3,50

D. Bijzonder transporten

 

Langer dan 85m (met gesloten brug) en/of breder dan 11,5m

 

en/of hoger dan 7,00m boven de waterspiegel en/of ter

 

beoordeling van de sluiswachter

€120,00

 

II. Overige bruggen en sluizen

overige bruggen en sluizen

 

 

A. Doorvaart van een vaartuig aan de Ziendersluis te Nieuwkoop

€ 2,00

B. Doorvaart van een vaartuig aan de Slikkendammersluis te Woerdense Verlaag

€ 2,00

C. Voor de passage van een vaartuig van de brug bij Milandweg 86 te Woerdense Verlaat

€ 1,00