Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Rijnland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Rijnland 2015
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Rijnland 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2015Onbekend

14-12-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Rijnland 2015

 

 

Artikel 1  

Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Rijnland 2015

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

Besluiten:

 • 1.

  Gelet op het gestelde bij of krachtens de Waterschapswet, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Scheepvaartverkeerswet, de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en alle hieruit voortvloeiende door het bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland vastgestelde verordeningen en regelingen, op de dag van inwerkingtreding of - indien de betrokken regelingen reeds in werking zijn - vanaf heden de ambtenaren met de hieronder genoemde functies aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

  • a.

   Ambtenaren in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland die werkzaam zijn bij de afdeling Vergunningverlening en Handhaving en de volgende functies vervullen:

• Managers s11 t/m s15

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s10

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s9

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s8

b.Ambtenaren in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland die werkzaam zijn bij de afdeling Watersystemen en de volgende functies vervullen:

• Managers s11 t/m s15

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s9

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s8

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s7

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s6

• Uitvoerder Beheer en Onderhoud s4

• Adviseur s10

c.Ambtenaren in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland belast met de bestrijding van incidenten en calamiteiten met daarbij de volgende rollen:

• Directeur van Dienst

• Operationeel Leider

• Coördinator plaats incident

 • 2.

  Gelet op het gestelde bij of krachtens de Waterschapswet, de Wet economische delicten en de Scheepvaartverkeerswet, de ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Vergunningverlening & Handhaving en die door de Minister van Justitie zijn beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering en in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dan wel het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2009.

 • 3.

  Gelet op het gestelde bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet, de door de Minister van Justitie beëdigde buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Reeuwijk, dhr. C. Koopman, aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van vaarregels op de Breevaart.

 • 4.

  Gelet op het gestelde bij de Keur 2015, alle 28 door de Minister van Justitie beëdigde buitengewoon opsporingsambtenaren van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland aan te wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering in overeenstemming met het bepaalde in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de Keur in de Kennemerduinen en het Kraansvlak.

 • 5.

  De secretaris-algemeen directeur mandaat te verlenen om:

  • a.

   ambtenaren in dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor beperkte duur aan te wijzen als toezichthouder en

  • b.

   inhuurkrachten tijdelijk aan te wijzen als toezichthouder en deze tevens aan te stellen als (onbezoldigd) ambtenaar zonder dat de SAW op hen van toepassing is.

 • 6.

  Het voorgaande aanwijzingsbesluit betreffende de aanwijzing van toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van 22 december 2009 (09.40603), laatstelijk gewijzigd op 5 maart 2012 (12.02055) in te trekken.

 • 7.

  Het voorgaande aanwijzingsbesluit betreffende de aanwijzing van externe toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van 20 juli 2010 (10.26172) in te trekken.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.