Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Rijnland

Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 2009.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Rijnland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 2009.
CiteertitelVerordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 2009.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur – waterschappen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bevat regels voor vergoedingen en tegemoetkomingen voor leden van het Algemeen Bestuur.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 25-3-2009

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Witte weekblad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200901-01-200806-03-2020nieuwe regeling

25-03-2009

Witte weekblad

09.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden en fracties algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 2009.

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

hoogheemraadschap: hoogheemraadschap van Rijnland

lid van het algemeen bestuur: lid van de Verenigde Vergadering van het hoogheem-raadschap van Rijnland dat niet tevens lid van het dagelijks bestuur van dit hoogheemraadschap is

dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland

Waterschapsbesluit: besluit van 29 november 2007, houdende regels met betrekking tot de Waterschappen

Hoofdstuk 2 Vergoedingen en tegemoetkomingen leden algemeen bestuur

Artikel 2 Vergoeding computerapparatuur

 • 1.

  Op aanvraag van een lid van het algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur een vergoeding beschikbaar voor het gebruik van eigen computerapparatuur van het lid en een internetverbinding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 68 per maand en wordt jaarlijks aangepast aan het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie.

 • 3.

  Verstrekking van een vergoeding als bedoeld in dit artikel houdt in dat het hoogheemraadschap zoveel als mogelijk is documenten en berichten digitaal aan het lid kan toezenden.

Artikel 3 Tegemoetkoming ziektekostenverzekering

Een lid van het algemeen bestuur ontvangt ten laste van het hoogheemraadschap een tegemoetkoming in de kosten voor een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 3.8 van het Waterschapsbesluit.

Artikel 4 Tegemoetkoming kosten voor scholing

 • 1.

  Op aanvraag van een lid van het algemeen bestuur verstrekt het dagelijks bestuur een tegemoetkoming in de kosten van scholing in verband met de vervulling van het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De tegemoetkoming bedraagt 100% van de kosten, met inbegrip van de kosten voor aanschaf van boeken en reiskosten met een maximum van € 500,00 per lid per jaar.

 • 3.

  De aanvrager verstrekt het dagelijks bestuur alle informatie die nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Artikel 5 Zwangerschap, bevalling, ziekte

De bepalingen in deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing op een lid van het algemeen bestuur aan wie ingevolge artikel 2.118 van het Waterschapsbesluit tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Hoofdstuk 3 Financiële bijdrage fracties

Artikel 6 Financiële bijdrage fracties

 • 1.

  De fracties, als bedoeld in artikel 1 onder t. van het Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering en Commissies Rijnland 2005 (waaronder begrepen de in de Verenigde Vergadering vertegenwoordigde categorieën van geborgde zetels) ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag per zetel.

 • 3.

  De omvang van de toe te kennen bedragen wordt ieder jaar bij de vaststelling van de begroting door de Verenigde Vergadering bepaald.

Artikel 7 Besteding bijdrage

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die bestreden dienen te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Waterschapsbesluit of dit besluit toekomen;

  • e.

   opleidingen voor leden.

Artikel 8 Bevoorschotting bijdrage

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt vóór 31 januari van een kalenderjaar als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de Verenigde Vergadering de bedragen heeft vastgesteld bedoeld in artikel 11, tweede lid.

Artikel 9 Splitsing fracties

 • 1.

  Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie in het jaar van fractiesplitsing verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels en met in achtneming van de resterende periode van het kalenderjaar na de splitsing.

 • 2.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt voor de jaren volgend op het jaar van de fractiesplitsing tot de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Verenigde Vergadering plaatsvindt voor elk van de nieuwe fracties het vaste deel van de bijdrage als bedoeld in artikel 6, tweede lid, bepaald op basis van hun respectieve zetelaantal evenredig gedeelte van het vaste deel van de bijdrage, die de oorspronkelijke fractie voor dat jaar zou hebben ontvangen.

Artikel 10 Reserve

 • 1.

  De Verenigde Vergadering reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De reserve is niet groter dan 50% van de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam ingevolge artikel 6, tweede lid.

 • 3.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve, komt tot uitdrukking in de afrekening als bedoeld in artikel 11 over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

 • 4.

  De reserve blijft na de verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de Verenigde Vergadering als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere.

 • 6.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken zetels, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 50% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande jaar ontving.

Artikel 11 Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie legt binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de Verenigde Vergadering verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning, onder overlegging van een verslag.

 • 2.

  De Verenigde Vergadering stelt na ontvangst van de in lid 1 bedoelde verslagen de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2008.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoedingen en tegemoetkomingen leden algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland 2008.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, treedt hoofdstuk 3 in werking met ingang van 1 april 2009.

 • 4.

  Voor het kalenderjaar 2009 gelden de navolgende bedragen, bedoeld in artikel 6:

  • a.

   het bedrag per fractie: € 1.000,--

  • b.

   het bedrag per lid: € 75,--.

Deze verordening is vastgesteld bij besluit van de Verenigde Vergadering van 5 november 2008.

Deze verordening is gewijzigd bij besluit van de Verenigde Vergadering van 25 maart 2009 nr. 09.03144 (wijziging naam, toevoeging nieuw hoofdstuk 3 en artikel 12, derde en vierde lid)

Toellichting

Toelichting

Algemeen

De Waterschapswet is per 1 januari 2008 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de modernisering van het waterschapsbestel.

De rechtspositie van de leden van het bestuur van een waterschap was voorheen geregeld in een algemeen artikel in de Waterschapswet en uitgewerkt in drie losse Algemene maatregelen van bestuur, te weten: één voor de leden van het algemeen bestuur, één voor de leden van het dagelijks bestuur en één voor de voorzitter.

Sinds de inwerkingtreding van het Waterschapsbesluit, eveneens per 1 januari 2008, heeft de rechtspositie van bestuursleden daarin een plaats gekregen. Daarbij is aansluiting gezocht bij vergelijkbare bepalingen die gelden voor leden van de gemeenteraad.

Verder is gebleken dat het wenselijk is een (beperkte) financiële bijdrage te ontvangen voor hun werkzaamheden; met name om de contacten met de ingelanden te kunnen onderhouden. Ook voor deze regeling - neergelegd in hoofdstuk 3 - is aangesloten bij vergelijkbare bepalingen die gelden voor fracties in gemeenteraden.

De verordening

De belangrijkste regels over de rechtspositie zijn geregeld in het Waterschapsbesluit. Dit besluit geeft ruime bepaalde zaken nader te regelen in een verordening. Het algemeen bestuur is op basis van artikel 59 van de Waterschapswet bevoegd de verordening op te stellen.

Voor de tegemoetkoming aan fracties bevatten Waterschapswet noch Waterschapsbesluit bepalingen.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 2

Er is geen vergoedingsregeling voor computerapparatuur voor ambtenaren van het hoogheemraadschap vastgesteld.

Het in dit artikel opgenomen bedrag is gebaseerd op een computerconfiguratie waarmee de werkzaamheden in het kader van het bestuurslidmaatschap van het hoogheemraad­schap met betrekking tot informatievoorziening op een goede wijze moeten kunnen worden vervuld.

De kosten voor dergelijke apparatuur zijn regelmatig aan aanpassing onderhevig. In verband hiermede is gekozen voor aanpassing van het vergoedingsbedrag aan het prijs­indexcijfer voor de gezinsconsumptie.

De fiscale consequenties die uit de in dit artikel bedoelde vergoedingsregeling voort­vloeien zullen voor rekening van het hoogheemraadschap worden genomen.

Artikel 3

De inhoud van dit artikel is rechtstreeks gebaseerd op hetgeen hierover in het Waterschapsbesluit is opgenomen.

Artikel 4

Het gaat hier om scholingskosten die relevant zijn voor de taak van een waterschaps­bestuurder en voor het hoogheemraadschap. Een bedrag van maximaal € 500,00 op jaarbasis wordt redelijk geacht.

Het gaat in dit artikel om individuele scholing. Scholing die groepsverband door het hoogheemraadschap wordt aangeboden val hier niet onder.

Artikel 6

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning zal in de begroting moeten worden opgenomen en dus door de Verenigde Vergadering worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel.

Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben (bijv. op facilitair gebied) is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen.

Artikel 7

De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten voor wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan werkzaamheden in het kader van het werk van de Verenigde Vergadering. Verder is een aantal doelen genoemd waarvoor de bijdrage niet gebruikt mag worden. Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezings­campagnes worden gefinancierd en dat VV-leden hun eigen vergoeding voor het VV-werk (vastgelegd in het Waterschapsbesluit) aanvullen met de bijdrage voor fractie­onder­steuning. Opleidingen voor VV-leden dienen bekostigd te worden op basis van de hoofdstuk 2 van de Verordening en dus niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning.

Omdat het bij uitstek om politieke ondersteuning gaat, kan deze inhoudelijk in de regeling niet te zeer gedetailleerd worden.

Artikel 8

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt.

Artikel 9

Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct moeten worden verrekend.

Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten ingaan.

Ook is geregeld dat de bijdrageberekening zoals die na fractiesplitsing is ontstaan gehandhaafd blijft voor de resterende jaren van de dan lopende zittingsperiode: zij krijgen niet elk het gehele vaste bedrag dat een fractie ontvangt.

Artikel 10

De reserve bestaat uit het voorschot van voorgaande jaren. Dit bedrag zal niet eindeloos mogen groeien. De reserve is dan ook aan een maximum gebonden. Ook met betrekking tot de reserve is het van belang dat goed wordt omgegaan met de splitsing van een fractie. De regeling gaat ervan uit dat de reserve naar evenredigheid wordt verdeeld over de nieuw ontstane fracties.

Indien een splitsing kort na de verkiezingen plaatsvindt zou een conflict kunnen ontstaan over de verdeling van de reserve. De regeling laat er echter geen twijfel over dat in dat geval de reserve wordt verdeeld.

Artikel 11

Gezien de relatief beperkte omvang van de bedragen kan worden volstaan met een bestedingsverslag per fractie. Door de Verenigde Vergadering wordt jaarlijks een totaaloverzicht vastgesteld.