Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking
CiteertitelVerordening verlening uitsluitend recht tot slibverwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpOVERHEID.modelverordeningenDomein

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in de plaatselijke huis-aan-huis bladen ( op 31 maart 2011) en werkt terug tot en met 1 december 2009.

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 31-3-2010

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: IJssel- en Lekstreek van 2011, week 13

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201101-12-2009nieuwe regeling

31-03-2010

IJssel- en Lekstreek van 2011, week 13

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening uitsluitend recht tot slibverking

 

 

Verordening verlening uitsluitend recht

Het algemeen bestuur van het waterschap is krachtens artikel 77 en 78 van de Waterschapswet bevoegd de verordeningen op te stellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen.

De Waterwet en het reglement van be­stuur bepalen dat het waterschap tot taak heeft de zorg voor de zuivering van afvalwater. Deze taak omvat mede de verwerking van zuiveringsslib. In beginsel vindt de verwerking van zuiveringsslib plaats op een inrichting die in beheer is bij het waterschap. Om redenen van doelmatigheid kan echter worden besloten deze verwerking te laten plaatsvinden bij een inrichting die in exploitatie is bij een rechtspersoon die door het bestuur van het waterschap met die verwerking is be­last.

Gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten kan het waterschap (als aanbestedende dienst van de overheidsopdracht voor diensten, t.w. verwerking van zuiveringsslib, van meer dan Euro 206.000,-) aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht gunnen om die overheids­opdracht voor diensten uit te voeren.

Het algemeen bestuur oordeelt het om redenen van (duurzaamheid en) doelma­tigheid voor de uitvoering van de aan hem op basis van de Waterwet en het reglement van bestuur opgedragen taak tot verwerking van zuiveringsslib, nodig om de volgende verordening vast te stellen:

Het algemeen bestuur besluit:

-dat het dagelijks bestuur en de voorzitter de bevoegdheid hebben om een uitslui­tend recht ex artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsop­drachten te verlenen aan een andere aanbestedende dienst, om de overheidsop­dracht voor diensten, t.w. verwerking van zuiveringsslib, uit te voeren;

-dat deze verordening in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking in plaatselijke huis-aan-huis bladen en terug werkt tot en met 1 december 2009.

Rotterdam, 31 maart 2010

Toelichting Verordening verlening uitsluitend recht

 

Artikel 56 Waterschapswet biedt het waterschapsbestuur een algemene bevoegd­heid tot regeling en bestuur in het kader van de behartiging van de taken die het waterschap in het bestuursreglement zijn opgedragen. In het bestuursreglement is aan het waterschap de taak opgedragen tot (kort gezegd) zorg van de zuivering van afvalwater. Die taak omvat mede de zorg van verwerking van zuiveringsslib.

Artikel 77 Waterschapswet bepaalt dat de bevoegdheid zoals omschreven in arti­kel 56 Waterschapswet in beginsel bij het algemeen bestuur berust, tenzij bij of krachtens bestuursreglement, wet of AMvB de bevoegdheid is toegekend aan het dagelijks bestuur of de voorzitter. Het algemeen bestuur mag op grond van artikel 78 Waterschapswet de verordeningen vaststellen die het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen zoals de zuivering van afvalwater (en de verwerking van zuiveringsslib) als bedoeld in het bestuurs­reglement.

Op basis van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten ('Bao') zijn aanbestedende diensten, zoals waterschappen en gemeenten, verplicht om opdrachten aan derden voor dienstverlening die een waarde hebben van meer dan € 206.000 aan te besteden. De opdracht voor de verwerking van zuiveringsslib die de deelnemende waterschappen aan het op te richten Openbaar Lichaam Slib­verwerking geeft, en die het (opgerichte) Openbaar Lichaam Slibverwerking ver­volgens aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland ('HVC') geeft, is in beginsel aanbestedingsplichtig. Echter, deze kan worden geacht onder een uitzonderings­grond van het Bao te vallen. Daartoe zijn wel aparte besluiten van de bevoegde bestuursorganen nodig, die een grondslag behoeven in een verordening van de algemene besturen van de deelnemende waterschappen.

Artikel 17 van de Richtlijn Diensten waarop artikel 17 Bao is gebaseerd, gaat uit van bekendgemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarop het uitsluitend recht is gebaseerd. In de toelichting op dit artikel wordt opgemerkt dat de toekenning van het recht op uitdrukkelijke en doorzichtige wijze moet plaats­vinden. Het scheppen van een bevoegdheid bij wettelijk voorschrift -t.w. in deze verordening -en het vervolgens verlenen van het uitsluitend recht krachtens die verordening (bij besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de water­schappen) voldoet in ieder geval aan die eisen.

Om die reden stelt het algemeen bestuur deze verordening vast op basis van arti­kel 78 Waterschapswet. Op basis van deze verordening zijn het dagelijks bestuur en de voorzitter tezamen bevoegd om aan een andere aanbestedende dienst het uitsluitend recht te verlenen tot de verwerking van het zuiveringsslib.

Na officiële oprichting van het Openbaar Lichaam Slibverwerking, zal het Alge­meen Bestuur van dat Openbaar Lichaam bevoegd zijn om, namens de dagelijkse besturen en voorzitters van de Waterschappen tezamen, het uitsluitend recht aan HVC te verlenen. Die bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Slibverwerking vloeit voort uit artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling slibverwerking 2009.

Voor de toelichting van het besluit van de dagelijkse besturen en voorzitters van de deelnemende waterschappen wordt verwezen naar de toelichting op het desbe­treffende besluit van die bestuursorganen.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking, omdat de dage­lijkse besturen en voorzitters het besluit tot verlening van het uitsluitend recht aan HVC inmiddels (in december 2009) hebben genomen. Dat heeft te maken met overdracht van de eigendom van DRSH N.V. door HVC, die naar verwachting per 1 januari 2010 voltooid is. Door de terugwerkende kracht van deze verorde­ning tot 1 december 2009 wordt deze besluitvorming van de dagelijkse besturen en voorzitters mede gebaseerd op de voorliggende verordening.