Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Subsidieplafond natuurvriendelijke oevers 2016-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingSubsidieplafond natuurvriendelijke oevers 2016-2021
CiteertitelSubsidieplafond natuurvriendelijke oevers 2016-2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 84
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening Schieland en de Krimpenerwaard

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2016nieuwe regeling

06-10-2015

Waterschapsblad, 2016, 425

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond natuurvriendelijke oevers 2016-2021

 

 

Het voor de subsidiëring als bedoeld in de subsidieregeling beschikbare budget is tot en met 2021 door de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vastgesteld in het Kaderrichtlijn water plan 2016-2021 en het daarbij behorende uitvoeringskrediet. Voor de jaren 2016-2021 bedraagt het subsidieplafond per jaar 50.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks in november via de begroting door de Verenigde Vergadering geaccordeerd.

 

Aanvragen kunnen slechts worden gehonoreerd indien het beschikbare budget nog niet is overschreden.

 

Begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 van de Algemene wet bestuursrecht

 

Het college heeft voor de periode het subsidiejaar 2015 een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal 50.000 euro, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de Verenigde vergadering. Gelet hierop zal de vaststelling van het uiteindelijke subsidiebedrag en de uitbetaling daarvan geschieden onder de voorwaarde, dat bij de vaststelling van de begroting voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld conform artikel 2.2 sub b van de ASV.

 

Bij de verdeling als bedoeld in het tweede lid wordt gebruik gemaakt van het beoordelingskader als bedoeld in bijlage 1 van de subsidieregeling.

 

De aangevraagde bijdrage kan geheel of gedeeltelijk worden verleend.

 

Toelichting

Indien het beschikbare budget ontoereikend is, kan HHSK besluiten een aanvraag slechts deels toe te kennen. In dit geval hoeft de aanleg ook maar deels te worden uitgevoerd. Door HHSK wordt in dat geval aangegeven welk deel van de aanvraag dient te worden uitgevoerd.

Indien een aanvraag volledig toegekend wordt en de aanvrager besluit minder aan te leggen dan wordt de subsidie naar rato verlaagd met dien verstande dat indien de natuurvriendelijke oever korter wordt dan 50m er in het geheel geen subsidie wordt uitgekeerd omdat dan niet meer wordt voldaan aan één van de randvoorwaarden van deze regeling.

De aangelegde natuurvriendelijke oevers dienen over de gehele lengte te voldoen aan de gestelde criteria.