Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod
CiteertitelMandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

320C

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet tijdelijk Huisverbod

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2009nieuwe regeling

16-01-2009

Gemeenteblad 2009=04

2009 09.02021

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

De burgemeester van de gemeente Hoorn,

besluit,

gezien de Wet tijdelijk huisverbod van 9 oktober 2008 die in werking treedt op1 januari 2009 en gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod en artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht, om:

vast te stellen

 

Mandaatbesluit Wet Tijdelijk Huisverbod

1.

Volmandaat¹ te verlenen aan de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)² , voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

2.

De hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod) te machtigen de volgende handelingen te verrichten:

  • ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg (artikel 3 lid 1 juncto art. 2 lid 3 Wet tijdelijk huisverbod);

  • in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift gesteld kan worden, het huisverbod mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 7 Wet tijdelijk huisverbod);

  • het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (artikel 3 lid 1 juncto artikel 2 lid 8 Wet tijdelijk huisverbod);

  • het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (artikel 3 lid 1 juncto artikel 5 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod).


¹

Dit houdt in dat de hulpofficier de beslissing neemt en de burgemeester onverwijld na het opleggen van een huisverbod informeert.

²

Dit is een hulpofficier die opgeleid is om het risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) af te nemen en de daarin gestelde afwegingen te maken.