Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Verordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wmo, Wwb, Wij, Wsw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2011Onbekend

12-04-2011

De Hallo, wk 19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij

raadsbesluit

Bijlage van gemeenteblad 2011, no. 38.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gelet op de artikelen 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2 lid 3 van de Wet Sociale werkvoorziening en artikel 12 eerste lid, onderdeel d en lid 2 van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop de cliëntenparticipatie met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jongeren plaatsvindt bij verordening te regelen;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011, gemeenteblad 2011, no. 38;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WMO, AGENDA 22, WWB, WSW EN WIJ

Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wmo : Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • b.

  WWB : de Wet werk en bijstand;

 • c.

  WIJ : de Wet investeren in Jongeren;

 • d.

  WSW : de Wet sociale werkvoorziening;

 • e.

  Agenda 22: de 22 Standaardregels van de VN voor mensen met een beperking. Het doel van deze regels is dat mensen met functiebeperkingen dezelfde kansen krijgen als andere burgers.

 • f.

  cliëntenparticipatie Wmo, agenda 22, Wwb, Wsw en Wij : de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wmo, Wwb, Wsw en Wij;

 • g.

  Stichting participatieplatform Horst aan de Maas: de in de gemeente actief zijnde belanghebbenden bij de totstandkoming van beleid en volgen van de uitvoering op hoofdlijnen in de Wmo, Wwb, Wsw en Wij in de gemeente Horst aan de Maas;

 • h.

  werkgroep: een onderdeel van het platform bestaande uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties

  en natuurlijke personen gericht op de vertegenwoordiging van specifieke deelgebieden uit de Wmo, Wwb, Wsw en Wij;

 • i.

  De gemeente: de gemeente Horst aan de Maas

 • j.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

Artikel 2 DOELSTELLING.

 • 1.

  De cliëntenparticipatie heeft als doel te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de Wmo, Agenda 22, Wwb, Wsw en Wij door zelforganisatie vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk beleid op deze terreinen.

 • 2.

  Op die wijze bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk beleid op het terrein van de Wmo, Wwb, Wsw en Wij en in algemene zin op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Artikel 3 ONDERWERP VAN PARTICIPATIE.

Het gemeentelijke beleid met betrekking tot alle aspecten zoals genoemd in de artikelen 11 en 12 van de Wmo, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2 lid 3 van de Wet Sociale werkvoorziening en artikel 12 eerste lid, onderdeel d en lid 2 van de Wet investeren in jongeren en punten van aandacht op basis van Agenda 22.

Artikel 4 TAAK EN WERKWIJZE.

 • 1.

  Het participatieplatform heeft tot taak desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college over alle beleidsterreinen als genoemd in artikel 3.

 • 2.

  Het college vraagt het participatieplatform in ieder geval om advies met betrekking tot alle aspecten zoals genoemd in artikel 3 van deze verordening.

 • 3.

  Door het college wordt ten aanzien van de betreffende zaken de nodige informatie verschaft.

 • 4.

  Het advies van het participatieplatform wordt gevraagd minimaal 6 weken voorafgaand aan het besluit door het college.

 • 5.

  Van overleg en afspraken met het participatieplatform doet het college schriftelijk rapportage aan het platform. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven wat er met de door het participatieplatform gegeven adviezen is gedaan.

Artikel 5 ONVERENIGBARE FUNCTIES.

De leden van het participatieplatform mogen geen deel uitmaken van de gemeenteraad en van de raadscommissies van de gemeente Horst aan de Maas.

Artikel 6 FACILITEITEN.

 • 1.

  Tussen de portefeuillehouder en het algemeen bestuur van het participatieplatform vindt minimaal

  één keer per jaar een overleg plaats.

 • 2.

  Het participatieplatform kan gebruik maken van de vergaderfaciliteiten van de gemeente.

 • 3.

  Aan het participatieplatform wordt een jaarlijks te bepalen budget toegekend.

 • 4.

  Het participatieplatform brengt ieder jaar, vóór 1 april, aan het college een inhoudelijk en financieel verslag uit over het daaraan voorafgaand jaar.

Artikel 7. ADVISERING.

 • 1.

  Het participatieplatform werkt met een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen contactambtenaar. Deze contactambtenaar is de schakel tussen het participatieplatform en de gemeentelijke organisatie

 • 2.

  Het participatieplatform kan zich tevens laten bijstaan door derden.

 • 3.

  De vergaderingen van het participatieplatform kunnen worden bijgewoond door de portefeuillehouder van het college, deze kan zich laten bijstaan of doen vervangen door ambtenaren.

 • 4.

  De in de voorgaande leden genoemde personen hebben geen stemrecht maar zijn bevoegd aan de besprekingen van het participatieplatform deel te nemen.

Artikel 8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

 • 1.

  Het participatieplatform stelt een huishoudelijk reglement op. In dit reglement zijn nadere gegevens opgenomen over de samenstelling van het platform.

 • 2.

  Een afschrift van dit reglement wordt na vaststelling door het participatieplatform ter kennisname gezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 DEZE VERORDENING.

 • 1.

  Over het aanvullen, wijzigen of intrekken van deze verordening wordt het participatieplatform gehoord. Het participatieplatform kan desbetreffende voorstellen bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de Wmo, Wwb, Wsw en Wij, beslist het college van burgemeester en wethouders in overleg met het dagelijks bestuur van het participatieplatform

 • 3.

  Beklag over de uitvoering van deze verordening kan worden gedaan bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening cliëntenparticipatie Wmo, Wwb, Wsw en Wij".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de aankondiging in

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 april 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels