Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Reglement burgerlijke stand gemeente Hulst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Hulst
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Hulst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevolking & Burgerlijke Stand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand gemeente Hulst van 1 januari 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk wetboek 1, art. 16c
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, artt. 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012Nieuwe regeling

13-03-2012

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 28-03-2012

besluitenlijst B&W d.d. 13-03-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HULST

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hulst;

gelet op het bepaalde in artikel 16c, Boek I van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten

vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 en 5 juli 1997)

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994 (Stb. 1994, 160) zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900.

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of een andere gemeente en als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (art. 16 lid 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek).

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of een andere gemeente, dan wel een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (art. 16 lid 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek).

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij besluit van burgemeester en wethouders als zodanig zijn aangewezen.

 • f.

  bureau van de burgerlijke stand: afdeling/loket binnen de gemeentelijke organisatie waar zaken aangaande de burgerlijke staat gemeld moet worden ( zoals geboorte, overlijden en huwelijken) en waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn wettelijk voorgeschreven werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen, de ambtenaren in dienst van de gemeente Hulst, werkzaam bij de Afdeling Publiekszaken, taakveld Burgerzaken.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is drie.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tevens buitengewone ambtenaren van deburgerlijke stand benoemen.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand dienen alle wettige huwelijken en partnerschappen te voltrekken, en als gevolg daarvan kan het college alleen ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die bereid zijn ook huwelijken en partnerschapsregistraties tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten.

Artikel 3 Benoeming
 • 1.

  1.De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalenperiode benoemd. Deze periode is maximaal het tijdvak gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst is van de gemeente en werkzaam is bij de Afdeling Publiekszaken, taakveld Burgerzaken.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt onderscheidenlijk voor de volgende perioden benoemd:

  • a.

   een burgemeester voor de ambtsperiode als burgemeester van de gemeente Hulst;

  • b.

   een wethouder voor de periode als wethouder van de gemeente Hulst;

  • c.

   een ambtenaar in dienst van de gemeente Hulst, niet een ambtenaar van de burgerlijke stand, voor dezelfde periode gedurende welke de ambtenaar in dienst is van de gemeente Hulst;

  • d.

   een persoon, niet zijnde burgemeester, wethouder of ambtenaar van de gemeente, voor een bepaalde periode. Het verzoek tot benoeming voor een bepaalde periode moet uiterlijk 3 maanden van te voren schriftelijk worden ingediend. Deze benoeming is onbezoldigd.

  • e.

   de tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemde persoon wordt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd m.i.v. de eerste dag van de maand volgende op die, waarin bedoelde leeftijd is bereikt, ontslag verleend.

  • f.

   van het bepaalde in lid 2, onder e kan worden afgeweken, indien de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, minimaal 6 maanden voor het bereiken van genoemde leeftijd, kenbaar maakt zijn/haar dienstverband te willen verlengen en burgemeester en wethouders besluiten dat het dienstverband wordt verlengd voor een in het collegebesluit te bepalen periode.

Artikel 4 Locatie
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in:

  • a.

   het stadhuis te Hulst

  • b.

   het gemeentekantoor te Kloosterzande

  • c.

   de gemeentewinkel te Hulst

  • d.

   Hof te Zandekerkje te Kloosterzande

  • e.

   Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken te Kapellebrug

  • f.

   een locatie zoals aangegeven in het 2e lid van dit artikel

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om bij besluit éénmalig een locatie aan te wijzen als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en het registreren of omzetten van partnerschappen. Deze locatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • a.

   het huis moet een gebouw zijn binnen de gemeente Hulst en mag niet in strijd zijn met de goede zeden.

  • b.

   het gebouw moet voor iedereen (ook mindervaliden) vrij toegankelijk zijn en de openbaarheid moet gewaarborgd zijn.

  • c.

   aanvullende voorwaarden worden in een te sluiten convenant met de eigenaar/beheerder en het bruidspaar opgenomen, waaronder:

   • 1.

    de duur van de aanwijzing, de inrichting van de ruimte waar het huwelijk wordt voltrokken of het partnerschap wordt geregistreerd;

   • 2.

    de kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode;

   • 3.

    de huwelijken worden gesloten door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Hulst;

   • 4.

    de huwelijken worden begeleid door een gemeentebode: door een uniform als zodanig herkenbaar;

   • 5.

    de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de gemeentebode hebben de leiding over de huwelijksceremonie ( dus niet de eigenaar/beheerder van de locatie);

   • 6.

    de vrijwaring van de gemeente voor problemen die zich kunnen voordoen in de sfeer van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de inrichting en de (brand)veiligheid van het gebouw verantwoordelijk is.

   • 7.

    het verzoek om op een andere locatie dan het gemeentehuis te gaan trouwen moet uiterlijk drie maanden van te voren schriftelijk worden ingediend.

 • 3.

  Indien een der partijen uit hoofde van een behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het Gemeentehuis te begeven, kan de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap plaats vinden in een bijzonder huis binnen de Gemeente Hulst, mits dit in tegenwoordigheid van zes meerderjarige getuigen geschiedt.

Artikel 5 Leiding

Het afdelingshoofd Publiekszaken is belast met de dagelijkse leiding van de Burgerlijke Stand c.q. de ambtenaren van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaren van deburgerlijke stand.

Artikel 6 Kosteloze huwelijksvoltrekking
 • 1.

  Ter uitvoering van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is op maandagochtend om 09.00 uur en 09.30 uur gelegenheid tot kosteloos voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen of het omzetten van partnerschappen in huwelijken.

 • 2.

  Van het bruidspaar of de partners dient ten minste één persoon ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Hulst.

 • 3.

  De kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties worden voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Openstelling
 • 1.

  Het bureau van de Burgerlijke Stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   op de locaties genoemd in artikel 4 lid 1 van dit reglement voor het voltrekken vanhuwelijken, het registreren van partnerschappen of omzetten van een partnerschap in een huwelijk (met ceremonie) op maandag tot en met zaterdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur.

  • b.

   voor overige werkzaamheden locatie Gemeentewinkel te Hulst als bedoeld in artikel 4 lid 1: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.Op dinsdag van 09.00 – 12.00 uur.

  • c.

   voor overige werkzaamheden locatie Gemeentekantoor Kloosterzande als bedoeld in artikel 4 lid 1:maandag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

 • 2.

  Het bureau van de Burgerlijke Stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de Burgerlijke Stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de Burgerlijke Stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het loket gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het loket.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Slotbepalingen

Dit reglement kan worden aangehaald als: "Reglement burgerlijke stand gemeente Hulst".

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2012 onder gelijktijdige intrekking van het reglement van 1 januari 2003.

De secretaris, De burgemeester,