Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD BOL

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling ISD BOL 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieISD BOL
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling ISD BOL 2019)
CiteertitelMandaatregeling ISD BOL 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Mandaatregeling ISD BOL 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2019nieuwe regeling

03-04-2019

bgr-2019-606

19.009622

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ISD BOL houdende regels omtrent mandaat (Mandaatregeling ISD BOL 2019)

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst

BOL van de gemeenten Brunssum, Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) en Landgraaf, verder te noemen ISD BOL:

 

Overwegende dat op basis van artikel 10, eerste en tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling ISD BOL aan het Dagelijks Bestuur van ISD BOL alle bevoegdheden van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten zijn overgedragen die behoren bij de

uitvoering van de in voornoemd artikel 10, eerste lid genoemde taken;

 

Gelet op het Bevoegdhedenbesluit Intergemeentelijke Sociale Dienst BOL 2016, de Algemene

wet bestuursrecht en de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

 

Gehoord de directeur;

 

B E S L U I T :

Artikel 1. Onder mandaat, volmacht en machtiging

De bevoegdheden zoals opgenomen in de bijlage onder te mandateren, en/of volmacht

en/of machtiging te verlenen aan de functionarissen zoals opgenomen in artikel 1 onder e van het Bevoegdhedenbesluit intergemeentelijke Sociale Diens BOL 2016.

Artikel 2. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt en treedt in werking met ingang van 3 april 2019;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatregeling ISD BOL 2019".

 • 3.

  Het besluit van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL "Mandaatregeling ISD BOL 2017", wordt ingetrokken per datum inwerkingtreding "Mandaatregeling ISD BOL 2019".

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL, gehouden op:

De voorzitter,

Dhr. H.J. Janssen

De Secretaris,

Mr. H.C.A. Smeijsters

Bijlage behorend bij de Mandaatregeling Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Brunssum, Beekdaelen (postcodegebied Onderbanken) en Landgraaf 2019.

Besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van ISD BOL op 3 april 2019.

 

1

Uitvoering formatiezaken binnen door het AB

vastgestelde personele budgetten.

Directeur

 

Mandaat

 

2

Nemen van besluiten, betreffende rechtspositionele aangelegenheden, zoals vastgelegd in de arbeidsvoorwaardenregeling ISD BOL, voor zover die passen binnen de vastgestelde personele beleidskaders.

Directeur

Mandaat

3

Beslissen omtrent beëindiging en intrekken

uitkering op grond van de Participatiewet of loaw.

 

I-consulenten

Medewerker

Uitkeringsadministratie

Mandaat

 

 

4

Beschikken op verzoek om of ambtshalve

toekenning van voorschotbetaling op aangevraagde uitkering, op bestaande uitkeringen en gereserveerd vakantiegeld op grond van de Participatiewet of loaw.

l-consulent

 

Mandaat

 

5

Beslissen ter zake van lopende uitkering Participatiewet of loaw, voortvloeiend uit beëindigingsonderzoek, met uitzondering van terugvordering op grond van de Participatiewet of loaw

I-consulent

Mandaat

6

Beslissen op aanvragen op basis van de Participatiewet, loaw, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Tegemoetkoming kosten kinderopvang of het gemeentelijk minimabeleid.

W/P- en l-consulent

Mandaat

7

Bij wijze van maatregel Afstemmen/verlagen van de uitkering zoals bedoeld in de Participatiewet, de loaw en de Afstemmingsverordening.

 

W/P- en l-consulent

Ontwikkelcoaches

Mandaat

 

8

Beslissen ter zake van lopende uitkeringen,

waaronder beëindiging, herziening en intrekking ter zake van aanspraak op uitkering op grond van de Participatiewet, loaw en de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Tegemoetkoming kosten kinderopvang of het gemeentelijk minimabeleid.

 

 

W/P- en l-consulent

Medewerker

Uitkeringsadministratie

 

Mandaat

 

 

 

9

Nemen van besluiten met betrekking tot

herziening/intrekking die leidt tot terugvordering van de uitkeringen op basis van de Participatiewet, loaw, het gemeentelijk minimabeleid, tenzij er bij herziening sprake is van het gelijktijdig toepassen van afstemming van de uitkering / constateren van schending van de inlichtingenplicht.

Medewerker Verhaal en

Terugvordering

Mandaat

 

10

Nemen van besluiten met betrekking tot verhaal of terugvordering, waaronder tevens worden begrepen invorderingsbesluiten en besluiten tot buiten invorderingstelling van de uitkeringen op basis van de Participatiewet, loaw en het gemeentelijk minimabeleid.

 

Medewerker Verhaal en

Terugvordering

Mandaat

 

11

Vertegenwoordiging in rechte van het

bestuursorgaan bij verhaals- en terugvorderingszaken.

Medewerker Verhaal en Terugvordering, Medewerker Juridische Zaken

 

Mandaat

 

12

Handelingen die noodzakelijk zijn voor vestiging, onderhoud en royement van hypotheken die verstrekt worden ter zekerheidstelling van leenbijstand.

Ondertekening van "akte van cessie" op basis van beleidsregels bijstand in de vorm van een geldlening onder zekerheid van

hypotheek ISD BOL 2015.

Directeur, Hoofd Beleidsuitvoering I en II en Afdelingshoofd Bedrijfsvoering (en Juridische Zaken)

 

 

Mandaat

 

 

13

Opleggen van boeten, waaronder tevens wordt begrepen het nemen van invorderingsbesluiten en besluiten tot buiten invorderingstelling, op grond van het Boetebesluit sociale verzekeringswetten, de Participatiewet, de loaw en de Wet Kinderopvang, met uitzondering van boeten op lopende uitkeringen loaz.

Medewerker Verhaal en Terugvordering

Mandaat

14

Het geheel of gedeeltelijk de geldwaarde vorderen van ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonlijk budget conform artikel 2.4.1 lid 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en/of artikel 15 lid 4 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2015 / Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf 2015.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

15

Het invorderen van het terug te vorderen bedrag bij dwangbevel conform artikel 2.4.1 lid 2 Wet maatschappelijke Ondersteuning gemeente Brunssum 2015 / Wet maatschappelijke Ondersteuning gemeente Landgraaf 2015.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

16

Het verrekenen van vorderingen zoals bedoeld in artikel 3.3 lid 3 Uitvoeringsbesluit WMO gemeente Brunssum / Uitvoeringsbesluit WMO gemeente Landgraaf.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

17

Het verwerken van persoonsgegevens van de cliënt en personen, zoals bedoeld in artikel 5.1.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ten behoeve van de gemeente Brunssum / gemeente Landgraaf.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

Medewerker uitkeringsadministratie

Mandaat /

Volmacht / machtiging

18

Het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget, conform artikel 13 lid 4 Verordening jeugdhulp gemeente Brunssum 2015 / conform artikel 13 lid 4 Verordening jeugdhulp gemeente Landgraaf 2015.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

19

Het bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget invorderen conform artikel 8.1.4 lid 3 Jeugdwet ten behoeve van de gemeente Brunssum / gemeente Landgraaf.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

20

Het verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering van de geheel of gedeeltelijk te vorderen geldwaarde van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget, conform artikel 13 lid 4 Verordening jeugdhulp gemeente Brunssum 2015 / conform artikel 13 lid 4 Verordening jeugdhulp gemeente Landgraaf 2015.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

Medewerker uitkeringsadministratie

Mandaat /

Volmacht / machtiging

21

Het verwerken van persoonsgegevens ter uitvoering van het bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk ten onrechte genoten persoonsgebonden budget in te vorderen conform artikel 8.1.4 lid 3 Jeugdwet ten behoeve van de gemeente Brunssum / gemeente Landgraaf.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

Medewerker uitkeringsadministratie

Mandaat /

Volmacht / machtiging

22

Het nemen van besluiten tot terugvordering van een in eigendom verstrekte voorziening of een in bruikleen verstrekte voorziening conform artikel 15 lid 5 en 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Brunssum 2015.

 

Medewerker Verhaal en Terugvordering

 

Mandaat /

Volmacht / machtiging

23

Het nemen van besluiten tot terugvordering van een in eigendom verstrekte voorziening of een in bruikleen verstrekte voorziening conform artikel 15 lid 5 en 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf 2015.

Medewerker Verhaal en Terugvordering

Mandaat /

Volmacht / machtiging

24

Voeren van relevante correspondentie en nemen van besluiten op dwangsom-verzoeken met uitzondering van dwangsomverzoeken in verband met een ingediend bezwaarschrift.

W/P- en l-consulent

Medewerker Verhaal en Terugvordering.

Mandaat

 

25

Het aanbieden van een voorziening op basis van artikel 2, eerste lid m.u.v. b, c en f van de 'Participatieverordening ISD BOL 2018'.

W/P-consulent

Ontwikkelcoaches

Mandaat

 

26

Het weigeren van een voorziening op basis van artikel 3, tweede lid van de 'Participatieverordening ISD BOL 2018'.

W/P-consulent

Ontwikkelcoaches

Mandaat

 

27

Besluiten op grond van artikel 4 eerste lid, artikel 5 eerste lid, artikel 6 van de 'Participatieverordening ISD BOL 2018'.

W/P-consulent

Ontwikkelcoaches

Mandaat

 

28

Besluiten op grond van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet ISD BOL 2018

W/P-consulent, Medewerker(s) Planning en Control

Mandaat

29

Aanbieden en realiseren van plaatsingscontracten c.q. werkgeversarrangementen

Banenmakelaar

Mandaat

30

Het ondertekenen van de doelgroep verklaring ten behoeve van werkgevers voor de toepassing van de mobiliteitsbonus werkgevers.

Het ondertekenen van de doelgroep verklaring ten behoeve van werkgevers voor de toepassing van de 'Premiekorting oudere werknemers' (artikel 47 Wet financiering sociale verzekeringen), o.g.v. de Wet tegemoetkoming loondomein

W/P- consulent

Ontwikkelcoaches

Mandaat

 

31

Ontzeggen van de toegang van de frontoffices aan een burger op basis van het Agressieprotocol ISD BOL.

Directeur

Volmacht

32

Doen van aangifte bij de politie op basis van het Agressieprotocol ISD BOL.

Directeur, Hoofd Beleidsuitvoering I en II, Afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Juridische Zaken

Machtiging

33

Burgers sommeren het gebouw te verlaten op basis van het Agressieprotocol ISD BOL.

Alle medewerkers van ISD BOL

Volmacht

34

Voeren van relevante correspondentie in het kader van onderzoeken naar uitkeringsfraude

Medewerkers TBO/Sociaal Rechercheur

machtiging

35

Voeren van relevante correspondentie en nemen van besluiten in het kader van behandeling van bezwaarschriften Awb.

Medewerkers Juridische zaken

Mandaat / machtiging

36

Voeren van relevante correspondentie en nemen van besluiten in het kader van behandeling van beroepschriften Awb.

Medewerkers Juridische Zaken

Mandaat / machtiging

37

Voeren van relevante correspondentie en nemen van besluiten op dwangsomverzoeken in verband met een ingediend bezwaarschrift.

Medewerkers Juridische Zaken

Mandaat / machtiging

38

Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en het innemen van standpunten bij het voeren van bestuursrechtelijke resp. civielrechtelijke procedures, inclusief indiening vertoogschriften, verweerschriften, conclusies re- en dupliek en op procedure betrekking hebbende stukken.

Medewerkers Juridische Zaken

Mandaat /

Volmacht / machtiging

39

Het nemen van besluiten op verzoeken gebaseerd op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Medewerkers Juridische Zaken

machtiging