Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraaf- plaatsen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels en voorschriften gemeentelijke begraaf- plaatsen 2016
CiteertitelNadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2016 behorende bij de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 4 lid 1 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 2. art. 5 lid 10 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 3. art. 12 lid 1 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 4. art. 14 lid 1 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 5. art. 14 lid 2 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 6. art. 15 lid 2 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 7. art. 16 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 8. art. 21 lid 3 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 9. art. 25 lid 1 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
 10. art. 29 lid 6 Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201612-12-2017nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeenteblad 2016, 91769

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraaf- plaatsen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel,

 

overwegende, dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

 

gelet op artikel 4, eerste lid, artikel 5, tiende lid, artikel 12, eerste lid, artikel 14, eerste en tweede lid, artikel 15, tweede lid, artikel 16, artikel 21, derde lid, artikel 25, eerste lid, artikel 29, zesde lid van de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015’;

 

besluit vast te stellen de volgende: “Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraaf- plaatsen 2016”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze nadere regels en voorschriften zijn voor zover hierin genoemd de begripsbepalingen van artikel 1 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016” van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

 • 2.

  Voor werkzaamheden aan graven is de begraafplaats geopend op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Ordemaatregelen

 • 1.

  Hondenbezitters die met een aangelijnde hond de begraafplaats bezoeken dienen overeenkomstig het hondenpoepbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel te handelen en uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd om bezoekers met een beperking toestemming te verlenen voor het bezoeken van de begraafplaats met een fiets, rolstoel of ander aangepast voertuig.

 • 3.

  Het verbod op het verontreinigen van de begraafplaatsen betreft ook het buiten het grafvak plaatsen van gebruiksvoorwerpen en afval, zoals vazen, potten, gieters, gereedschap, bankjes, en dergelijke.

 • 4.

  Filmen, fotograferen en anderszins registreren op de begraafplaatsen is vanuit privacyoverwegingen niet gewenst en zonder toestemming van de beheerder van de begraafplaats niet toegestaan.

 • 5.

  Lopen op graven is niet toegestaan.

 • 6.

  Werkzaamheden aan graven dienen vooraf bij de beheerder gemeld te worden.

Artikel 4. Tijden van begraven en asbezorging

De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur;

op zaterdag van 9.00 uur tot 14.00 uur.

Artikel 5. Aantal overledenen in graven en asvoorzieningen

 • 1.

  Per particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven en maximaal twee asbussen worden bijgezet, tenzij anders is bepaald. De rechthebbende bepaalt wie worden begraven en bijgezet.

 • 2.

  Per particulier (kelder)urnengraf en urnenplaats mogen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De rechthebbende bepaalt wie worden begraven en bijgezet.

 • 3.

  Per particulier asverstrooiingsgraf mogen maximaal twee asbussen worden verstrooid.

 • 4.

  Per algemeen graf worden maximaal twee overledenen begraven en mogen geen extra asbussen worden bijgezet. De gemeente bepaalt wie waar worden begraven.

 • 5.

  Per algemeen (kelder)urnengraf mogen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De gemeente bepaalt wie worden bijgezet.

 • 6.

  Per particuliere gedenkplaats mogen meerdere overledenen herdacht worden.

Artikel 6. Afmetingen van de graven

De maximale afmetingen voor een graf en urnenplaats zijn:

 • a.

  de afmeting van een graf bedraagt maximaal 200 x 100 cm;

 • b.

  de afmeting van een kindergraf bedraagt 170 x 100 cm;

 • c.

  de afmeting van een (kelder-)urnengraf bedraagt 50 x 50 cm;

 • d..

  de afmeting van een particulier asverstrooiingsgraf bedraagt 130 x 80 cm;

 • e.

  de afmeting van een algemeen asverstrooiingsgraf bedraagt 65 x 80 cm;

 • f.

  de afmeting van een urnenplaats in de urnentuin bedraagt 50 x 50 x 50 cm;

 • g.

  de afmeting (binnenmaten) van een nis in de urnenmuur bedragen 40 x 43 x 50 cm;

Artikel 7. Reserveringen

 • 1.

  Het reserveren van een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnennis, een particuliere urnenplaats en een particulier asverstrooiingsgraf kan voor een periode van 20, 25 of 30 jaar.

 • 2.

  Het reserveren van particuliere graven is alleen mogelijk in die begraafvakken waar op het moment van reservering begravingen plaatsvinden. De beheerder beoordeelt of reservering mogelijk is.

Artikel 8. Categorieën

 • 1.

  Op begraafplaats IJsseldijk worden graven, urnengraven en urnenkelders uitgegeven.

 • 2.

  Op begraafplaats Waalhoven worden graven, urnengraven, urnenkelders,asverstrooiingsgraven, plaatsen in de urnentuin en nissen in de urnenmuur uitgegeven.

Artikel 9. Vergunning grafbedekking

 • 1.

  Het verzoek om vergunning tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een gedenkteken op een graf of urnengraf moet schriftelijk worden gedaan. Het verzoek dient te bevatten:

  • a.

   NAW-gegevens van de rechthebbende of gebruiker van het graf of urnennis;

  • b.

   indien er sprake is van een particulier graf, particulier (kelder-)urnengraf, particuliere gedenkplaats of particulier gedenkteken, de naam en het adres van de aanvrager indien deze een ander is dan de rechthebbende en tevens de toestemming van de betreffende rechthebbende om eigenaar van de grafbedekking te zijn;

  • c.

   indien er sprake is van een algemeen graf, de naam en het adres van de aanvrager indien deze een ander is dan de gebruiker en tevens de toestemming van de betreffende gebruiker om eigenaar van de grafbedekking te zijn;

  • d.

   de ligging (grafveld) en nummer van het graf;

  • e.

   naam en adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op de begraafplaats uitvoert;

  • f.

   een werktekening (in tweevoud), schaal 1:10, waarin aangegeven:

   • -

    een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

   • -

    de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan;

   • -

    de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

   • -

    de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

   • -

    de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het

    gedenkteken daarop.

 • 2.

  De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk meegedeeld.

Artikel 10. Voorwaarden grafbedekking en gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, verduurzaamde houtsoorten en gehard glas met een minimale dikte van 2 cm.

 • 2.

  De lengte en de breedte van de grafbedekking mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  Voor het plaatsen van gedenktekens gelden de volgende maximale afmetingen: l x b x h

  gemeten in cm. vanaf het maaiveld:

  • a.

   particuliere graven maximaal 180 x 80 x 100 centimeter;

  • b.

   particuliere asverstrooiingsgraven maximaal 100 x 50 x 60 centimeter;

  • c.

   particuliere urnenkelders een tegel van maximaal 50 x 50 centimeter. Op urnenkelders

   mogen geen staande grafbedekkingen geplaatst worden;

  • d.

   algemene asverstrooiingsgraven maximaal 65 x 50 x 50 centimeter;

  • e.

   kindergraven maximaal 80 x 75 x 60 centimeter;

  • d.

   algemene graven maximaal 90 x 80 x 100 centimeter; Op het voorste gedeelte van

   de graven zijn uitsluitend liggende grafbedekkingen toegestaan;

  • f.

   algemene urnenkelders een tegel van 50 x 50 centimeter;

  • g.

   de voorzetplaten van een urnennis mogen maximaal 47 cm hoog, 49 cm breed en 2 cm

   dik zijn. Voor de bevestiging van de plaat met boorgaten is een beschrijving te

   verkrijgen bij de beheerder van de begraafplaatsen.

 • 4.

  Van de eerder genoemde gedenktekens/grafmonumenten geldt dat de

  onderdelen vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 5.

  Het grafnummer dient op duurzame wijze in het gedenkteken/monument

  worden aangebracht.

 • 6.

  Materialen die schade geven aan het milieu, of gevaarlijk zijn voor bezoekers of medewerkers of personeel van de begraafplaats zijn verboden. Hieronder vallen: asbest en asbesthoudende materialen, niet gehard glas en alle materialen met scherpe randen of uitsteeksels.

 • 7.

  Bodembedekking of strooibedekking, zoals grind en schelpen zijn alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding van minimaal 10 cm hoogte en indien voorzien van een bodemplaat.

 • 8.

  Voor de plaatsing van een urn gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   indien een urn blijvend zichtbaar wordt geplaatst op een graf dient deze zodanig te worden bevestigd of afgedekt dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen;

  • b.

   het aanbrengen van een inscriptie op de afdekplaat dient, in opdracht van de gebruiker, door een erkende steenhouwer te worden uitgevoerd;

 • 9.

  Het aanbrengen van voorwerpen op de grafbedekking die geluid voortbrengen, waarmee de rust op de begraafplaatsverstoord wordt, is niet toegestaan.

Artikel 11. Grafbeplanting

 • 1.

  De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden dan de maximaal toegestane hoogte van 150 cm.

 • 2.

  Verboden zijn sterk woekerende planten, zoals klimop en bamboe of plantendie overlast geven bij het beheer door stekels en doornen.

Artikel 12. Onderhoud door rechthebbende/gebruiker

 • 1.

  De rechthebbende of gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf “behoorlijk te onderhouden of te herstellen”. Onder dit onderhoud wordt verstaan het schoonmaken van het gedenkteken, het verven of vergulden van letters en andere figuraties op het gedenkteken, het verwijderen van spontaan opkomende kruiden of zaailingen en het uitvoeren van herstellingen van het gedenkteken en andere grafbedekkingen.

 • 2.

  Het afval dat vrij komt bij het onderhoud (groenafval en verpakkingsmaterialen) dient door een ieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Artikel 13. Losse bloemen, planten en ornamenten

 • 1.

  Het plaatsen van losse bloemen, eenjarige planten, planten in potten en bloemen in vazen op graven is toegestaan mits voldaan wordt aan de maximale afmetingen van de grafbedekking.

 • 2.

  De rechthebbende of de gebruiker van het graf draagt zelf zorg voor regelmatig onderhoud en het verwijderen van verwelkte bloemen en planten die in verwaarloosde staat verkeren.;

 • 3.

  Ornamenten, linten en dergelijke die na een teraardebestelling op het graf worden achtergelaten moeten binnen 14 dagen na de dag van de teraardebestelling door de rechthebbende of de gebruiker worden verwijderd. Indien niet aan de genoemde termijn voldaan wordt heeft de beheerder het recht om deze ongevraagd te verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is..

 • 4.

  Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende twaalf weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of, wanneer deze het een algemeen graf betreft van de gebruiker, indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.

Artikel 14. Winterharde gewassen.

 • 1.

  De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden en een maximale hoogte hebben van 150 centimeter. De rechthebbende of gebruiker van het graf is zelf verantwoordelijk voor het tijdig snoeien.

 • 2.

  De rechthebbende of gebruiker van het graf is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen van planten die in verwaarloosde staat verkeren.

Artikel 15. Plaatsen grafbedekking.

De grafbedekking met toebehoren moet volgens aanwijzingen van de beheerder worden opgesteld. Alle sporen van afval, ontstaan door of ten gevolge van werkzaamheden, moeten worden opgeruimd.

Artikel 16. Ruiming algemene graven

Op verzoek van de gebruiker van een algemeen graf en indien de situatie het toe laat kan na afloop van de gebruikstermijn het college besluiten om het gebruiksrecht van het graf om te zetten in een uitsluitend recht.

Artikel 17 Crematie en herbegraving na ruiming

Transport van stoffelijke resten voor crematie of herbegraving elders buiten de begraafplaats is alleen toegestaan door een erkende uitvaartonderning of gespecialiseerd bedrijf.

Artikel 18 Slotbepalingen.

Deze nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen treden in werking opde eerste dag na die van de vaststelling en bekendmaking van de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016 onder gelijktijdige intrekking van de nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen 2015.

Artikel 19 Citeertitel.

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald als Nadere regels en voorschriften gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2016 behorende bij de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2016.

Krimpen aan den IJssel, 10 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, De burgemeester,