Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Aanwijzingsbesluit economische activiteiten Wet markt en overheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit economische activiteiten Wet markt en overheid
CiteertitelAanwijzingsbesluit economische activiteiten Wet markt en overheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25h Mededingingswet
 2. Wet markt en overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2016Nieuwe regeling

28-04-2016

Gemeenteblad 07-11-2016, Nr. 153936 

ZK15006675

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit economische activiteiten Wet markt en overheid

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 1 maart 2016 inzake Wet markt en overheid

gelet op artikel 25h Mededingingswet en de Wet markt en overheid;

Besluit:

 • I.

  de volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25 h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

  • a.

   in het algemeen die economische activiteiten, die:

   • 1.

    rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking hetalgemeen belang te dienen en/of

   • 2.

    op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang het best wordt gediend;

  • b.

   en verder in het bijzonder:

   • 1.

    het aanbieden van WiFi in de gemeentekantoren;

   • 2.

    verhuur/in gebruik geven van vastgoed (incl. grond) aan maatschappelijke instellingen;

   • 3.

    de exploitatie van begraafplaatsen;

   • 4.

    de exploitatie van sportaccommodaties (accommodaties, velden en dergelijke);

   • 5.

    de verhuur van leegstaande panden anti-kraak;

   • 6.

    het exploiteren van een zwembad;

   • 7.

    het exploiteren van horecavoorzieningen inoverheidsgebouwen;

   • 8.

    het exploiteren van openbare toiletten;

   • 9.

    het beschikbaar stellen van materialen bij evenementen;

   • 10.

    het exploiteren van een parkeerterrein voor vrachtauto’s;

   • 11.

    het exploiteren van watertappunten;

   • 12.

    het exploiteren van aula’s op begraafplaatsen;

   • 13.

    het in gebruik geven van gronden voor maatschappelijke doeleinden;

   • 14.

    het verstrekken van zogenoemde startersleningen;

   • 15.

    het inzamelen van bedrijfsafval;

   • 16.

    het leveren van nutsvoorzieningen;

   • 17.

    het verhuren van materieel;

   • 18.

    het verstrekken van compost;

   • 19.

    het afmeren van schepen;

   • 20.

    verhuur/in gebruik geven van openbare ruimte (terrassen, standplaatsen,evenementen);

   • 21.

    het exploiteren van veren.

 • II.

  af te zien van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 in de Algemene wet bestuursrecht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2016

de griffier, drs. K.E. Driehuijs

de voorzitter, mr. R.S. Cazemier