Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Beleidsregels toepassing zelfstandige projectprocedure (19, lid 1 W.R.O.)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing zelfstandige projectprocedure (19, lid 1 W.R.O.)
CiteertitelBeleidsregels zelfstandige projectprocedure gemeente Landerd
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpvrom

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
 2. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 19, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-2000nieuwe regeling

29-06-2000

De Koerier, 16-08-2000

-1.731/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS TOEPASSING ZELFSTANDIGE PROJECT-PROCEDURE (19, LID 1 W.R.O.).

De raad van de gemeente Landerd;

Overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot het vaststellen van beleidsregels voor het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (de zogenaamde zelfstandige projectprocedure);

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende "Beleidsregels zelfstandige projectprocedure gemeente Landerd".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Projecten:

Vergunningplichtige bouwwerken, almede werken en werkzaamheden, geen bouwwerkenzijnde, en gebruik ten behoeve van bepaalde activiteiten.

 

Zelfstandige projectprocedure:

Procedure als bedoeld in artikel 19, eerste lid juncto artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Artikel 2 Aanvraag.

 • 1.

  Voor een zelfstandig project wordt een aanvraag om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde in deze beleidsregels behandeld.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet gebruik worden gemaakt van een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier worden de eisen aangegeven waaraan een aanvraag moet voldoen en op welke wijze de ruimtelijke onderbouwing moet worden gegeven. De beleidsregels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en bekend gemaakt in de vorm van een structuurplan,structuurschets of ander ruimtelijk relevant beleidsdocument worden aangegeven op het aanvraagformulier.

 • 3.

  De mate waarin en de vorm waarop de ruimtelijke onderbouwing moet worden gegeven door de aanvrager is afhankelijk van de aard en omvang van het project, de mate van ingrijpendheid in relatie tot de bestaande en toekomstige stedenbouwkundige structuur,de actualiteit van het ruimtelijk beleid en de relevantie van het project ten opzichte van het beleid van de hogere overheid.

Artikel 3 Weigeringsgronden.

De raad weigert een vrijstelling indien niet in een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in deze beleidsregels is voorzien.

Artikel 4 Inwerkingtreding.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na openbare bekendmaking in "De Koerier".

Artikel 5 Aanduiding.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Beleidsregels zelfstandige projectprocedure gemeente Landerd".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd van 29 juni 2000.

De raad voornoemd,

de loco-secretaris

J.A.G.Huijs

de voorzitter,

M.W.M.Kooijmans