Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpcct

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Destructiewet, art. 17
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-1995nieuwe regeling

23-03-1995

Koerier, 14-06-1995

-1.733.223/GL

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De raad van de gemeente Landerd;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende Destructieverordening

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a. wet:

de Destructiewet;

b. Aangifteplichtige:

degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal:

dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met andere materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “destructieverordening gemeente Landerd”

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de 8e dag na afkondiging;

 • 3.

  De destructieverordening van de gemeente Schaijk d.d. 27 augustus 1987 alsmede de destructieverordening van de gemeente Zeeland d.d. 2 november 1987 vervallen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de destructieverordening gemeente Landerd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Landerd d.d. 23 maart 1995

De raad voornoemd,

De secretaris

de voorzitter