Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Landgraaf 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Landgraaf 2011
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Landgraaf 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2012nieuwe regeling

20-10-2011

Landgraaf Aktueel, 1 februari 2012

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Landgraaf 2011

De raad van de gemeente Landgraaf;

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 11 oktober 2011;

 

gelet op de artikelen 107e van de Gemeentewet en titel III van de Ambtenarenwet;

 

besluit

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Landgraaf, zoals deze is vastgelegd in de ARL en is gepubliceerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR), vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

Wijzigingen in de in artikel 1 genoemde ARL die door het college worden vastgesteld na de inwerkingtreding van dit besluit, gelden slechts voor de griffier en de medewerkers van de griffie, indien deze wijzigingen, op voorstel van het Presidium, door de raad zijn vastgesteld en algemeen bekend zijn gemaakt.

Artikel 3
 • 1.

  Dit besluit wordt algemeen bekend gemaakt en treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan.

   

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Landgraaf 2011".

   

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 20 oktober 2011.

De griffier, de voorzitter,