Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening wachtlijstbeheer Wet soiale werkvoorziening Landsmeer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet soiale werkvoorziening Landsmeer 2011
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wsw Landsmeer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels kan stellen met betrekking tot het wachtlijstbeheer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

27-09-2011

Kompas, 04-10-2011

2011 - 84

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet soiale werkvoorziening Landsmeer 2011

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR);

 • c.

  Het werkvoorzieningschap: de gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland

 • d.

  Cliënten: personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten;

 • e.

  Wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 • f.

  Voortraject: een met reïntegratiegelden van het UWV of de gemeenten gefinancierd traject waarin cliënten worden

  voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw.

Artikel 2 Prioritaire groepen

 • 1.

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiestelling bepalend is.

 • 2.

  Het bestuur kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang in aanmerking doen komen voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet indien:

  • a.

   voor de belanghebbende als gevolg van een door of in afstemming met het werkvoorzieningschap uitgevoerd traject een werkplek beschikbaar is bij een reguliere werkgever op basis van de regeling begeleid werken; dan wel

  • b.

   de belanghebbende een voortraject als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder f volgt of heeft gevolgd.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het bestuur.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening wachtlijstbeheer Wsw Landsmeer 2011.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 januari 2012 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening wachtlijstbeheer Wet Sociale Werkvoorziening gemeente Landsmeer 2008.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Landsmeer in zijn

vergadering van 27 september 2011.

De griffier,

De voorzitter,

Nota-toelichting  

Toelichting op de verordening wachtlijstbeheer Wsw 2011

Met de verordening wachtlijstbeheer wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening, zoals geldend op 1 januari 2008, biedt, waar staat:

“De gemeenteraad kan bij verordening regels stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking worden gebracht.”

 

Artikelsgewijs:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De in de aanhef van de verordening genoemde gemeenten hebben de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening volledig overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek – Waterland. Het bestuur van deze gemeenschappelijke regeling treedt voor de toepassing van deze wet, met uitzondering van de artikelen 8, 9, 13, vierde lid, en 14, eerste lid, in de plaats van de betrokken colleges.

Artikel 2 Prioritaire groepen

Het bestuur van het werkvoorzieningschap volgt het uitgangspunt van de wetgever, dat de volgorde van plaatsing op de wachtlijst bepalend is voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw.

De verordening maakt het mogelijk van dit uitgangspunt af te wijken. De in tweede lid genoemde prioritaire groepen zijn voornamelijk gekozen om een sluitende aanpak mogelijk te maken. Het zou immers onwerkbaar zijn een reguliere werkgever, die na een intensieve zoektocht bereid is een SW geïndiceerde een begeleid werken plaats te bieden, te moeten melden, dat de kandidaat pas na geruime tijd daadwerkelijk kan starten, omdat hij vanwege een wachtlijst nog lang niet aan de beurt is.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat het in lid twee gaat om een ‘kanbepaling’; geïndiceerden kunnen aan dit artikel geen rechten ontlenen. Het bestuur van het werkvoorzieningschap zal nader beleid uitwerken voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 3 en 4

spreken voor zich.