Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Langedijk

Het reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLangedijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012
CiteertitelReglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het reglement van orde, 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

27-11-2012

Gemeenteblad GB 10 december 2012, nummer 53, week 50

R27112012 GB 10122012

Tekst van de regeling

Intitulé

Het reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012

De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van de griffier van 1 november 2012, nummer 68;

b e s l u i t :

Reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012 vast te stellen.

Deel 1 De artikelen

Deel  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. raadsmarkt: activiteiten met een informeel karakter voorafgaand aan de vergaderingen van de fora, die zich met name afspelen in de hal van het gemeentehuis;

b. raad: de raad van de gemeente Langedijk;

c. forum: een raadscommissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van Langedijk;

e. burgerraadslid: door de raad benoemde vertegenwoordiger van een fractie, niet zijnde raadslid, die tijdens de vergaderingen van de fora namens de fractie het woord mag voeren;

g. voorzitter: de voorzitter van een forum;

h. forumgriffier: de ambtelijk secretaris van een forum;

i. agendacommissie: overleg van de voorzitter van de raad en de forumvoorzitters dat de agenda’s voor de forumvergaderingen en de raadsvergadering in ontwerp vaststelt.

 

Deel  

Artikel 2 Raadsavond

1. In beginsel vindt een forum- en raadsavond plaats in een vierwekelijkse cyclus op de dinsdagavond.

2. Jaarlijks wordt een schema opgesteld waarop de dagen met de forum- en raadsavonden staan vermeld.

3. De forumavond vindt plaats in het gemeentehuis. In de regel start de forumavond met de raadsmarkt om 19.30 uur, beginnen de vergaderingen van de fora om 20.00 uur en duren tot 22.15 uur.

4. De agendacommissie kan in bijzondere gevallen een ander tijdstip bepalen.

 

Deel  

Artikel 3 Raadsmarkt

1. Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen bij de griffier kenbaar maken gebruik te willen maken van de raadsmarkt. De griffier meldt een dergelijk verzoek aan de raad.

2. De activiteiten tijdens de raadsmarkt hebben een informeel en laagdrempelig karakter, gericht op een breed publiek. Zij kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op de voorlichting en promotie van werkzaamheden waarmee burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven zich bezig houden of zij kunnen gericht zijn op de voorlichting en promotie van maatschappelijke thema’s of gesignaleerde knelpunten op maatschappelijk terrein.

 

Deel  

Artikel 4 Instelling fora

De raad stelt twee fora in.

Deel  

Artikel 5 Doelstelling fora

1. De fora hebben tot doel het bij de fracties doen vormen van een (inhoudelijk) oordeel over allerhande, de raad aangaande onderwerpen.

2. De fora zijn gericht op actieve deelname door fracties en op het door hen kennis kunnen nemen van hetgeen door anderen wordt gepresenteerd.

 

Deel  

Artikel 6 Samenstelling forum

1. Aan een vergadering van een forum kunnen maximaal twee (burger)raadsleden per fractie deelnemen.

2. Het is fracties toegestaan om per onderwerp te bepalen welke leden namens de fracties deelnemen aan de vergaderingen van één van de fora.

3. De in het eerste lid genoemde leden worden door de raad op voordracht van de afzonderlijke fracties benoemd als leden van de fora. In totaal kunnen vier personen per fractie als burgerraadslid van de fora worden voorgedragen.

4. Leden van de fora kunnen zowel raadsleden als burgerraadsleden zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13, en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de fora.

 

Deel  

Artikel 7 Voorzitter

1. Elk forum wordt voorgezeten door een voorzitter. Bij diens afwezigheid neemt een plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap waar.

2. De voorzitters zijn geen lid van de fora.

3. De voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de fora worden door de raad uit zijn midden benoemd.

 

Deel  

Artikel 8 Zittingsduur en vacatures

1. De zittingsduur van de leden, de voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de fora eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

2. Een lid van de fora houdt op lid te zijn indien hij niet meer voldoet aan de in artikel 6, lid 4 gestelde eisen.

3. De raad kan een lid van de fora ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht het lid is benoemd.

4. De raad kan een voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter ontslaan.

5. Een lid, een voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijke mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

6. Indien door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk met inachtneming van de artikelen 5, 6 en 7.

7. Indien een fractie blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet langer vertegenwoordigd is in de raad, vervalt het lidmaatschap van het lid dat op voordracht van die fractie is benoemd, van rechtswege.

 

Deel  

Artikel 9 Ambtelijke ondersteuning

1. Elk forum wordt ambtelijk bijgestaan door een forumgriffier.

2. De forumgriffier is in iedere vergadering van een forum aanwezig.

3. Bij verhindering of afwezigheid wordt de forumgriffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen ambtenaar.

 

Deel  

Artikel 10 Openbaarheid

1. De vergaderingen van de fora zijn openbaar.

2. Een forum kan in beslotenheid vergaderen; daartoe is het bepaalde in artikel 23 Gemeentewet van toepassing.

 

Deel  

Artikel 11 Vaststelling onderwerpen

1. De onderwerpen in de fora worden op voorstel van de griffier in ontwerp vastgesteld door de agendacommissie en in beginsel als volgt toebedeeld:

Forum 1: bestuurlijke- en welzijnsonderwerpen (incl. openbare orde en veiligheid)

Forum 2: onderwerpen over de ontwikkeling in, en beheer van de openbare ruimte.

2. De onderwerpen kunnen bestaan uit:

a. raadsvoorstellen/initiatiefvoorstellen;

b. raadsonderwerpen niet zijnde raadsvoorstellen/initiatiefvoorstellen, zoals kader-stellingen, opiniërende onderwerpen en dergelijke;

c. ter (verdere) versterking van de vertegenwoordigende rol door de raad (in overleg met het college van B&W) aan te wijzen beleidsonderwerpen uit de raadsplanning die:

- ofwel tot een zelfstandige maatschappelijke oriëntatie op deze beleidsonderwerpen leiden;

- ofwel door het college in de vorm van bijvoorbeeld een startnotitie van een verkenning over de kern van het vraagstuk en de belangen die daarbij spelen worden voorzien, op grond waarvan de beraadslaging in oriënterende fora kan worden toegespitst.

d. overleg met de portefeuillehouder/collegeverzoek om consultatie;

e. presentaties;

f. burgerinitiatieven.

3. Indien tenminste één fractie van de raad de behandeling van een onderwerp wenst, wordt het onderwerp door de agendacommissie op de agenda van één van de fora opgenomen. Ter voorbereiding van de behandeling stelt de fractie een oplegnotitie op.

4. Het college kan de agendacommissie verzoeken een onderwerp op de agenda van één van de fora te plaatsen.

5. De agendacommissie stelt in beginsel twaalf dagen van tevoren de agenda van de fora vast en wijst per vastgestelde onderwerp een voorzitter aan. Bij de vaststelling van de agenda van de vergaderingen van de fora wordt per onderwerp aangegeven of het onderwerp in de oriënterende fase of in een meningsvormende fase wordt behandeld. De voorzitters krijgen per onderwerp een richttijd mee voor behandeling van het onderwerp.

 

Deel  

Artikel 12 Oproep

1. De agenda van de fora wordt ten minste tien dagen vóór de vergaderingen aan het college, raads- en burgerraadsleden en andere belanghebbenden bekend gemaakt door middel van een oproep onder vermelding van de dag, het tijdstip en de plaats van de vergaderingen.

2. De agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden beschikbaar gesteld alsmede op de gemeentelijke website geplaatst.

3. De forumleden kunnen in de week voorafgaand aan het forum technische vragen die nood-zakelijk zijn om het voorstel helder te krijgen, voorleggen aan de opsteller van het stuk.

De politieke vragen dienen in de oriënterende fase aan de portefeuillehouder te worden voorgelegd.

 

Deel  

Artikel 13 Openbare kennisgeving

1. De vergadering wordt door aankondiging op de gemeentelijke website en door plaatsing in het in de gemeente verschijnende gemeenteblad openbaar gemaakt. Indien plaatsing in het gemeenteblad niet mogelijk is, vindt plaatsing in het in de gemeente verschijnende lokale huis-aan-huis blad plaats.

2. Deze openbare kennisgeving vermeldt:

a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de agenda van de vergadering;

b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stukken kan inzien.

3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de gemeente geplaatst en worden gelijktijdig voor een ieder in het gemeentehuis ter inzage gelegd, behoudens stukken waar op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd.

 

Deel  

Artikel 14 Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van het forum dat op dat moment zal gaan vergaderen de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt de lijst door de voorzitter en de forumgriffier door ondertekening vastgesteld.

Deel  

Artikel 15 Deelname aan de fora door collegeleden

1. Collegeleden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de fora. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door een of meer ambtenaren.

2. Tijdens de in de fora gehouden onderwerpen, genoemd in artikel 11, lid 2, onder a, kan een lid van het college zich laten vertegenwoordigen door een door hem aan te wijzen ambtenaar.

 

Deel  

Artikel 16 Deelname aan fora door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven

1. Burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven kunnen aan de beraadslaging deelnemen bij een onderwerp dat op de agenda staat in de oriënterende fase.

2. Om deel te nemen aan de beraadslaging melden de betreffende burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven zich voor de vergadering bij de voorzitter en forumgriffier.

3. Deelname aan de beraadslaging door burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven, over een onderwerp op de agenda is niet mogelijk indien:

a. de inbreng een individueel belang betreft;

b. het onderwerp in een meningsvormende fase wordt behandeld;

c. het een besluit van het gemeentebestuur betreft waar bezwaar en beroep openstaat of heeft opengestaan;

d. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen aan de orde zijn;

e. een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 

Deel  

Artikel 17 Werkwijze bij de vergaderingen van de fora

1. De voorzitters leiden de hen door de agendacommissie toegewezen fora en dragen zorg voor een goed verloop daarvan.

2. Van de vergaderingen van de fora wordt onder verantwoordelijkheid van de forumgriffiers een audioverslag en een besluitenlijst gemaakt.

3. De besluitenlijsten van de fora worden ter vaststelling geagendeerd voor forum 1.

4. De orde gedurende de vergadering wordt bepaald door de voorzitter.

5. De voorzitter bewaakt dat alle geagendeerde onderwerpen daadwerkelijk worden behandeld; de inbreng per deelnemer dient zoveel mogelijk naar evenredigheid te geschieden.

6. De twee fractieleden in het forum mogen beiden over een onderwerp op de agenda het woord voeren.

 

Deel  

Artikel 18 uitkomst van de behandeling van een onderwerp in een forum

1. Aan het eind van de door hem voorgezeten vergadering over een onderwerp vat de voorzitter de concrete uitkomsten van de behandeling van het onderwerp samen. Hij formuleert een eindconclusie, op basis van het gestelde in het tweede lid.

2. Elke behandeling van een onderwerp in een vergadering van een forum leidt tot een concrete uitkomst, waarbij eveneens over de verdere stappen wordt geadviseerd aan de agendacommissie (behandeling in de meningsvormende fase, besluitrijp, debatrijp, terugkeer in een forum voor overleg met het college, een gesprek met bewoners, een werkbezoek of dergelijke).

3. De beslissing of een agendapunt voldoende is behandeld in de oriënterende fase en door kan naar de meningsvormende fase, wordt genomen door de meerderheid van het forum. Als de uitkomst van een vergadering is dat de meerderheid van het forum het verzoek doet om een onderwerp nogmaals te agenderen voor een vergadering van een forum wordt aan dit verzoek voldaan. De agendacommissie bepaalt voor welke vergadering het onderwerp wordt geagendeerd.

4. Indien een onderwerp in een vergadering is gericht op besluitvorming door de raad kan, conform het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Langedijk 2012, het voorstel worden geamendeerd. Eveneens kan, overeenkomstig het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Langedijk 2012, een motie worden ingediend. Amendementen en moties dienen bij voorkeur te worden aangekondigd en besproken in de vergaderingen van de fora. Indien een motie geen betrekking heeft op een voor de raadsvergadering geagendeerd onderwerp dient de indiener van de motie dit vóór de raadsvergadering te melden bij de voorzitter van de raad.

5. Aan het slot van de vergadering van een forum kan de indiener (of kunnen de indieners) bepalen of de motie of het amendement wordt gehandhaafd voor het moment van debat en/of besluitvorming in de betreffende raadsvergadering.

6. Een onderwerp in een forum dat alleen bestaat uit een presentatie kent geen concrete uitkomst.

Deel  

Artikel 19 Voorstellen van orde

1. De voorzitter en ieder lid van een forum kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

3. Over een voorstel van orde beslist het forum terstond.

 

Deel  

Artikel 20 Handhaving orde; schorsing

1. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden;

c. interrupties worden als regel niet toegestaan tijdens de oriënterende fase.

2. Indien een spreker, zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

 

Deel  

Artikel 21 Besloten vergadering

Op een besloten vergadering van een forum zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Deel  

Artikel 22 Besluitenlijst besloten vergadering

1. De besluitenlijst van een besloten vergadering wordt niet rondgedeeld, maar ligt uitsluitend voor de leden ter inzage bij de griffier.

2. De besluitenlijst wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het forum tevens de beslissing over het al dan niet openbaar maken van deze besluitenlijst.

Deel  

Artikel 23 Geheimhouding besloten vergadering

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist het forum overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. Het forum kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

Deel  

Artikel 24 Opheffing geheimhouding besloten vergadering

Indien de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt daarover, indien het forum dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, in een besloten vergadering met het forum overleg gevoerd.

Deel  

Artikel 25 Toehoorders en pers

1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 

Deel  

Artikel 26 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in een vergadering van een forum geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Deel  

Artikel 27 Gebruik digitale apparatuur

In de vergaderzaal is het niet toegestaan mobiele telefoontoestellen of andere digitale apparatuur anders dan in een geluidloze toestand bij zich te hebben.

Deel  

Artikel 28 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het presidium.

Deel  

Artikel 29 Inwerkingtreding

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2013. Op dat moment vervalt het Reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2009. Voor het bepaalde in artikel 6 lid 3 is de inwerkingtreding bepaald op de dag waarop de

nieuwe fora worden samengesteld na de raadsverkiezingen van maart 2014;

2. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde voor de raadsmarkt en de vergaderingen van de fora van de gemeente Langedijk, 2012.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de

gemeente Langedijk in zijn openbare

vergadering van. 27 november 2012. De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,

J. van den Bogaerde

Bijlage 1 Toelichting op het reglement

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de begripsomschrijvingen geregeld. Artikel 2 Raadsavond

Lid 3 geeft een beschrijving van wat de forumavond inhoudt. Artikel 3 Raadsmarkt

In dit artikel is geregeld wat de raadsmarkt inhoudt. Tevens is de aanvraag om aan een raadsmarkt te mogen deelnemen in dit artikel geregeld. De raadsmarkt vindt plaats in de hal van het gemeentehuis. In voorkomende gevallen kan er ook gebruik worden gemaakt van de Trouwzaal. Artikel 4 Instelling fora

In dit artikel is de instelling van de twee fora geregeld. Er is tevens in dit artikel bepaald dat in de twee fora de onderwerpen worden behandeld als genoemd in artikel 11 van dit reglement. Dit betekent dat een forum in beginsel gebonden is aan een bepaalde categorie van beleidsonderwerpen. Afhankelijk van de publieke belangstelling voor een onderwerp kan de agendacommissie besluiten dat een onderwerp in een ander forum wordt behandeld.

In artikel 1 sub c van dit reglement is bepaald dat een forum een raadscommissie is als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet. In artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet zijn de taken van raadscommissies vastgelegd. De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. Artikel 5 Doelstelling fora

Het raadswerk bestaat voor een groot deel uit «onderzoek en voorbereiding». Daarmee wordt bedoeld onderzoeken van politiek-bestuurlijke vraagstukken en voorbereiden van vraagstukken voor het politieke debat en voor definitieve besluitvorming. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het lezen van stukken en uit het bevragen van portefeuillehouders, ambtenaren, externe deskundigen, bewoners, maatschappelijke instanties e.d. Voor aanvang van de vergaderingen van de fora dient de fractievertegenwoordiger een helder antwoord te vinden op vragen als:

- Wat is nu precies de vraag aan de raad, die op dit moment voorligt?

- Welke belangen zijn hierbij in het geding?

- Wat moet het inhoudelijk resultaat van de activiteit zijn?

- Hoe moet het proces verder gaan: verdere behandeling van een onderwerp in een van de fora of kan het ter debat of besluitvorming naar de raad?

- Hoe kan een goede behandeling van een onderwerp worden bereikt?

Voor de beantwoording van de vragen zal de fractievertegenwoordiger in de regel zowel naar inhoud als naar proces mandaat van de fractie nodig hebben. Fracties zijn minder gedwongen om in één keer op basis van soms onvolledige informatie tot een standpunt te komen, maar kunnen het proces meer stapsgewijs voorbereiden. De periode tussen behandeling van onderwerpen in de vergaderingen van de fora en de raad geeft fracties ook meer mogelijkheden om in onderling overleg/onderhandeling politiek draagvlak voor alternatieven/varianten in de vorm van amendementen te onderzoeken. Werkwijze:

Een forumbehandeling kent twee fases: een oriënterende en een meningsvormende. In de oriënterende fase vindt – na bestudering van de stukken – een verdere uitdieping van het onderwerp plaats. Het is daarbij niet de bedoeling om wat wordt genoemd «technische vragen» de boventoon te laten voeren. Dit soort vragen behelzen in het algemeen detailkwesties, het opheffen van

mineure onduidelijkheden, het wijzen op kennelijke hiaten of omissies, e.d. deze fase is ook eerder van voorbereidende aard dan van oriënterende.

Bij de voorbereiding bestaat de mogelijkheid schriftelijke technische vragen te stellen, die door of namens het college voorafgaand aan de forumbehandeling schriftelijk worden beantwoord. Die vragen en antwoorden maken dus als het ware onderdeel uit van het onderhanden dossier. In de voorbereidingsfase hoort ook de mogelijkheid van het één op één vragen stellen aan medewerkers binnen de collegeorganisatie, vanzelfsprekend binnen de afbakening dat het moet gaan om technische en niet om politieke vragen.

Met de beschikbare stukken, de vragen en antwoorden op de technische vragen – en een voorbereiding in de eigen fractie – kan het forumlid in de oriënterende fase zoeken naar de antwoorden op de hierboven geformuleerde vragen.

Als het forum aangeeft dat deze fase is afgerond wordt de behandeling van een onderwerp verder gebracht naar de meningsvormende fase. Daarin maken forumleden duidelijk welke opvatting zij – en hun fractie – hebben over het onderhanden onderwerp en of ze er iets aan willen veranderen (moties en amendementen worden in deze fase bij voorkeur onderling uitgewisseld en besproken!).

Wederzijdse pogingen om standpunten te laten veranderen vinden echter niet in het forum plaats maar in de raadsvergadering. Eigenlijk is het doel van deze fase om de voorbereiding van het raadsdebat en de besluitvorming in de raad zo goed mogelijk voor te bereiden.

In dat kader is het van belang dat de forumleden in hun fractie kunnen terugkoppelen wat het resultaat van de forumbehandeling is. Hier is één van de redenen om de raadsvergadering niet meer onmiddellijk op de forumbehandeling te laten volgen maar daar een periode van 14 dagen tussen te laten. Artikel 6 Samenstelling forum

Het maximale aantal burgerraadsleden per fractie bedraagt vier. Een fractie van – bijvoorbeeld – drie leden heeft dus met het maximale aantal burgerraadsleden zeven mogelijke foraleden die kunnen worden voorgedragen aan de raad tot benoeming als lid van de fora. N.B.: ook raadsleden moeten door de raad worden benoemd als lid van een forum. Dit kunnen zowel raadsleden als burgerraadsleden zijn. Deze foraleden kunnen naar eigen inzicht van de fractie ingezet worden voor de vergaderingen van de fora. Dit betekent dat de fractie per vergadercyclus een keuze dient te maken wie van de vier leden deelneemt aan de vergaderingen van de fora, aangezien per forumvergadering maar twee leden per fractie daadwerkelijk aan de vergadering mogen deelnemen. De raad bepaalt de samenstelling van de fora. Artikel 82, derde lid van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad moet zorgen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de raad vertegenwoordigende politieke groeperingen. De fractie bepaalt zelf de inzet van burgerraadsleden over de fora. Misnoegen tussen een fractie en een burgerraadslid leidt (dus) niet tot nieuwe eenpersoonsfracties in een forum. Artikel 7 Voorzitter

Artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet schrijft voor dat de voorzitter van een raadscommissie raadslid moet zijn. Op basis van het tweede lid is de voorzitter geen lid van de fora. Dit is een bewuste keuze. Op deze wijze kan de voorzitter zich concentreren op zijn taak als (technisch) voorzitter en zijn tijd en energie aanwenden voor het bewaken van de positie van de fora. Hij hoeft zich niet te bekommeren om de inbreng van zijn fractie in de fora. Artikel 8 Zittingsduur en vacatures

De zittingsperiode van de leden, de voorzitters en hun plaatsvervangers van de fora is even lang als de zittingsperiode van de raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan.

Op grond van het tweede lid eindigt het lidmaatschap van een forum eveneens van rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 6, vierde lid, gestelde eisen en indien een lid is benoemd op voordracht van een fractie die blijkens een schriftelijke verklaring aan de voorzitter van de raad niet meer vertegenwoordigd is in de raad (zevende lid). De raad kan een lid van een forum op voorstel van de fractie die het lid heeft voorgedragen, ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De ontstane nieuwe fractie heeft dan overigens op grond van artikel 6, eerste lid, recht op een eigen leden.

De raad kan een (plaatsvervangend) voorzitter van een forum ook zonder voorstel van een fractie ontslaan, bijvoorbeeld indien de (plaatsvervangend) voorzitter niet meer het vertrouwen van de meerderheid van de raad bezit. Het vijfde en zesde lid voorzien in de situatie van tussentijdse vacature, hetzij door ontslag het zij door overlijden. Artikel 9 Ambtelijke ondersteuning

Elk forum wordt ondersteund door een forumgriffier. Een medewerker van de griffie kan ook parttime door de raad als forumgriffier worden benoemd. Indien de forumgriffier een medewerker van de griffie is, is de raad de werkgever en benoemt deze de forumgriffier en regelt zijn vervanging. De forumgriffier is altijd bij de vergaderingen van een forum aanwezig. In principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen. Artikel 10 Openbaarheid

De vergaderingen van de fora zijn in principe openbaar. In bijzondere gevallen kan de agendacommissie c.q. het forum besluiten dat een vergadering van een forum in beslotenheid plaatsvindt. Het kan namelijk zijn, dat de raad in beslotenheid een onderwerp wil bespreken, bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijke kaderstelling of raadsopdracht. Ook is het mogelijk dat het college over een bepaald onderwerp in een zeer vroeg stadium met de raad wil overleggen, bijvoorbeeld over een mogelijk te ontwikkelen stedenbouwkundig project, exploitaties e.d.

Een besloten vergadering van een forum is een officiële vergadering, waarbij de vergaderregels van het reglement van orde in acht genomen dienen te worden, voor zover de bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. In artikel 23 van de Gemeentewet zijn procedurevoorschriften opgenomen voor «het sluiten van de deuren», de wijze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt. Deze zijn voor zover mogelijk dus van overeenkomstige toepassing op de vergadering van een forum (1/5e van het aantal leden en/of de voorzitter kan vragen om een besloten vergadering en zoals eerder beschreven: ook de agendacommissie kan dan bepalen). Het forum zelf besluit tot beslotenheid; is zo’n besluit er niet, en de voorzitter vindt dat die beslotenheid er wel moet zijn, dan kan het onderwerp niet worden behandeld. Artikel 11 Vaststelling onderwerpen

In lid 1 is geregeld dat de agendacommissie de onderwerpen voor de foravergaderingen vaststelt. Bij het opstellen van de agenda is het uitgangspunt dat de bestuurlijke- en welzijnsonderwerpen (incl. openbare orde en veiligheid) worden behandeld in Forum 1 en de onderwerpen over de ontwikkeling in, en beheer van de openbare ruimte in Forum 2. Afhankelijk van de publieke belangstelling voor een onderwerp kan de agendacommissie besluiten dat een onderwerp in een ander forum wordt behandeld (zie ook toelichting bij artikel 4). In lid 2 is aangegeven het soort onderwerpen dat behandeld kan worden in de vergaderingen van de fora. Het is de bedoeling dat de fracties in de week voorafgaand aan de vergaderingen van de fora rechtstreeks de technische vragen over onderwerpen kunnen stellen aan de behandelend ambtenaar per e-mail of per telefoon.

De bespreking van een «raadsonderwerp» als genoemd in lid 2 onder b en c heeft tot doel onderzoek te doen naar een bepaald onderwerp, op verzoek van de raad of fracties.

Bij «overleg met de portefeuillehouder» als genoemd in lid 2 onder d kan het gaan om een gesprek met de portefeuillehouder over de uitoefening van een collegebevoegdheid, bijvoorbeeld vragen over de uitvoering van beleid (controlerende rol), wenselijkheid van een corrigerende rol, uitleg over een communicatietraject. Afhankelijk van het verloop van het gesprek met de portefeuillehouder kan er een vervolgactiviteit plaatsvinden in de fora of besloten worden tot het voeren van een debat in de raad of indienen van een motie.

Bij «collegeverzoek om consultatie» als genoemd in lid 2 onder d vindt consultatie in één van de fora plaats over de uitoefening van een collegebevoegdheid.

«Presentaties» als genoemd in lid 2 onder e zijn bedoeld om de raad te informeren over een bepaald onderwerp. Het college kan de agendacommissie verzoeken tot het houden van een presentatie. Daarnaast kunnen ook maatschappelijke instellingen en bewonersgroepen daartoe een verzoek doen. In lid 3 is bepaald dat een fractie ook zelf een onderwerp kan aandragen ter behandeling in één van de fora. Het verzoek zal tijdig bij de agendacommissie moeten worden ingediend met het oog op de bepaling van de agenda van de foravergaderingen en de verzending van de vergaderstukken. Voor het indienen van een vergaderonderwerp gebruikt de fractie de modeloplegnotitie, waarin het onderwerp wort beschreven, de aanleiding voor de gewenste agendering en een toelichting. Gezien de beperkte vergadertijd van de fora en het aanbod van onderwerpen kan het gebeuren dat een onderwerp pas later in het kalenderjaar zal worden geagendeerd. In lid 4 is bepaald dat het college kan verzoeken om een onderwerp op de agenda te plaatsen. De agendacommissie bepaalt of het verzoek wordt overgenomen. In lid 5 is de opstelling en vaststelling van de agenda van de foravergaderingen geregeld. In dat kader wordt onder meer per onderwerp door de agendacommissie aangegeven of het onderwerp in een oriënterende of in een meningsvormende fase wordt behandeld. Indien een onderwerp voor de eerste keer wordt behandeld in een forumvergadering geldt automatisch eerst de oriënterende fase, eventueel aangevuld met de meningsvormende fase. Het forum bepaalt het vervolg van de behandeling van het onderwerp: nogmaals oriënterende fase, meningsvormende fase of naar de besluitvorming. Artikel 12 Oproep

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 13 Openbare kennisgeving

Dit artikel bevat een uitwerking van artikel 82, vijfde lid van de Gemeentewet. Artikel 14 Presentielijst

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 15 Deelname aan de fora door collegeleden

Dit artikel regelt de deelname aan de fora door collegeleden. Artikel 16 Deelname aan de fora door burgers, maatschappelijke instellingen en

bedrijven

Dit artikel regelt de deelname aan de beraadslaging van onderwerpen in de vergaderingen van de fora door burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

Artikel 17 Werkwijze bij de vergaderingen van de fora

Er wordt een verslag van de vergaderingen van de fora opgesteld onder verantwoordelijkheid van de forumgriffiers. Dit omvat een beknopte samenvatting van de behandeling van onderwerpen tijdens de foravergaderingen. Raadsleden kunnen individueel niet alle foravergaderingen volgen. Een snelle informatievoorziening van datgene wat zich in de foravergaderingen heeft afgespeeld is daarom essentieel. De concept-verslagen worden per e-mail aan alle raadsleden, burgerraadsleden, collegeleden, directie en afdelingshoofden toegezonden. Artikel 18 Uitkomst van de behandeling van een onderwerp in een forum.

Dit artikel behoeft geen toelichting Artikel 19 Voorstellen van orde

De voorzitter legt aan het forum ter beslissing voor of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door het forum. Artikel 20 Handhaven orde/schorsing

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 21 Besloten vergadering

Een besloten vergadering van een forum is een officiële vergadering, waarbij de vergaderregels van het reglement van orde in acht genomen dienen te worden, voor zover de bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. In artikel 23 van de Gemeentewet zijn procedurevoorschriften opgenomen voor «het sluiten van de deuren», de wijze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt. Artikel 22 Besluitenlijst besloten vergadering

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad en in casu dus een forum anders beslist. Artikel 23 Geheimhouding besloten vergadering

Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering valt niet van rechtswege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van een procedure volgens artikel 86 van de Gemeentewet nodig. Niet alleen een forum kan geheimhoudingsplicht opleggen, ook de voorzitter van een forum, het college en de burgemeester kunnen geheimhouding aan een raadscommissie opleggen.

Overigens kan een forum ook geheimhouding opleggen aan de raad of het college ten aanzien van stukken die zij aan de raad of het college overlegt (artikel 25, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, van de Gemeentewet). De geheimhouding geldt ten aanzien van een ieder die aanwezig is bij een besloten vergadering of die kennis draagt van stukken ten aanzien waarvan geheimhouding geldt. De geheimhouding geldt totdat het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd of de raad, haar opheft. Artikel 24 Opheffing geheimhouding besloten vergadering

Zoals in de toelichting op artikel 23 blijkt kan de raad de geheimhouding die een forum aan de raad oplegt, opheffen. In de praktijk kan dit bv. plaatsvinden bij de vaststelling van het verslag van de besloten vergadering. In deze bepaling is een overlegverplichting opgenomen waardoor recht wordt gedaan aan het principe van hoor en wederhoor. Artikel 25 Toehoorders en pers

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 26 Geluid- en beeldregistraties

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 27 Gebruik digitale apparatuur

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 28 Onvoorziene gevallen

Dit artikel behoeft geen toelichting. Artikel 29 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting. De uitzondering van artikel 6 lid, 3 spreekt voor zich: gedurende de raadsperiode kan men dit niet invoeren.