Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Besluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2012
CiteertitelBesluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012, art. 3
 3. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012, art. 11
 4. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012, art. 14
 5. Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2012Nieuwe regeling

10-01-2012

Midweek, 18-01-2012

2011009566

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

 

gelezen het advies met registratienummer 2011009566;

 

gelet op de artikelen 3, eerste lid, 11, tweede lid, 14 en 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Leek 2012;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de nadere regels betreffende de openstelling van de begraafplaatsen, het aantal lijken en (urnen)asbussen in graven, afmetingen van graven, de aard en de afmetingen van de grafbedekking, de wijze van aanvragen van de vergunningen en de wijze van aanbrengen van grafbedekking.

Hoofdstuk 1 Openingtijden begraafplaatsen

Artikel 1 Openingstijden begraafplaatsen

De tijden waarop de begraafplaatsen voor een ieder toegankelijk zijn, zijn dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Hoofdstuk 2 Het aantal overledenen in en de afmetingen graven c.a.

Artikel 2 Afmetingen graven

 • a.

  De afmetingen van een particulier graf, waarin in één laag begraven kan worden, bedragen maximaal: lengte 245 cm, breedte 85 cm en diepte 125 cm.

 • b.

  De afmetingen van een particulier graf, waarin in twee lagen begraven kan worden, bedragen maximaal: lengte 265 cm, breedte 115 cm en diepte 200 cm.

 • c.

  De afmetingen van een particulier kindergraf bedragen maximaal: lengte 150 cm, breedte 85 cm en diepte 125 cm

 • d.

  De afmetingen van een particulier urnengraf bedragen maximaal: lengte 50 cm, breedte 50 cm en diepte 100 cm.

 • e.

  De afmetingen van een particuliere urnennis bedragen maximaal: diepte 36 cm, breedte 25 cm en hoogte 36 cm.

 • f.

  De afmetingen van een particuliere gedenkplaats bedragen maximaal: lengte 50 cm en breedte 50 cm.

 • g.

  De afmetingen van een algemeen graf, waarin in 2 lagen begraven wordt, bedragen maximaal: lengte 265 cm, breedte 115 cm en diepte 200 cm.

 • h.

  De afmetingen van een algemeen urnengraf bedragen maximaal: lengte 50 cm, breedte 50 cm en diepte 100 cm.

Artikel 3 Aantal overledenen, asbussen in graven

 • a.

  In een particulier graf, waarin in één laag begraven kan worden, kan één overledene begraven worden, dan wel twee asbussen met of zonder urnen geplaatst worden, dan wel de as van twee overledenen verstrooid worden.

 • b.

  In een particulier graf, waarin in twee lagen begraven kan worden, kunnen twee overledenen begraven worden dan wel vier asbussen met of zonder urnen geplaatst worden, dan wel de as van vier overledenen verstrooid worden.

 • c.

  In een particulier urnengraf kunnen ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen bijgezet worden, dan wel de as van twee overledenen verstrooid worden.

 • d.

  In een particuliere urnennis kunnen ten hoogste twee asbussen zonder urnen bijgezet worden.

 • e.

  In een algemeen graf worden twee overledenen begraven.

 • f.

  In een algemeen urnengraf worden twee asbussen begraven.

Hoofdstuk 3 Regels voor grafbedekkingen

Artikel 4 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en winterharde grafbeplanting;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht.

Artikel 5 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken moet een werktekening worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 6 Gedenktekens

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort. De gedenktekens mogen alleen zo geplaatst worden dat zij de aanwezige grenzen van de graven niet overschrijden.

 • 2.

  Als gedenktekens bij algemene (urnen)graven zijn alleen schuin geplaatste kopstukken toegestaan met een maximale breedte van 85 cm bij een algemeen graf en een maximale breedte van 50 cm bij een algemeen urnengraf.

 • 3.

  De maximale afmetingen van gedenktekens bij andere graven dan bedoeld in het tweede lid bedragen:

  • a.

   bij een particulier graf, waarin in één laag begraven kan worden: lengte 200 cm en breedte 85 cm;

  • b.

   bij een particulier graf, waarin in twee lagen begraven kan worden: lengte 200 cm en breedte 85 cm;

  • c.

   bij een particulier kindergraf: lengte 125 cm en breedte 85 cm;

  • d.

   bij een particulier urnengraf: lengte 50 cm en breedte 50 cm;

  • e.

   bij een particuliere urnennis: breedte 33 cm en hoogte 45 cm;

  • f.

   bij een eigen gedenkplaats: lengte 30 cm en breedte 50 cm;

 • 4.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 7 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Het is niet toegestaan om op of bij de urnenmuren potplanten, bloemen in vazen te plaatsen of losse bloemen neer leggen. De gemeente stelt hiervoor aan de urnenmuur bij de urnennis een bloemenvaas beschikbaar.

Artikel 8 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen de maximale afmetingen voor gedenktekens op het betreffende soort graf niet overschrijden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Gelijktijdig met het inwerkingtreden van dit besluit wordt het Besluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2009, vastgesteld op 19 mei 2009, ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Besluit nadere regels begraafplaatsen gemeente Leek 2012.

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Leek,

d.d. 10 januari 2012.

B.C. Hoekstra, burgemeesterH.K. Hofman, secretaris