Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83
 2. par. 3 Gemw
 3. Gemeentewet, art. 156
 4. Ambtenarenwet, art. 125
 5. afdeling 10.1.2 Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Mandaatbesluit griffie gemeente Leek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2013Nieuwe regeling

05-06-2013

Midweek, 26-06-2013

2013003761

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek

De raad van de gemeente Leek;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 24 mei 2013, registratienummer 2013003761;

 

gelet op het bepaalde in artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet, artikel 125 van de Ambtenarenwet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BE S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren mandateren aan de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee leden, namelijk uit de voorzitter van het presidium en uit een lid dat door de raad uit zijn midden wordt benoemd. Zij zijn afkomstig uit verschillende fracties van de coalitie en de oppositie. De voorzitter van het presidium is tevens voorzitter van de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Het lidmaatschap van het benoemde lid van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   aan het einde van de zittingsperiode van de raad;

  • b.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • c.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • d.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 3.

  De voorzitter van de raad is in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig als adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • 1.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • 2.

  b.het leiden van de vergaderingen;

 • 3.

  c.het doen naleven van deze verordening;

 • 4.

  d.het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, evenals het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • 5.

  e.het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de werkgeverscommissie

 • 1.

  De afdelingsmanager Middelen en Bestuursondersteuning adviseert en faciliteert de werkgeverscommissie en treedt op als secretaris van deze commissie.

 • 2.

  Taken van de secretaris van de werkgeverscommissie zijn:

  • a.

   het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen van de werkgeverscommissie;

  • b.

   het adviseren en ondersteunen van de werkgeverscommissie bij de uitvoering van haar werkgeverstaken;

  • c.

   het ondersteunen van de werkgeverscommissie bij het voorbereiden van besluiten door de raad over werkgeverstaken die niet aan de werkgeverscommissie zijn gedelegeerd;

  • d.

   zorg dragen voor de uitvoering van alle administratieve handelingen die voortvloeien uit de werkgeverstaken van de werkgeverscommissie.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst worden ter inzage gelegd voor de eerstvolgende vergadering van het presidium.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 7 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de een van de leden of de griffier nodig wordt geacht.

Artikel 8 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen. Vastgestelde arbeidsvoorwaardenregelingen worden ter kennis van de raad gebracht.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Leek.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Leek,

d.d. 5 juni 2013.

B.C. Hoekstra, voorzitter mevrouw A. Damen-Wildeboer, griffier