Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leek

Instructie voor de griffier van de gemeente Leek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier van de gemeente Leek
CiteertitelInstructie voor de griffier van de gemeente Leek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 107a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2013Nieuwe regeling

05-06-2013

Midweek, 26-06-2013

2013003761

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier van de g emeente Leek

De raad van de gemeente Leek;

 

gelezen het voorstel van het presidium van 24 mei 2013, registratienummer 2013003761;

 

gelet op artikel 107a, tweede lid van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Instructie voor de griffier van de gemeente Leek.

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de (leden van) de raad.

Artikel 2 Agendering

De griffier ondersteunt de raad en zijn commissies bij het opstellen en het vaststellen van de agenda van de raads- en de commissievergaderingen.

Artikel 3 Bijstand raadsvoorzitter

 • 1.

  De griffier staat de voorzitter van de raad terzijde bij zijn zorg voor een goede voorbereiding op en een goed verloop van de vergaderingen van de raad.

 • 2.

  De griffier staat de voorzitters van de raadscommissies terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de raadscommissies.

Artikel 4 Vergaderingen van de raad en de raadscommissies

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  De griffier is als secretaris aanwezig bij de vergaderingen van de raadscommissies.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending aan de raadsleden van de agenda, de notulen en de overige stukken voor de vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

 • 4.

  De griffier draagt zorg voor een adequate inventarisatie, rapportage en afwikkeling van afspraken naar aanleiding van vergaderingen, evenals voor het namens de raad volgen van het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.

Artikel 5 Ondersteuning raadspresidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het raadspresidium en draagt zorg voor de voorbereiding en een goede en tijdige verslaglegging van de vergaderingen.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat dit gegeven wordt.

Artikel 6 Ondersteuning onderzoekscommissie

Indien de raad een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet instelt, ondersteunt de griffier deze commissie.

Artikel 7 Ambtelijke bijstand

De griffier draagt, in samenwerking met de gemeentesecretaris, er zorg voor dat de leden van de raad desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen. Voorschriften hierover worden gesteld bij de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 8 Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft functioneel leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De griffier organiseert de informatieverstrekking aan de raad en maakt voor wat betreft de informatieverstrekking door het college daartoe afspraken met de gemeentesecretaris.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan 5 werkdagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 • 2.

  Bij verhindering van de griffier treedt de door de raad aangewezen griffiemedewerker op als plaatsvervangend griffier.

Artikel 10 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze instructie treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan. Tegelijkertijd vervalt de Instructie voor de griffier 2003, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 maart 2003.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Leek,

d.d. 5 juni 2013.

B.C. Hoekstra, voorzitter mevrouw A. Damen-Wildeboer, griffier