Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

VERORDENING op het fractieassistentschap 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING op het fractieassistentschap 2013
CiteertitelVerordening op het fractieassistentschap 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening op het fractieassistentschap 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2013nieuwe regeling

09-04-2013

Flevopost, 24-04-2013

A13-03575

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING op het fractieassistentschap 2013

 

 

 

De raad van de gemeente Lelystad,

gelet op artikel 33 lid 3 Gemeentewet;

op voorstel van het presidium van de raad van de gemeente Lelystad d.d.

B ES L U I T :

 • 1.

  in te trekken de Verordening op het fractieassistentschap 2010 d.d. 7 september 2010;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende

VERORDENING op het fractieassistentschap 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Raadsbijeenkomst : een raadsbijeenkomst als bedoeld in het BOB-vergadermodel van de raad van Lelystad (Beeldvorming, Oordeelsvorming ), of een werkbezoek van de raad;

 • b.

  Fractie : een politieke groepering in de raad dan wel een combinatie van zodanige politieke groeperingen;

 • c.

  Politieke groepering : een politieke groepering als bedoeld in artikel G3 van de Kieswet;

 • d.

  Raad : de gemeenteraad;

 • e.

  Raadslid : lid van de gemeenteraad.

Artikel 2 Voorwaarden

De artikelen 10 tot en met 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing voor fractieassistenten.

Artikel 3 Voordracht

 • 1.

  Door een fractie kunnen ten hoogste twee fractieassistenten worden voorgedragen.

 • 2.

  Deze voordracht dient door de fractievoorzitter schriftelijk bij de voorzitter van de raad te geschieden. Uit een voordracht dient te blijken dat de voorgedragene aan het bepaalde in artikel 2 van deze verordening voldoet. Aan de voordracht wordt een door de voorgedragene ondertekende verklaring toegevoegd, zoals omschreven in artikel 4. Aan de voordracht wordt een door de voorgedragene ondertekend overzicht toegevoegd van de andere functies dan het fractieassistentschap die hij/zij vervult.

 • 3.

  De voorzitter van de raad beoordeelt de voordracht binnen drie weken op basis van het bepaalde in deze verordening. Als de voorzitter van de raad de voordracht positief heeft beoordeeld, wordt de voorgedragene door de voorzitter van de raad benoemd.

Artikel 4 Te ondertekenen verklaring

De voorgedragen fractieassistent ondertekent de volgende verklaring:

‘ik verklaar, dat ik:

 • -

  Voor het verkrijgen van het fractieassistentschap aan niemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven;

 • -

  Van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om als fractieassistent iets te doen of na te laten;

 • -

  De gedragscode van de raad van Lelystad onderschrijf;

 • -

  Mij zal inzetten om de belangen van de inwoners van de gemeente Lelystad zo optimaal mogelijk te dienen.’

en voorziet deze van datum, plaatsnaam en handtekening.

Artikel 5 Beëindiging van het fractieassistentschap

Het fractieassistentschap eindigt:

 • a.

  Bij het einde van de zittingsperiode van de raad;

 • b.

  Met ingang van de dag, waarop door de voorzitter van de raad een brief van de fractievoorzitter is ontvangen, waaruit blijkt dat de aanmelding van de betreffende fractieassistent is ingetrokken;

 • c.

  Met ingang van de dag, waarop door de voorzitter van de raad van de fractieassistent een brief is ontvangen, waaruit blijkt dat deze zich heeft teruggetrokken;

 • d.

  Met ingang van de dag waarop de fractieassistent niet meer voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

Artikel 6 Rechten van fractieassistenten

 • 1.

  Benoemde fractieassistenten mogen deelnemen aan en als woordvoerder van de fractie optreden in openbare raadsbijeenkomsten, m.u.v. de besluitvormende raadsvergadering.

 • 2.

  Benoemde fractieassistenten hebben het recht op alle informatie die aan raadsleden ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 7 Geheimhouding

De fractieassistenten zijn met betrekking tot vertrouwelijk informatie, die hen vanwege de gemeente ter kennis komt, op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als de leden van de raad en nemen overigens dezelfde zorgvuldigheid in acht als van raadsleden wordt verwacht.

Artikel 8 Nakomen verplichtingen

 • 1.

  Een fractieassistent, die zijn bij deze verordening opgelegde verplichtingen niet nakomt, kan door de voorzitter van de raad door middel van een schriftelijk besluit de rechten van fractieassistent worden ontnomen.

 • 2.

  Met ingang van de datum van het in lid 1 genoemde besluit mag de fractieassistent de rechten als bedoeld in artikel 6 niet meer uitoefenen.

 • 3.

  De voorzitter van de raad doet, onder overlegging van het besluit, mededeling aan de betreffende fractieassistent, aan de fractie die hem heeft voorgedragen en aan de raad.

 • 4.

  Tegen het in lid 1 bedoelde besluit van de voorzitter van de raad staat voor de fractieassistent en de fractie die hem heeft voorgedragen binnen twee weken na datum verzending van de in lid 3 bedoelde mededeling beroep open bij het presidium van de raad.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op het fractieassistentschap 2013’.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Lelystad, 9 april 2013.

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,