Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Leudal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2019Nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-180589

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal;

Gelet op - artikel 160 lid 1 onder d en artikel 231 lid 2 onderdeel e van de Gemeentewet; - artikel 1:2, eerste lid, sub d van de CAR/UWO. 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar.

 • 2.

  Bovengenoemde personen tevens aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen:

  • -

   Onroerendezaakbelasting;

  • -

   Rioolheffing;

  • -

   Afvalstoffenheffing;

  • -

   Hondenbelasting;

  • -

   Baatbelasting;

  • -

   Toeristenbelasting;

  • -

   Leges.

 • 3.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking.

 • 5.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Leudal.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Leudal,

Gemeentesecretaris Burgemeester

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MP