Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leusden

Algemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leusden
Officiële naam regelingAlgemeen aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I
CiteertitelAlgemeen aanwijzingsbesluit APV Leusden 2010-I
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2010nieuwe regeling

06-07-2010

Leusder Krant, 07-07-2010

137610

Tekst van de regeling

Het college en de burgemeester van de gemeente Leusden,

ieder voor zover zij bevoegd zijn,

Overwegende dat zij met het oog op de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I (hierna: APV) nadere voorschriften dienen vast te stellen;

Gelet op de door de gemeenteraad van Leusden op 30 juni 2010 vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I, met inachtneming van het aangenomen amendement, dat het artikel over straatartiesten zoals dit luidde in de ingetrokken APV 2010 ongewijzigd blijft;

besluiten

vast te stellen:

Algemeen aanwijzingsbesluit

Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie;

 • b.

  bebouwde kom(men): de gedeelten van de gemeente, gelegen binnen de grenzen van de bebouwde kom(men), zoals genoemd in artikel 1:1, sub d, van de APV.

Artikel 2 Verboden drankgebruik

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:36 lid 1 APV wordt het gehele grondgebied van de gemeente Leusden aangewezen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Artikel 3 Loslopende honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:41, lid 1 onder b APV wordt als andere plaats aangewezen:

 • natuurgebied naast het waterschapshuis 'de Pleisterplaats'.

 • het natuur- en recreatiegebied de Schammer zonder dat die hond aangelijnd is.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:41, lid 2 APV wordt als plaatsen waar het gebod tot het aangelijnd houden van honden niet geldt (losloopgebied) aangewezen:

 • de Liniedijk, vanaf de Krakhorster Verlaat (de smalle brug over het Valleikanaal ter hoogte van skatebaan/tennisbaan in de Wetering) tot aan de Schoolsteegbosjes;

 • het Jan Banninkpar (het gebied rond de ijsbaan);

 • de Bavoortseweg vanaf de ingang van het sportterrein van de Red Caps tot aan de spoorlijn;

 • hondenspeelvelden, die als zodanig duidelijk door bebording zijn aangemerkt.

Artikel 4 Verontreiniging door honden

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.42, lid 2, van de APV worden als gebieden waar de verplichting tot het opruimen van uitwerpselen van een hond niet geldt (uitlaatgebieden) aangewezen:

 • de ruwgrasbermen binnen de bebouwde kom.

 • Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.42, lid 1, sub c, van de APV wordt als andere plaats aangewezen:

 • het natuur- en recreatiegebied de Schammer.

Artikel 5 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 • 1.

  Als plaatsen van de gemeente, als bedoeld in artikel 2:44, eerste lid van de APV, waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is de hierna aangeduide dieren te hebben, worden aangewezen de gebieden gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leusden zoals bedoeld in artikel 1:1, sub d, van de APV.

 • 2.

  Als dieren als bedoeld in artikel 2:44 van de APV worden de volgende diersoorten aangewezen:

  • a.

   varkens, zwijnen;

  • b.

   runderen;

  • c.

   paarden, pony’s en ezels;

  • d.

   schapen, geiten;

  • e.

   herten, lama’s, kangaroes;

  • f.

   struisvogels, emoes;

  • g.

   pluimvee;

  • h.

   pelsdieren.

 • voor zover het houden van deze diersoorten geen bedrijfsmatige activiteit in de zin van de Wet milieubeheer is of een activiteit in omvang alsof zij bedrijfsmatig is.

 • 3.

  Het college is bevoegd andere diersoorten aan te wijzen dan in lid 2 vermeld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en zulks in het belang van de openbare gezondheid is vereist of ter voorkoming van directe overlast aan omwonenden.

 • 4.

  Dit artikel is voor de diersoorten genoemd in lid 2 sub g en h uitsluitend van toepassing indien meer dan:

  • a.

   vijf stuks pluimvee wordt gehouden, met uitzondering van hanen, of

  • b.

   vijf pelsdieren worden gehouden.

 • 5.

  De ontheffing als bedoeld in artikel 2:44, derde lid, van de APV wordt slechts verleend indien de aanvrager aannemelijk maakt dat door het aanwezig hebben en houden van de betrokken dieren geen overlast aan derden wordt veroorzaakt of schade aan de openbare gezondheid wordt voorkomen dan wel dat de aanvrager maatregelen neemt om de effecten van die overlast of schade in voldoende mate te beperken.

 • 6.

  Het college kan aan het verlenen van de in lid 5 bedoelde ontheffing voorschriften verbinden indien zij dit voor het voorkomen van overlast aan derden of schade aan de openbare gezondheid noodzakelijk achten.

 • 7.

  Het college is bevoegd in die gevallen waarin de toepassing van dit artikel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager daarvan af te wijken.

Artikel 6 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:51 van de APV is het, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, verboden vuurwerk te bezigen in de directe nabijheid van de volgende locaties:

 • Schoolgebouwen;

 • Brandstofoverslag / tankstation;

 • Brandbare opstallen (rietdak) / opslag brandbare stoffen;

 • Dierenpension / veehouderijen;

 • Winkelcentrum, passages / viaducten;

 • Vuurwerkopslag / vuurwerkverkooppunt;

 • Verzorgingshuizen / verpleeghuizen.

Artikel 7 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:8, eerste lid, van de APV worden alle vanaf de weg af zichtbare plaatsen binnen de gemeente aangewezen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid verboden is één of meer in dat artikellid aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.

Artikel 8 Kampeermiddelen e.a.

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:4 eerste lid, van de APV worden de volgende wegen aangewezen waar het verboden is om voertuigen voor recreatie of anderszins dan voor verkeersdoeleinden te gebruiken:

 • alle wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Leusden, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen op de hoek van de Groene Zoom en de Larikslaan.

Artikel 9 Parkeren van grote voertuigen

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:5 van de APV worden de volgende wegen aangewezen:

 • de wegen gelegen binnen de bebouwde kommen van Leusden-centrum en Leusden-Zuid, met uitzondering van het parkeerterrein gelegen op de hoek van de Groene Zoom en de Larikslaan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen Aanwijzingsbesluit APV Leusden 2010-I’;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening Leusden 2010-I;

 • 3.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit, vervallen de volgende (aanwijzings)besluiten en andere regelgeving:

  • Aanwijzing plaatsen verbod drankgebruik (besluit 1999/2536, 15 juni 1999);

  • Aanwijzing extra losloopgebied en verbodsgebied voor honden (besluit 2003/6857, 23 september 2003);

  • Aanwijzing gebied verbod loslopende honden (1999)

  • Aanwijzing houden van hinderlijke of schadelijk dieren (besluit 1994/6092, 4 oktober 1994);

  • Aanwijzing gebieden verbod sekswinkels (besluit 200/3914, 15 september 2000);

  • Aanwijzing wegen verbod parkeren caravans e.d. (besluit 1999/3180, 3 augustus 1999);

  • Aanwijzing gebieden verbod parkeren grote voertuigen (besluit 1999/07 20 april 1999).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2010

het college van de gemeente Leusden

ir. N. Versteeg MCM ir. T. Rolle

directeur-secretaris loco-burgemeester