Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Lisse

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Lisse
CiteertitelBeleidsregels verloren en gevonden voorwerpen, gemeente Lisse
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 
 2. Gemeentewet, art. 160 
 3. Besluit gevonden voorwerpen 
 4. Burgerlijk Wetboek, art. 5:12 tot en met 5:20 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2012nieuwe regeling

29-05-2012

Het Witte Weekblad, 17-10-2012

w030881

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verloren en gevonden voorwerpen gemeente Lisse

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  De (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker die met deze taak belast is;

 • b.

  Claimant: degene die claimt de eigenaar te zijn van een gevonden of verloren voorwerp;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  De gemeente: de gemeente Lisse;

 • e.

  Gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f.

  Houder: iemand die een onbeheerde zaak onder zich neemt met de bedoeling deze weer zo snel mogelijk te doen toekomen aan de eigenaar;

 • g.

  Rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp.

 • h.

  Verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • i.

  Vinder: iemand die een onbeheerde zaak aantreft.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3. Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan telefonisch of in het gemeentehuis te Lisse, tijdens openingstijden, aangifte worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via www.Lisse.nl  aangifte van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Aangifte geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De aangewezen ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte in het systeem PerfectView.

 • 5.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   Reisdocumenten of rijbewijzen;

  • b.

   Gemeentelijke afvalcontainers;

  • c.

   Dieren;

  • d.

   Voorwerpen die in het buitenland zijn verloren;

  • e.

   Sleutels en andere kleine voorwerpen zoals haarklip, speentjes et cetera.

 • 6.

  Als aangifte wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de aangewezen ambtenaar contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 7.

  Als aangifte wordt gedaan van een verloren voorwerp houdt de rechthebbende de plicht om aangifte bij de politie te doen wanneer dit verplicht is om aanspraak te kunnen maken op vervanging of compensatie.

Artikel 4. Bewaringstermijn

 • 1.

  Het gevonden voorwerp blijft bij de vinder in bewaring, tenzij de vinder uitdrukkelijk hiertegen bezwaar heeft. In dat geval wordt het voorwerp aan de gemeente in bewaring gegeven en ontvangt de vinder een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  De ambtenaar kan in geval van het vermoeden van een misdrijf vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450,- wordt voor een periode van 3 maanden bewaard.

 • 4.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450,- wordt voor een periode van één jaar bewaard.

 • 5.

  De in het derde en vierde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5. Waardebepaling

De aangewezen ambtenaar bepaalt de waarde van het gevonden voorwerp. In geval van twijfel over de waarde van het gevonden voorwerp zal het voorwerp in ieder geval gedurende een jaar bewaard worden alsof het een waarde heeft van meer dan € 450,-.

Artikel 6. Dieren, wapens en illegale waar

 • 1.

  Dieren die zijn gevonden worden niet geregistreerd door de gemeente maar ondergebracht bij de organisatie waar de gemeente Lisse op dat moment een daartoe strekkend contract mee heeft.

 • 2.

  Goederen zoals vuurwapens, munitie en illegale waar, zoals verdovende middelen, draagt de ambtenaar onmiddellijk over aan de politie.

Artikel 8. Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  Gevonden voorwerpen worden maandelijks gepubliceerd op de gemeentelijk pagina van het plaatselijke huis-aan-huis blad.

 • 2.

  Publicatie vindt eveneens plaats op www.verlorenofgevonden.nl  en op www.Lisse.nl 

 • 3.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

 • 4.

  Tenminste eenmaal in de twee weken wordt er een overzicht van de gevonden en verloren voorwerpen verstuurd naar politie team van Lisse.

Artikel 9. Geen teruggave; verval aan de gemeente Lisse

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   De ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende eigenaar van het voorwerp is;

  • b.

   Het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende zich niet legitimeert.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet meer teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 10. Verkoop of schenking van voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

Voorwerpen die aan de gemeente in bewaring zijn gegeven, die niet binnen de bewaringstermijn worden geclaimd, vervallen aan de gemeente. Het staat de gemeente dan vrij om deze voorwerpen te verkopen, aan derden te schenken ofte vernietigen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de datum van de bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen, gemeente Lisse.

Aldus vastgesteld op in de vergadering van het college d.d. 29 mei 2012.

Het college van Lisse,

J.W. Schellevis mevrouw A.W.M. Spruit

secretaris burgemeester