Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse 2020
CiteertitelTijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB enRZB Lisse 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-316290

Z-19-101606

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse 2020

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019, nr. 246950;

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

Compensatieregeling onroerende-zaakbelastingen en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Lisse 2020

Artikel 1 Toepassing compensatie

 • 1.

  Degene die voor het jaar 2020 belastingplichtig is voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) op grond van de Verordening onroerende-zaakbelastingen Lisse 2020 of voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (roerende-zaakbelastingen of RZB) op grond van de Verordening belastingen op roerende-woon- en bedrijfsruimten Lisse 2020, en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2020 een aanslag voor een van deze belastingen wordt opgelegd, heeft recht op compensatie.

 • 2.

  De compensatie geldt per opgelegde aanslag voor een belasting als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2 Bedrag compensatie

De compensatie bedraagt € 52,83.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit “Tijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2019” van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op aanslagen OZB en RZB voor het belastingjaar 2019.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tijdelijke Compensatie regeling ingroei precariobelasting OZB en RZB Lisse 2020”.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

mevrouw drs. M.G.J.Veeger

griffier

mevrouw A.W.M.Spruit

voorzitter