Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2003
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpriool, aansluitrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. artikel 149 van de gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-2002Onbekend

18-12-2002

Zenderstreeknieuws

raadsvoorstel 17 december 2002
26-12-2002Onbekend

18-12-2002

Zenderstreeknieuws

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2003

rioolaansluitrecht 2002

2

GEMEENTE LOPIK

Nr.: 10

Onderwerp:

Rioolaansluitrecht

De raad van de gemeente Lopik;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

3 december 2002, nr. 10

gelet op het ter zake bepaalde in de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

-- - - - - - -

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van een rioolaansluitrecht 2003.

 

Artikel 1 Aard en voorwerp van de heffing

1. Ter zake van het genot van de in het tweede lid omschreven, door het

gemeentebestuur verstrekte dienst, wordt onder de naam

rioolaansluitrecht een eenmalig recht geheven.

2. Onder een in het eerste lid bedoelde dienst wordt verstaan het maken van een aansluitingspunt op het openbare riool.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die van een in artikel 1 bedoelde dienst gebruik maakt.

Artikel 3 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij het tot stand brengen van de feitelijke aansluiting op de riolering.

Artikel 4 Belastinggrondslag

Het recht wordt per aansluiting geheven.

Artikel 5 Belastingtarief

Het recht ter zake van een aansluiting op het openbare riool bedraagt € 500,--.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Betalingstermijn

Het recht is invorderbaar in één termijn welke vervalt een maand na de

dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met

betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De "Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitrecht 2002” van 18 december 2001 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2003.

4.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de heffing en

invordering van rioolaansluitrecht 2003".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Lopik, gehouden op 17 december 2002.

de secretaris, de voorzitter,