Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening doelgroepen sociale woningbouw 2012
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale woningbouw 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-202001-02-2014art. 3

21-01-2014

gmb-2020-76143

20-09-201224-03-2020nieuwe regeling

06-09-2012

Het Carillon, 19-09-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2012,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op het Besluit ruimtelijke ordening;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Sociale huurwoning: een huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid onder d van het Besluit ruimtelijke ordening;

 • b.

  Sociale koopwoning: een koopwoning met een koopprijs vrij op naam van ten hoogste € 170.000,--;

 • c.

  Huishouden: een eenpersoonshuishouden of een huishouden, bestaande uit een natuurlijke persoon en niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, al dan niet met kinderen;

 • d.

  Peiljaar: indien de datum van de start van de inschrijfprocedure voor een sociale koopwoning in de eerste helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat twee jaar voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt; indien de datum van de start van de inschrijfprocedure in de tweede helft van het kalenderjaar ligt: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin deze datum ligt;

 • e.

  Inkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de huurder of koper en de overige bewoners in de woongelegenheid die bij aanvang van de bewoning van die woongelegenheid meerderjarig zijn. Kinderen tellen hierbij niet mee tenzij zij medekoper zijn. Wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven geldt het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

 • f.

  Convenant: afspraken die de gezamenlijke corporaties, huurdersorganisatie en gemeenten in de Bommelerwaard op 21 januari 2011 (en zoals nadien verlengd of gewijzigd) hebben gemaakt over de wijze van toewijzing van huurwoningen na inwerkingtreding van de 'Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting'.

Artikel 2 Doelgroep sociale huurwoningen

 • a.

  De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de aftoppingsgrens zijn huishoudens met een inkomen lager dan € 34.085,-- (peildatum 1-1-2012).

 • b.

  De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tussen de aftoppingsgrens tot de maximale grens huurtoeslag zijn huishoudens met een inkomen lager dan € 43.000,-- (peildatum 1-1-2012).

 • c.

  Als de in lid a en lid b genoemde bedragen van rechtswege of in het convenant worden aangepast dan is dat leidend voor deze verordening.

Artikel 3 Doelgroep sociale koopwoningen

De doelgroep voor sociale koopwoningen zijn huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 50.000,--.

Artikel 4 Instandhouding

 • a.

  Sociale huurwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 10 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

 • b.

  Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van ten minste 5 jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven.

Artikel 5. Wijziging prijzen genoemd in artikel 2 en 3

Het college is bevoegd de koopprijsgrens genoemd in artikel 1, lid b en de inkomensgrenzen genoemd in de artikelen 2 en 3 van deze verordening te wijzigen.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding en vervallen eerdere regeling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening doelgroepen sociale woningbouw, vastgesteld op 22 december 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 september 2012

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

J.F.van Zutphen

de voorzitter

D.W.de Cloe