Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Kwijtscheldingsregeling belastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling belastingen 2013
CiteertitelKwijtscheldingsregeling belastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 255 lid 3 en 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201301-01-2013nieuwe regeling

12-12-2013

Het Carillon, 18 december 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling belastingen 2013

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van het college van 5 november 2013,

gelet op artikel 255, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 16 en artikel 28. lid 1, onder b en lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 1 en 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen;

besluit :

vast te stellen de

Kwijtscheldingsregeling belastingen 2013

Artikel 1 Kosten van bestaan

 • 1.

  De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op100% van de uitkering ingevolge de Algemene ouderdomswet, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke- en waterschapsbelastingen (Staatscourant 2012, nummer 2041, d.d. 3 februari 2012.)

Artikel 2 Kwijtschelding ondernemers

Een verzoek om kwijtschelding van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, wordt, voor zover het gaat om belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, op dezelfde wijze beoordeeld als een verzoek van een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 1, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 3 Kosten kinderopvang

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2013.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Kwijtscheldingsregeling belastingen 2013”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2013

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

drs. J.F. van Zutphen

de voorzitter

drs. G.E.W. Prick