Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening winkeltijden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden 2016
CiteertitelVerordening winkeltijden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-2016nieuwe regeling

14-04-2016

Gemeenteblad 2016, 49596

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden 2016

Verordening winkeltijden 2016

De raad van de gemeente Maasdriel;

gelezen het voorstel van het college van 8 maart 2016;

gezien het advies van de commissie Ruimte van 30 maart 2016;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening winkeltijden 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • 2.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • 3.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • 4.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen of werkdagen.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor evenementen, feestelijkheden, veilingen of beurzen.

 • 3.

  De ontheffing wordt enkel verleend aan de winkel(s) waar de bijzondere aangelegenheid, als bedoeld in het tweede lid, plaatsvindt.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan de beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruikt wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn, of bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden 2016 is van toepassing op aanvragen waarop bij het inwerking treden van deze verordening nog niet is beslist.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 april 2016.

De raad voornoemd,

de griffier,

H.P.van Ommeren

de voorzitter,

H.van Kooten