Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Maasdriel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSchaderegeling ingravingen kabels en leidingen Maasdriel
CiteertitelSchaderegeing ingravingen kabels en leidingen Maasdriel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Maasdriel, art. 10 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2017nieuwe regeling

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 116851

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Maasdriel

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan straatwerk, overige verhardingen of groenvoorzieningen.

Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

In deze Schaderegeling ingravingen zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van straatwerk, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten

Artikel 1 Algemeen

De begripsbepalingen van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Maasdriel (AVOI) zijn op deze Schaderegeling ingravingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken.

De Schaderegeling ingravingen is vastgesteld door het college als nadere regel ter uitwerking van de AVOI.

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Maasdriel.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Maasdriel, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

Artikel 3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

De gemeente Maasdriel stelt de netbeheerder in de gelegenheid de aangerichte schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zelf voor eigen rekening en risico te (laten) herstellen. De netbeheerder verzorgt daarbij de uitvoering van het tijdelijke en definitieve herstel van de elementenverharding en/of bermen en gazons. De gemeente verzorgt het definitieve herstel van groenvoorzieningen en gesloten verhardingen.

De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Maasdriel het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente Maasdriel.

Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

 • 1.

  Herstel van reguliere elementenverhardingen:

  Geen uitzonderingen.

 • 2.

  Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating:

  Geen uitzonderingen.

 • 3.

  Herstel van groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons):

  De gemeente Maasdriel voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (exclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer.

  De gemeente Maasdriel berekent 100% van de marktconforme werkelijke kosten door aan de netbeheerder.

  De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.2.

  Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45) na oplevering.

 • 4.

  Herstel van gesloten verhardingen:

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Maasdriel om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt.

  Het opbreken van de gesloten verharding en dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Maasdriel.

  De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Maasdriel hersteld. De gemeente Maasdriel berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder.

  De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.2.

Artikel 4. Verhalen van overige schade

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

Dit is het geval bij:

 • 1.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons);

  Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook art 3.3.

  De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld op basis van de Richtlijnen NVTB (Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen). De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. In het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten de sleuf

  Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

 • 3.

  Verborgen gebreken

  Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen. Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die het gevolg is van de door de netbeheerder uitgevoerde werkzaamheden.

  Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Maasdriel het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer.

  De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

Artikel 5. Tarieven

 • 1.

  Beheer- en degeneratiekosten:

  De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente Maasdriel wordt het tarief B1(herstel en onderhoud door de netbeheerder) gehanteerd.

  Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

 • 2.

  Tarief herstel gesloten verhardingen:

  In de gemeente Maasdriel worden voor het herstel van asfaltverharding de volgende tarieven gehanteerd:

  Minimum bedrag per lasgat

  € 506,50

  tot 4 m² per m²

  € 354,50

  4 m² tot 20 m² per m²

  € 273,50

  20 m² tot 50 m² per m²

  € 202,50

  50 m² tot 200 m²

  € 177,00

  meer dan 200 m²

  op basis van nacalculatie

  Rode Thermoflexcoating per m²

  € 75,00

 • 3.

  Tarief herstel groenvoorzieningen (exclusief bermen, gazons en bomen):

  In de gemeente Maasdriel wordt voor het herstel van groenvoorzieningen € 27,88 excl. BTW per m2 gehanteerd.

  De tarieven, genoemd onder 2 en 3, zijn inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten en zijn vastgesteld in 2017, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

Artikel 6. Overige en slotbepalingen

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Maasdriel en belanghebbende(n).

Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Maasdriel.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van <datum>.

De secretaris

De burgemeester