Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Volksfeesten en EHBO gemeente Maasdriel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolksfeesten en EHBO gemeente Maasdriel 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2018nieuwe regeling

17-07-2018

gmb-2018-174286

Tekst van de regeling

Intitulé

Volksfeesten en EHBO gemeente Maasdriel 2019

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Volksfeesten en EHBO gemeente Maasdriel 2019.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Dorpskernen: we onderscheiden de volgende dorpskernen: Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Wells/Wellseind.

 • 2.

  Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs.

 • 3.

  Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor de in artikel 4 genoemde doelgroepen.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende openbare activiteiten binnen de gemeente Maasdriel:

  • a.

   Organisatie van Koningsdag;

  • b.

   Organisatie van de Sinterklaasoptocht;

  • c.

   Organisatie van 4/5 mei;

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor EHBO-activiteiten:

  • a.

   Organisatie van openbare AED/EHBO-cursussen voor de inwoners van Maasdriel, niet zijnde bedrijfscursussen;

  • b.

   EHBO-ondersteuning tijdens activiteiten van derden.

Artikel 4. Doelgroepen

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   verenigingen en stichtingen die met vrijwilligers nationale feestdagen op dorpsniveau organiseren;

  • b.

   EHBO-verenigingen.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde verenigingen en stichtingen dienen volgens de statuten én feitelijk in de gemeente Maasdriel te zijn gevestigd.

 • 3.

  Verenigingen en stichtingen kunnen alleen subsidie ontvangen voor activiteiten die passen binnen de doelen die zijn vermeld in de statuten.

 • 4.

  Verenigingen en stichtingen kunnen voor structurele subsidie slechts van één subsidieregeling gebruik maken.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Ongeacht de kosten van de activiteit, wordt per activiteit één normbedrag uitgekeerd.

 • 2.

  De subsidie voor het jaar x wordt gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in jaar x-2.

Artikel 6. Maximale hoogte van de subsidie

De normbedragen voor de subsidiabele activiteiten zijn als volgt:

 • 1.

  Voor de organisatie van een activiteit op een nationale feestdag: normbedrag van € 300,- plus € 1,- per kind in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar per dorpskern op 1 januari van het jaar x-2;

 • 2.

  Voor de organisatie van openbare AED/EHBO-cursussen voor de inwoners van Maasdriel, niet zijnde bedrijfscursussen: per cursus € 75,- met een maximum van 2 cursussen;

 • 3.

  EHBO-ondersteuning tijdens activiteiten van derden: € 45,- per ondersteuning met een maximum van 10 ondersteuningen.

Artikel 7. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling, onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Indien het totaal van de toe te kennen subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, dan wordt subsidie toegekend op basis van evenredige verdeling ten opzichte van het beschikbare bedrag (dat wil zeggen: subsidieplafond gedeeld door het totaal van de toegekende aanvragen).

Artikel 9. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Volksfeesten en EHBO'.

 • 2.

  Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen. Aanvragers krijgen hierover bericht als de contactgegevens bekend zijn.

 • 3.

  Verplichte bijlagen zijn het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar.

 • 4.

  Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, ingediend tussen 1 september en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening worden geweigerd:

 • 1.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden;

 • 2.

  Als 2 of meer verenigingen of stichtingen per kern subsidie aanvragen voor de in artikel 3 lid 1a, 1b of 1c genoemde activiteiten worden beide subsidieaanvragen geweigerd en aan de aanvragende partijen gevraagd om 1 al dan niet gezamenlijke subsidieaanvraag in te dienen.

Artikel 13. Verplichtingen

Het college kan bij de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen aan de subsidievrager opleggen.

Artikel 14. Verantwoording subsidies

In aanvulling op artikel 10 van de ASV hoeft deze subsidie na afloop van het subsidiejaar niet te worden verantwoord. Immers de bedragen die zijn beschikt zijn gebaseerd op activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden (jaar x-2). Het bedrag dat wordt beschikt is een waardering voor de structurele activiteiten die de vereniging of stichting uitvoert. Met het verlenen van de beschikking is de subsidie ook vastgesteld. Daarmee zijn de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de ASV niet van toepassing op deze subsidieregeling.

Artikel 15. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Op de datum genoemd in lid 1 vervalt de eerder vastgestelde subsidieregeling, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen die volgens die regeling zijn afgehandeld.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Volksfeesten en EHBO gemeente Maasdriel 2019.

Kerkdriel 17 juli 2018.

Het college van Maasdriel

mr. ing. A.P.J.M. de Jong

secretaris

H. van Kooten

burgemeester