Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening op de raadscommissies 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de raadscommissies 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2018nieuwe regeling

27-09-2018

gmb-2018-235221

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de raadscommissies 2018

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van het presidium van 28 augustus 2018,

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de raadscommissies 2018:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  commissievoorzitter: voorzitter van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 2.

  griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger.

 • 3.

  commissiegriffier: griffier van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 4.

  commissielid: lid van een raadscommissie of diens plaatsvervanger;

 • 5.

  ronde tafelgesprek: informeel overleg tussen commissieleden en burgers, bedrijven, organisaties of instellingen ter ondersteuning van de oordeelsvorming van de commissieleden.

 • 6.

  wet: gemeentewet

Artikel 2. Instelling raadscommissies

Er is een:

 • a.

  raadscommissie Samenleving en Financiën, waarvan de werkzaamheden de volgende programmaonderwerpen betreffen:

  • -

   algemeen bestuurlijke en juridische zaken, waaronder bestuurlijke samenwerking

  • -

   dienstverlening

  • -

   openbare orde en veiligheid

  • -

   onderwijs en jeugd

  • -

   sport, kunst, cultuur en welzijn

  • -

   zorg en volksgezondheid

  • -

   leefbaarheid, burgerparticipatie en accommodaties

  • -

   dorpsraden

  • -

   bedrijfsvoering waaronder: personeel en organisatie, en informatie en automatisering

  • -

   financiën

 • b.

  raadscommissie Ruimte, waarvan de werkzaamheden de volgende programmaonderwerpen betreffen:

  • -

   economische en grondzaken

  • -

   verkeer en vervoer

  • -

   beheer openbare ruimte

  • -

   leefbaarheid

  • -

   bouwen, milieu en monumenten

  • -

   ruimte, volkshuisvesting en waterstaat

  • -

   recreatie en toerisme

  • -

   natuur en landschap

  • -

   toezicht en (integrale) handhaving

Artikel 3. Taken

Een raadscommissie:

 • a.

  brengt advies uit aan de raad over die onderwerpen waarop haar werkzaamheden betrekking hebben en

 • b.

  kan advies uitbrengen aan de raad over andere onderwerpen dan bedoeld onder a;

 • c.

  voert overleg met het college of de burgemeester over in ieder geval de door hen verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld onder a.

Artikel 4. Samenstelling; benoeming commissievoorzitter

 • 1.

  Een raadscommissie bestaat uit ten minste 2 en maximaal 4 commissieleden per fractie, waarvan per fractie ten minste een commissielid tevens raadslid is.

 • 2.

  De commissieleden worden door de raad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  Zowel raadsleden als niet-raadsleden kunnen lid zijn. De artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de wet, zijn van overeenkomstige toepassing op commissieleden die geen raadslid zijn.

 • 4.

  Ieder raadslid en elk niet-raadslidcommissielid kan als plaatsvervangend commissielid een commissielid binnen zijn fractie vervangen. Daarnaast kan de raad kan op voordracht van de fracties voor iedere raadscommissie ten minste één plaatsvervangend lid per fractie benoemen, dat bij afwezigheid van een commissielid zitting heeft in een raadscommissie.

 • 5.

  De raad benoemt de commissievoorzitters.

Artikel 5. Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een commissielid en -voorzitter eindigt in ieder geval met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een commissielid eindigt als niet meer wordt voldaan aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen.

 • 3.

  De raad kan een commissielid ontslaan op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen.

 • 4.

  De raad kan de commissievoorzitter ontslaan.

 • 5.

  Een commissielid en de -voorzitter kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

 • 6.

  Als door overlijden of ontslag een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

 • 7.

  Het lidmaatschap van commissieleden, benoemdop voordracht van een fractie die niet langer is vertegenwoordigd in de raad, vervalt van rechtswege.

Artikel 6. De commissiegriffier

 • 1.

  De griffier van de raad wijst ter ondersteuning van iedere raadscommissie zichzelf of een op de griffie werkzame ambtenaar aan als commissiegriffier.

 • 2.

  Een commissiegriffier is aanwezig in vergaderingen.

 • 3.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de commissiegriffier vervangen door een daartoe door de griffier van de raad aangewezen op de griffie werkzame ambtenaar of, in samenspraak met de secretaris, een niet op de griffie werkzame ambtenaar.

 • 4.

  Een commissiegriffier kan op uitnodiging van de commissievoorzitter aan beraadslagingen in vergaderingen deelnemen.

Hoofdstuk 2. Vergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 7. Oproep en agenda

 • 1.

  De commissievoorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de commissieleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de commissievoorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering, wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 8, derde lid, van toepassing.

 • 4.

  De agenda wordt bij aanvang van een vergadering door de raadscommissie vastgesteld.

Artikel 8. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Elektronisch beschikbare stukken worden op de website van de raad geplaatst.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 86, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en biedt deze de commissieleden gelegenheid tot inzage.

Artikel 9 Openbare kennisgeving

 • 1.

  Commissievergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in het huis-aan-huisblad Het Carillon en elektronische publicatie op de website van de gemeente en van de raad.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de openbare kennis uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden

Paragraaf 2. Vergadering

Artikel 10. Presentielijst

 • 1.

  De commissiegriffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen commissieleden de presentielijst die aan het einde van elke vergadering door de commissievoorzitter en de commissiegriffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 11. Opening vergadering en quorum

 • 1.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden aanwezig is.

 • 2.

  Op grond van het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de commissievoorzitter opnieuw een vergadering op een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

 • 3.

  Op een vergadering als bedoeld in het tweede lid is het eerste lid niet van toepassing. Een raadscommissie kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, als blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende commissieleden tegenwoordig is.

Artikel 12. Advies; geen stemmingen

 • 1.

  Als een raadscommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de commissievoorzitter over de inhoud van het advies.

 • 2.

  In het advies worden opgenomen de standpunten van alle fracties en commissieleden die geen raadslid zijn.

 • 3.

  In een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raadscommissie anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de commissievoorzitter afgesloten.

 • 3.

  Commissieleden voeren mogen in een termijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een commissielid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Een raadscommissie kan op besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Spreekrecht burgers en deelname aan de informatieronde.

 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, en/of wil deelnemen aan een informatieronde meldt dit binnen een redelijke termijn voor aanvang van de vergadering aan de commissiegriffier onder vermelding van zijn naam, (e-mail)adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De commissievoorzitter kan van de volgorde afwijken, als dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De inspreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  Indien bij een geagendeerd onderwerp een informatieronde is opgenomen, kan degene die wil deelnemen aan de informatieronde, actief informatie uitwisselen met de deelnemers aan de vergadering.

 • 6.

  De commissievoorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de inspreker.

Artikel 16. Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De commissievoorzitter handhaaft de orde in de vergadering.

 • 2.

  Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de commissievoorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

 • 3.

  Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4.

  Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

Artikel 17. Voorstellen van orde

Commissieleden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

Artikel 18. Verslag

 • 1.

  Een commissiegriffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2.

  Uit een verslag blijkt in ieder geval:

  • a.

   de namen van de commissievoorzitter, de griffier, de commissiegriffier, de burgemeester, de wethouders en de commissieleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke commissieleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een summiere zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van de sprekers;

  • e.

   een samenvatting van het advies aan de raad met vermelding van de namen van de commissieleden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring en met aantekening van de namen van de commissieleden die zich niet hebben uitgelaten, en

  • f.

   bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van artikel 14 door de raadscommissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een conceptverslag wordt gelijktijdig met de verzending aan de commissieleden verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de vergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde verslagen worden ondertekend door de commissievoorzitter en commissiegriffier.

 • 5.

  Elektronisch beschikbare verslagen worden op de website van de gemeente geplaatst.

Paragraaf 3. Besloten vergaderingen

Artikel 19. Toepassing verordening op besloten vergaderingen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 20. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen van besloten vergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de commissieleden en degenen die gerechtigd waren de besloten vergadering bij te wonen ter inzage gelegd bij de commissiegriffier.

 • 2.

  Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet openbaar maken van het verslag.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen worden door de commissievoorzitter en de commissiegriffier ondertekend.

 • 4.

  De vastgestelde verslagen worden in het gemeentearchief opgenomen.

Artikel 21. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 25, derde en vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Paragraaf 4. Toehoorders en pers

Artikel 22. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare vergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3.

  De commissievoorzitter is bevoegd, wanneer de orde in de vergadering op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken.

 • 4.

  Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen.

Artikel 23. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de commissievoorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Ronde tafelgesprekken

Artikel 24. Presidium belegt ronde tafelgesprek

Ronde tafelgesprekken worden door het presidium belegd in overleg met de betrokken commissievoorzitter.

Artikel 25. Deelname ronde tafelgesprek

 • 1.

  Aan een ronde tafelgesprek kunnen alle raads- en commissieleden deelnemen.

 • 2.

  Het ronde tafelgesprek kent geen vast aantal deelnemers.

 • 3.

  Het presidium kan burgers, bedrijven, organisaties en instellingen voor deelname uitnodigen.

Artikel 26. Voorzitterschap ronde tafelgesprek

 • 1.

  Het presidium wijst de voorzitter van het ronde tafelgesprek aan. Wanneer het gesprek wordt gehouden ter voorbereiding op een commissievergadering, wordt het voorgezeten door de voorzitter of een lid van de betreffende commissie.

 • 2.

  De voorzitter wordt ondersteund door de (commissie)griffier.

Artikel 27. Verslaglegging ronde tafelgesprek

Van een ronde tafelgesprek wordt geen schriftelijk verslag gemaakt. Het presidium kan wel besluiten dat er een video of geluidsopname wordt gemaakt en beschikbaar wordt gesteld.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 28. Intrekken oude verordening

De Verordening op de raadscommissies 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 29. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de raadscommissies 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 september 2018

De gemeenteraad voornoemd,

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. vanKooten