Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201801-11-2018nieuwe regeling

25-10-2018

gmb-2018-238880

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2018

De raad van de gemeente Maasdriel;

gelezen het voorstel van het college van 11 september 2018;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2018.

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   Sociaal domein: het geheel van regelingen met betrekking tot de Wmo, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet;

  • b.

   Belangenorganisatie: organisaties die de belangen behartigen van de doelgroepen;

  • c.

   Cliëntenraad: de cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard;

  • d.

   Regionale cliëntenraad: cliëntenraad Participatiewet en WSW Werkzaak Rivierenland;

  • e.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel

Artikel 2 Instelling en doel

 • 1.

  Er is een cliëntenraad voor het sociaal domein in de Bommelerwaard.

 • 2.

  Het doel van de cliëntenraad is de kwaliteit van de dienstverlening, beleidsvorming en uitvoering binnen het sociaal domein te verbeteren.

 • 3.

  De cliëntenraad is niet bevoegd voor zaken waarvoor de regionale cliëntenraad bevoegd is.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De cliëntenraad heeft tot taak:

  • a.

   het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college over het gevoerde en te voeren gemeentelijk beleid aangaande het sociaal domein.

  • b.

   het op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden betreffende individuele klachten en bezwaarschriften en andere zaken met betrekking tot individuele personen.

Artikel 4 Omvang en samenstelling

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit tenminste vijf en maximaal negen leden.

 • 2.

  De cliëntenraad wordt samengesteld uit:

  • a.

   inwoners van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel die een recht ontlenen aan de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

  • b.

   een vertegenwoordiging vanuit een maatschappelijke organisatie die een doelgroep vertegenwoordigt binnen de cliëntenraad.

 • 3.

  Tenminste 50% van de cliëntenraad bestaat uit inwoners die een recht ontlenen aan de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet of de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • 4.

  Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, wordt de samenstelling van de cliëntenraad evenredig verdeeld naar aantallen personen die een recht ontlenen aan de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 5 Voordracht en zittingsduur leden

 • 1.

  De cliëntenraad brengt advies uit aan het college over de profielschets voor kandidaten.

 • 2.

  De leden worden benoemd door het college.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 4.

  Aftredende leden zijn herbenoembaar maar hebben maximaal twee periodes (totaal maximaal acht jaar) zitting.

 • 5.

  Het lidmaatschap is niet verenigbaar met het uitoefenen van een functie in:

  • a.

   een bestuursorgaan van de gemeente;

  • b.

   een andere door de gemeente Maasdriel of Zaltbommel ingestelde (advies)commissie op het gebied van het sociaal domein;

  • c.

   de organisatie van de gemeente Maasdriel, de gemeente Zaltbommel, Werkzaak Rivierenland of de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   door het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   door overlijden;

  • c.

   door verhuizing buiten de Bommelerwaard;

  • d.

   door het nemen van ontslag.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt aan het einde van de zittingsperiode als het lid geen rechten meer ontleent aan de Wmo, Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Leden worden geacht zelf de cliëntenraad en het college op de hoogte te brengen wanneer zij niet meer behoren tot de doelgroep.

 • 3.

  Leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk melding aan het college, die maatregelen treft om in de opvolging te voorzien.

 • 4.

  Een aftredend lid blijft, zo mogelijk, zijn functie waarnemen totdat in zijn/haar opvolging is voorzien.

Artikel 7 Werving nieuwe leden

 • 1.

  Het werven van nieuwe leden gebeurt in een open en transparante selectie- en sollicitatieprocedure.

 • 2.

  In tussentijdse vacatures wordt, zo mogelijk, binnen drie maanden voorzien.

Artikel 8 Overleg van en met de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 2.

  Het college wordt hierover geïnformeerd.

 • 3.

  De cliëntenraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen en zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of door ten minste drie leden met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 4.

  Een vergadering wordt openbaar aangekondigd. Deze aankondiging vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd, plaats en agenda van de vergadering;

  • b.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en daarbij behorende voorstellen kan inzien.

 • 5.

  De cliëntenraad zorgt ervoor dat van de vergaderingen en de gemaakte adviezen een (beknopt) verslag wordt opgesteld dat voldoende inzicht biedt in de argumentatie die tot de adviezen heeft geleid.

 • 6.

  Er vindt tenminste één keer per jaar gezamenlijk overleg plaats tussen de cliëntenraad en de portefeuillehouders sociaal domein van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

Artikel 9 Ondersteuning van de cliëntenraad

Het college zorgt voor een adequate ondersteuning van de cliëntenraad door:

 • a.

  het aanwijzen van een ambtelijk secretaris als genoemd in artikel 10;

 • b.

  het tijdig verstrekken van relevante informatie;

 • c.

  ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid te stellen in overleg te treden met de cliëntenraad voor het geven van toelichting of uitleg.

Artikel 10 Rol ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris:

 • a.

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 3, tweede lid, uiterlijk tien werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • e.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij/zij een tussentijds extra overleg in, en maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 11 Werkwijze advisering

 • 1.

  Het college vraagt aan de cliëntenraad advies over voorstellen met betrekking tot het beleid als in artikel 2 lid 1 sub a van deze verordening bedoeld. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  De vraag om advies wordt begeleid door de aan het voorgestelde besluit ten grondslag liggende stukken, motivering en andere relevante informatie inclusief de planning van het besluitvormingsproces.

 • 3.

  De cliëntenraad brengt het advies uit uiterlijk vier weken na ontvangst van de vraag om advies.

  • a.

   Het besluit omtrent de advisering wordt bij meerderheid van stemmen genomen.

  • b.

   Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

  • c.

   Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld.

 • 4.

  Indien de cliëntenraad van oordeel is dat een advies niet binnen deze termijn kan worden gegeven, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk kennis. In overleg wordt zo mogelijk een nieuwe termijn gesteld.

 • 5.

  In spoedeisende gevallen kan het college de cliëntenraad vragen te adviseren waarbij wordt afgeweken van de termijnen, genoemd in lid 1 en 3 van dit artikel.

 • 6.

  Het college betrekt het advies zichtbaar bij de besluitvorming. Indien een college van het advies afwijkt, doet het dat gemotiveerd op schrift binnen vier weken na ontvangst van het betreffende advies.

 • 7.

  Het advies wordt openbaar gemaakt via de website van de gemeente.

Artikel 12 Budget

 • 1.

  In de gemeentebegroting wordt een budget opgenomen voor een onkostenvergoeding voor de leden van de cliëntenraad voor deelname aan de officieel uitgeschreven vergaderingen tot een maximum van 10 vergaderingen per jaar.

 • 2.

  De onkostenvergoeding voor de werkzaamheden per vergadering worden genoemd in de Circulaire vergoeding politieke ambtsdragers gemeenten onder het kopje Commissieleden en bedraagt per 1 januari 2018 € 79,91 per vergadering.

 • 3.

  Deze onkostenvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en in de Circulaire vergoeding politieke ambtsdragers gemeenten onder het kopje Commissieleden gepubliceerd.

 • 4.

  Voor de voorzitter wordt op jaarbasis een aanvullende onkostenvergoeding van € 200,- beschikbaar gesteld.

 • 5.

  Indien de betreffende voorzitter de functie niet het volledige jaar vervult, dan wordt naar rato van het aantal maanden functioneren de onkostenvergoeding vastgesteld.

 • 6.

  Daarnaast wordt jaarlijks een budget van € 2.000,- beschikbaar gesteld. Ten laste hiervan kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, raadpleging achterban, voorlichting, bijwonen studiedagen of symposia, groepsbindende activiteiten, organisatiekosten en dergelijke.

 • 7.

  Jaarlijks brengt de cliëntenraad voor 1 april verslag uit aan het college over de activiteiten en bevindingen van het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financiële paragraaf verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbaar gestelde budget. Budget dat niet is besteed vloeit voor 50% terug naar de algemene middelen van de gemeente Maasdriel en voor 50% naar de gemeente Zaltbommel.

Artikel 13 Geheimhouding en privacy

 • 1.

  Aan de leden van de cliëntenraad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie.

 • 2.

  In overleg tussen het college en de cliëntenraad kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over geheimhouding bij onder embargo verstrekte stukken;

 • 3.

  Met alle door de gemeente verstrekte informatie wordt door alle betrokkenen integer en conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming omgegaan.

Artikel 14 Overige bepalingen

Tenminste twee leden van de cliëntenraad nemen plaats in de regionale cliëntenraad Werkzaak Rivierenland.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, na bekendmaking, in werking op 1 november 2018. Per die datum vervalt de Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Bommelerwaard.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2018.

De gemeenteraad voornoemd

de griffier

mw. drs. H.P. vanOmmeren

de voorzitter

H. van Kooten