Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.8, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201925-05-2018nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-283504

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2018

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018,

gehoord de commissie Samenleving & Financiën op 27 november 2018;

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Algemene verordening gegevensbescherming;

besluit :

vast te stellen de verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2018.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Maasdriel, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Maasdriel.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Maasdriel en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Maasdriel was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • 2.

  Het college kan over een ingezetene van de gemeente Maasdriel gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die vooraf schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  Op het in lid 1 genoemde tijdstip vervalt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2014.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maasdriel 2018.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 december 2018

De gemeenteraad voornoemd

de griffier

mw. drs. H.P.van Ommeren

voorzitter

H. van Kooten