Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Tijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Maasdriel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Maasdriel 2019
CiteertitelSubsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Maasdriel/CVDR424413/CVDR424413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201901-01-2021Nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-283408

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ Maasdriel 2019

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017;

Besluit tot het vaststellen van de ‘Tijdelijke subsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid.’

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Activiteit: niet-commerciële openbare activiteit, gericht op herdenken, beseffen, beleven en vieren met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid. Projectperiode: 1 januari tot 1 juni 2020.

 • b.

  Aanvraagperiode: tot 1 januari 2020.

 • c.

  Subregio Bommelerwaard: Het grondgebied van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

 • d.

  Partij: Een stichting, vereniging, organisatie, dorps- of wijkraad, comité of groep inwoners.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking kunnen komen

Voor subsidie in aanmerking komende activiteiten:

 • a.

  Activiteiten zoals omschreven in artikel 1a., waaronder maar niet uitputtend:

  • Vrijheidsmaaltijden volgens de richtlijnen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei;

  • Het verzamelen en publiceren van ooggetuigenverslagen uit WO II;

  • Tentoonstellingen;

  • Uitvoeringen en optredens.

 • b.

  Die plaatsvinden in de subregio Bommelerwaard;

 • c.

  Die (mede) worden georganiseerd door partijen gevestigd in de gemeente Maasdriel en;

 • d.

  Die in de projectperiode plaatsvinden en;

 • e.

  Waarvoor binnen de aanvraagperiode een aanvraag wordt ingediend en;

 • f.

  Die niet middels een andere gemeentelijke subsidieregeling worden gesubsidieerd.

Artikel 3 Eisen aan de aanvraag

De aanvraag bevat:

 • a.

  een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

 • b.

  een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de onder a bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie in ieder geval indien de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 en 3 genoemde voorwaarden en criteria.

Artikel 5 Budget en verdelingsregels

 • 1.

  Het totale budget van de gemeente Maasdriel voor deze regeling bedraagt € 18.000.

 • 2.

  Eventuele cofinanciering van de provincie Gelderland wordt indien nodig bij dit budget opgeteld.

 • 3.

  Bij de verdeling van het budget wordt rekening gehouden met geografische spreiding en diversiteit in het totale activiteitenaanbod. Daarmee wordt ingezet op een toegankelijk en aantrekkelijk activiteitenaanbod voor diverse inwoners uit verschillende kernen binnen de subregio Bommelerwaard.

 • 4.

  Indien het totaal van de toe te kennen subsidie het budget overschrijdt, wordt het totale beschikbare bedrag evenredig over de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten verdeeld. Dat wil zeggen dat elke subsidieverlening met een zelfde percentage worden gekort.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie van de gemeente Maasdriel bedraagt per activiteit maximaal:

 • € 500 voor een vrijheidsmaaltijd tot 150 personen;

 • € 1.000 voor een vrijheidsmaaltijd vanaf 150 personen;

 • € 1.000 voor het documenteren, publiceren en verspreiden van ooggetuigenverslagen uit de Tweede Wereldoorlog in minimaal 1 kern;

 • € 500 voor een activiteit door 1 partij.

 • € 1.000 voor een gezamenlijke activiteit door minimaal 2 partijen.

 • € 1.500 voor gezamenlijke activiteiten door minimaal 2 partijen in minimaal 2 kernen.

 • € 5.000 voor activiteiten ten behoeve van de hele subregio Bommelerwaard.

Artikel 7 Verantwoording

 • 1.

  Verantwoording vindt plaats volgens de artikel 14 van de Algemene subsidieverordening Maasdriel 2017.

Artikel 8 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie, en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’.

 

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 5 november 2019.

Drs. G.T.Wildeman

secretaris

H. vanKooten

burgemeester