Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019
CiteertitelRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.2.10 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 7. artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-202001-01-2019Nieuwe regeling

21-04-2020

gmb-2020-162709

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel,

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.2.10, 3.3.2, 3.3.3 tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers,

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

College:

college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester:

voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

Secretaris:

de secretaris als bedoeld in artikelen 102 van de Gemeentewet.

Wethouder:

lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Ter beschikking stellen auto

Het college kan besluiten om ten laste van de gemeente een auto ter beschikking te stellen voor de bestuurders.

Artikel 3 Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag op basis van de overgelegde stukken.

Artikel 4 Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 5 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 6 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen of,

  • c.

   betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om vergoeding van de onkosten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gaat via het salarissysteem Youforce en is vergezeld van een bewijsstuk.

 • 3.

  De declaratie en de bewijsstukken worden binnen twee maanden na betaling door de burgemeester of wethouder ingediend via Youforce en verwerkt door de secretaris.

 • 4.

  De terugbetaling aan de burgemeester of wethouder vindt plaats bij de salarisbetaling in de volgende maand.

Artikel 7 Inwerkingtreding

De inwerkingtreding zal plaatsvinden op dezelfde dag als de inwerkingtreding van de verordening van raads- en commissieleden Maasdriel 2019 onder gelijktijdige intrekking van de verordening van rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden Maasdriel 2014, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Maasdriel 2019.’

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel op 21 april 2020.’

De secretaris

G.T.Wildeman

De burgemeester

H. vanKooten