Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasdriel

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasdriel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
CiteertitelVerordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Maasdriel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening uit 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 nieuwe regeling

16-12-2010

Het Carillon, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

De raad van de gemeente Maasdriel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het Convenant kwaliteit peuterspeelzaalwerk en de Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen nadere eisen te stellen aan de inrichting van peuterspeelzalen;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder peuterspeelzaal hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In al die gevallen waarin peuterspeelzaal genoemd wordt, kan ook voorschool worden gelezen.

Artikel 2 Groepspeelruimte

 • 1.

  In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m2 netto-oppervlakte aan groepsspeelruimte beschikbaar.

 • 2.

  Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 3 Buitenspeelruimte

 • 1.

  De peuterspeelzaal beschikt over aangrenzende buitenspeelruimte.

 • 2.

  De buitenspeelruimte voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar;

  • b.

   een oppervlakte van minimaal 3 m2 bruto-oppervlakte speelruimte per aanwezig kind;

  • c.

   ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Artikel 4 Aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zien toe op de naleving van de bij deze verordening gestelde regels.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen de directeur van de GGD aan als toezichthouder.

Artikel 5 Onderzoek door de toezichthouder

 • 1.

  De toezichthouder onderzoekt na een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen binnen 10 weken of de instandhouding redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening.

 • 2.

  De toezichthouder onderzoekt één keer per twee jaar of de exploitatie van een peuterspeelzaal plaatsvindt in overeenstemming met de voorschriften uit deze verordening.

 • 3.

  Naast het onderzoek, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan de toezichthouder incidenteel onderzoek verrichten naar de naleving van de bij deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 6 Vastleggen onderzoeksresultaten

 • 1.

  De toezichthouder legt zijn oordeel, naar aanleiding van een onderzoek bij een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 5, schriftelijk vast in een inspectierapport.

 • 2.

  De toezichthouder zendt het inspectierapport aan onverwijld de houder van de peuterspeelzaal, die een afschrift daarvan ter inzage legt op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

 • 3.

  De toezichthouder maakt het inspectierapport uiterlijk drie weken na ontvangst openbaar.

 • 4.

  Indien bij een onderzoek, als bedoeld in het eerste lid, tekortkomingen zijn geconstateerd zendt de toezichthouder een afschrift van het inspectierapport aan burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen artikel 2 en 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen in een peuterspeelzaal leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Binnen twaalf maanden na inwerkingtreding van deze verordening voldoet de houder van een peuterspeelzaal aan de voorschriften uit deze verordening.

Artikel 9 Intrekking voorgaande regeling en inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening Kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang 1 januari 2011.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Maasdriel 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

de griffier

drs. J.F.van Zutphen

de voorzitter

A.Frankfort