Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

2014-1 Drank- en Horeca Verordening Gemeente Maassluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2014-1 Drank- en Horeca Verordening Gemeente Maassluis
CiteertitelDrank- en Horeca Verordening Gemeente Maassluis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenteblad 2014-1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201410-11-2016aard van de wijziging

17-12-2013

De Schakel

ADV-13-02127
17-03-201010-02-2015aard van de wijziging

16-02-2010

De Schakel

kenemerk voorstel

Tekst van de regeling

Intitulé

2014-1 Drank- en Horeca Verordening Gemeente Maassluis

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: Drank- en Horecawet;

b. terras: het buiten de besloten ruimte gelegen deel van een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig of anders dan om niet dranken of spijzen voor gebruik ter plaatse mogen worden verstrekt;

c. vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

d. bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met

uitzondering van:

- leidinggevenden in de zin van de wet;

- personen die dienst doen in de inrichting;

- personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

e. paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

h. horeca inrichting/-bedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse;

i. detailhandel/slijtersbedrijf: de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse, al dan niet gepaard gaande met het bedrijfsmatig of anders dan om niet aan particulieren verstrekken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije drank voor gebruik elders dan ter plaatse of met het bedrijfsmatig verrichten van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen andere handelingen.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Hoofdstuk 2 BEPALINGEN VOOR INRICHTINGEN WAARIN HET HORECABEDRIJF WORDT UITGEOEFEND

Artikel 2 Voorschriften aan vergunningen om het horecabedrijf uit te oefenen

De burgemeester kan aan een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf voorschriften verbinden. Deze voorschriften kunnen alleen worden gesteld in het kader van de volgende belangen:

a. ter bescherming van de volksgezondheid;

b. in het belang van de openbare orde;

c. ter bevordering van de naleving van artikel 20 van de wet.

 

Artikel 3 Prijsacties horeca

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Hoofdstuk 3 AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN

Artikel 4a Schenktijden sportinstellingen, wijk verenigingen, jongereninstellingen, en overige sociaal- culturele instellingen die niet expliciet op ouderen zijn gericht

Paracommerciële instellingen verstrekken uitsluitend zwak-alcoholhoudende drank gerelateerd aan de activiteiten van de paracommerciële instelling op

maandag tot en met donderdag van 17.00 uur tot 23.00 uur

Vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

 

Artikel 4b Schenktijden sociaal-culturele instellingen die expliciet op (dagvoorziening voor) ouderen zijn gericht

Paracommerciële instellingen verstrekken uitsluitend zwak- alcoholhoudende drank gerelateerd aan de activiteiten van de paracommerciële instelling op

maandag tot en met donderdag van 13.30 uur tot 23.00 uur

Vrijdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 24.00 uur

 

Artikel 5 Privé bijeenkomsten en bijeenkomsten derden

 • Paracommerciële rechtspersonen mogen de aan hen verleende Drank- en Horeca vergunning niet gebruiken voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals

  bruiloften en partijen.

   

Artikel 6 Verbod verstrekken van sterke drank en paracommerciële inrichtingen

 • Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke drank te verstrekken.

Hoofdstuk 4 ONTHEFFINGEN

Artikel 7 Ontheffing

 • De burgemeester kan op aanvraag voor een periode van ten hoogste drie maal per kalenderjaar ontheffing verlenen van de in artikel 4a, 4b, 5 en 6 gestelde verboden en beperkingen.

   

Artikel 8 Intrekkinggronden ontheffing

De in artikel 6 bedoelde ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt of;

 • b.

  Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat ontheffing of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of

 • c.

  Zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid, of

 • d.

  De aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn of

 • f.

  Indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

 

Hoofdstuk 5 BEPALINGEN VOOR DE DETAILHANDEL

Artikel 9 Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid en/of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Hoofdstuk 6 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Overgangsrecht

Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening vervallen voor paracommerciële inrichtingen:

 • a.

  De voorschriften en beperkingen die tot op dat tijdstip zijn gesteld;

 • b.

  De ontheffingen die tot dat tijdstip door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn verleend;

 • c.

  De tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of taptijden.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze Verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en Horeca Verordening Gemeente Maassluis’.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 17 december 2013.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.. van der Hoek drs. J.A. Karssen