Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Aanwijzingsbesluit parkeren caravans e.d.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren caravans e.d.
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren caravans e.d.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5:4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Elektronisch gemeenteblad, 21-12-2011

2011-13981

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren caravans e.d.

Nr. 2011-13981. Burgemeester en wethouders van Meppel;

gelet op artikel 5:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Meppel, zoals vastgesteld op 15 december 2011 door de gemeenteraad;

Overwegende:

- dat in verband met een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte of ontsiering van het uiterlijk van de gemeente op grond van artikel 5:4 van de APV wegen aangewezen kunnen worden waar het verboden is een caravan,  aanhangwagen, trailer, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebezigd, langer dan drie dagen achtereenvolgende dagen te doen of laten staan;

- dat met het oog op de toenemende parkeerdruk op de openbare weg het wenselijk is dat de wegen binnen de bebouwde kom worden aangewezen waar het genoemde verbod geldt;

- dat voorts met het oog op de ontsierende werking van genoemde voertuigen het wenselijk is dat de wegen binnen de bebouwde kom worden aangewezen waar het genoemde verbod geldt;

 

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit parkeren caravans e.d.

 

Artikel 1  

Uitvoering te geven aan artikel 5:4 van de APV door de volgende wegen aan te wijzen waar het verboden is een caravan, aanhangwagen, trailer, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebezigd, langer dan drie dagen achtereenvolgende dagen te doen of laten staan:

alle wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente Meppel.

Artikel 2  

In te trekken het besluit van 21 november 2006, nr. 2006-18063.

Artikel 3  

Te bepalen dat het in het artikel 1, bedoelde besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na de openbare bekendmaking van dit besluit.

 

Meppel, 8 november 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,             de burgemeester,