Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Middelburg

Beleidsregel aanvraag ontheffing carbid schieten gemeente Middelburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMiddelburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanvraag ontheffing carbid schieten gemeente Middelburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2020nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2020-327965

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanvraag ontheffing carbid schieten gemeente Middelburg

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Middelburg

 

gezien het voorstel inzake ‘beleid carbid schieten Middelburg’;

 

gelet op

- de artikelen 4:81, eerste lid, en 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 - artikel 4.5 Algemene plaatselijke verordening gemeente Middelburg (APV);

 

overwegende dat:

- het kabinet tot een landelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020-2021 heeft besloten;

- er signalen zijn dat door deze landelijke ontwikkeling carbid schieten een alternatief wordt voor vuurwerk;

- carbid schieten ook gepaard gaat met geluidsoverlast voor omwonenden of de omgeving waar het schieten plaatsvindt;

- het carbid schieten daarom onder het verbod van artikel 4.5 lid 1 APV valt;

- artikel 4.5 lid 2 APV het college ontheffing kan verlenen voor dat verbod;

 -het college vanwege die geluidsoverlast voor omwonenden en voor de omgeving, voor carbid schieten geen ontheffing wenst te verlenen;

- het daarom gewenst is om een beleidsregel vast te stellen voor de beleidsvrijheid die artikel 4.5 lid 2 APV biedt om wel of geen ontheffing te verlenen voor het verbod om buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt;

 -met inachtneming artikel 2 lid 1 van de inspraakverordening is afgezien van participatie en inspraak, omdat het belang van het vaststellen van deze beleidsregel, gezien de beperkte tijd tot de jaarwisseling en het belang zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan onze inwoners, zwaarder weegt dan het belang van de participatie of de inspraak;

 

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel aanvraag ontheffing ex artikel 4.5 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Middelburg (APV) in geval

 

 

 

Artikel 1 Geen ontheffing ex artikel 4.5 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Middelburg verlenen

Wanneer een ontheffing ex artikel 4.5 lid 2 APV voor het verbod van artikel 4.5 lid 1 APV wordt aangevraagd voor het carbid schieten, zal het college de ontheffing niet verlenen.

 

Artikel 2 Datum inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking vanaf de dag na die van de bekendmaking ervan.

 

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel aanvraag ontheffing voor carbid schieten gemeente Middelburg.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 december 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

secretaris burgemeester