Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Groningen

WINKELTIJDENVERORDENING MIDDEN-GRONINGEN 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Groningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWINKELTIJDENVERORDENING MIDDEN-GRONINGEN 2019
CiteertitelWinkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Winkeltijdenwet
  2. artikel 2 van de Winkeltijdenwet
  3. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
  4. artikel 6 van de Winkeltijdenwet
  5. artikel 8 van de Winkeltijdenwet
  6. artikel 9 van de Winkeltijdenwet
  7. artikel 11 van de Winkeltijdenwet
  8. artikel 12 van de Winkeltijdenwet
  9. artikel 13 van de Winkeltijdenwet
  10. artikel 14 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201901-02-2019nieuwe regeling

31-01-2019

gmb-2019-32077

2018-017632

Tekst van de regeling

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING MIDDEN-GRONINGEN 2019

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2018;

gelet op de Winkeltijdenwet (2013);

besluit de Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

a. wet: Winkeltijdenwet

b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

c. werkdagen: maandag tot en met zaterdag

d. winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet, te weten: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

 

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden geldt van 10:00 uur tot 18:00 uur een algemene vrijstelling.

 

2. Indien 24 december op een zondag valt, geldt in afwijking van lid 1 voor die dag van 8:00 tot 18:00 uur een algemene vrijstelling.

 

Artikel 3 Specifieke vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Naast de algemene vrijstelling uit artikel 2 gelden voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, de specifieke vrijstellingen voor zon- en feestdagen als opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

 

Artikel 4 Individuele ontheffingen van blijvende aard voor zon- en feestdagen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen buiten het tijdvak van de algemene vrijstelling uit artikel 2, ten behoeve van een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht, indien die winkel is gelegen op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis en een functie heeft ten behoeve van dat ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

 

2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten, op ten hoogste 250 meter van de publieksingang van een ziekenhuis of verpleeghuis, vanaf een half uur voor de aanvang van de bezoektijden tot het einde daarvan.

 

3. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen buiten het tijdvak van de algemene vrijstelling uit artikel 2, ten behoeve van winkels, gericht op reizigers, in een gebouw ten behoeve van een knooppunt van openbaar vervoer.

 

4. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een afstand van ten hoogste 100 meter van een knooppunt van openbaar vervoer.

 

Artikel 5 Individuele ontheffingen voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de wet vervatte verboden voor zover dat valt buiten de vrijstellingen gegeven in de artikelen 2 en 3 van deze verordening.

 

2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verbod voor zover dat valt buiten de vrijstellingen gegeven in artikel 3 van deze verordening.

 

3. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 

Artikel 6 Ontheffingen: Voorwaarden en gronden voor weigering

1. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 

2. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel, dan wel op de plaats en directe omgeving waar de activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de wet, op ontoelaatbare wijze nadelig zal worden beïnvloed op basis van het gebruik van de ontheffing.

 

Artikel 7 Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 

2. Zij kunnen hun besluit voor ten hoogste acht weken verdagen.

 

Artikel 8 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. verandering van omstandigheden en inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken;

c. de exploitatie van de winkel, dan wel de activiteit als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de wet, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. aan ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 

Artikel 9 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

 

Artikel 10 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer, vastgesteld 10 februari 2014, de Verordening winkeltijden Menterwolde 2013, vastgesteld 4 juli 2013, en de Verordening winkeltijden gemeente Slochteren 2014, vastgesteld 18 september 2014, worden ingetrokken met ingang van de dag dat deze verordening in werking treedt.

 

2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer, Verordening winkeltijden Menterwolde 2013 of de Verordening winkeltijden gemeente Slochteren 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Midden-Groningen 2019.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2019,

De raad van de gemeente Midden-Groningen

Adriaan Hoogendoorn, voorzitter

Mieke Bouwman, griffier