Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Verordening inzake speelautomatenhallen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake speelautomatenhallen
CiteertitelVerordening inzake speelautomatenhallen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Onbekend
 2. Gemeentewet en Wet op de kansspelen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2010Onbekend

21-01-2010

Moerdijkse Bode d.d. 21 januari 2010

217896

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake speelautomatenhallen

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009,

gelet op de Gemeentewet en de Wet op de Kansspelen,

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING INZAKE SPEELAUTOMATENHALLEN GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  Speelautomatenbesluit: Koninklijk Besluit van 23 mei 2000 Staatsblad 2000, 223, zoals deze luidt na wijziging bij Besluit d.d. 20 april 1989, Staatsblad 1989, 114;

 • c.

  Speelautomaat: een speelautomaat, als bedoeld in artikel 30 van de Wet;

 • d.

  Speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van onder anderen speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c. van de Wet;

 • e.

  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • f.

  Beheerder: degene die, eventueel tezamen met anderen, met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • g.

  Openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 • h.

  Algemene wet bestuursrecht: Wet van 4 juni 1992, Staatsblad 1992, 315.

Artikel 2
 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan uitsluitend vergunning verlenen voor maximaal één automatenhal in het gedeelte van de binnenstad van Zevenbergen dat op de bij deze verordening als bijlage I behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met een zware zwarte ondoorbroken rand is begrensd.

 • 3.

  De vergunning als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt verleend voor een speelautomatenhal met maximaal 75 speelautomaten, onder de voorwaarde dat de ondernemer in het kader van de productdifferentiatie en op grond van het bepaalde in artikel 30n van de Wet jo artikel 13 van het Speelautomatenbesluit een “ideale mix” opstelt. Indien de ondernemer op een deugdelijke wijze aantoont dat een – uit bedrijfseconomisch oogpunt – redelijke exploitatie van de speelautomatenhal niet mogelijk is, kan de burgemeester toestaan dat een groter aantal speelautomaten in de speelautomatenhal worden geplaatst, dan wel wordt gekozen voor een andere mix van speelautomaten, waartoe een gemotiveerd verzoek zal worden ingediend.

 • 4.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 3

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:

 • a.

  Een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal de verschillende soorten speelautomaten worden opgesteld;

 • b.

  Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • c.

  Een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;

 • d.

  Een verklaring omtrent het gedrag: -van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt en, -van de ondernemer;

 • e.

  Een bewijs dat in de speelautomatenhal sprake is van een toegangscontrole waarbij de leeftijd op deugdelijke wijze wordt gecontroleerd.

Artikel 4
 • 1.

  De burgemeester beschikt binnen zestien weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beschikking kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

 • 2.

  Alvorens op de aanvraag te beslissen volgt de burgemeester, indien hij voornemens is, vergunning te verlenen, de Openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5
 • 1.

  Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen, wordt de aanvrager van de vergunning in de gelegenheid gesteld binnen twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, de aanvraag aan te vullen of te verbeteren.

 • 2.

  Indien de vergunningaanvrager van de in het voorgaande lid bedoelde gelegenheid geen gebruik maakt, kan de burgemeester de aanvrager in zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 6
 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op: a.de sluitingstijden van de speelautomatenhal; b.het toezicht in de speelautomatenhal; c.het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld; d.de exploitatie van de hal; e.leeftijdsgrens; f.toegangscontrole en toegangsbewijs; g.reclame; h.keuringscertificaat van de speelautomatenhal.

Artikel 7
 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien: a.reeds een vergunning voor een speelautomatenhal is verleend; b.de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is; c.de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt; d.de ondernemer(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek; e.door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester, de gemeenteraad gehoord hebbende, de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelstraat/winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed en de ondernemer een redelijke termijn is gegund deze aanwezigheid te verbeteren; f.de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een Stadsvernieuwingsplan c.q. Leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

Artikel 8
 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden dit binnen 14 dagen nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag van hem, respectievelijk aan degene die ter vervanging van de hiervoor bedoelde beheerder is aangesteld, is verzonden, te melden aan de burgemeester.

 • 2.

  De vergunning vervalt, indien geen melding is gedaan, binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9
 • 1.

  De burgemeester kan de vergunning intrekken; a.indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b.indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder e; c.indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen; d.indien de exploitatie van een speelautomatenhal op grond van een besluit van de ondernemer voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken.

 • 2.

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de vergunninghouder bij aangetekende brief van dit voornemen in kennis is gesteld. Daarbij wordt hem medegedeeld, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om in persoon of bij gemachtigde door de burgemeester of een door deze aangewezen persoon te worden gehoord.

Artikel 10
 • 1.

  Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen drie maanden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen één maand na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beschikt is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de overigens van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 11

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 12

De opsporing van de in artikel 11 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan de personen aangesteld als Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de gemeente Moerdijk en aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 13

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren:

 • a.

  Die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • b.

  Die en voor zover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;

 • c.

  Die en voor zover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 14  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie;

 • 2.

  De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

 • 3.

  De Verordening speelautomatenhallen Moerdijk, vastgesteld d.d. 3 juli 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 15

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomatenhallen Moerdijk”.

Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 21 januari 2010,

de griffier,de voorzitter,

J.A.M. HereijgersDrs. W.M.J. Denie