Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c
 2. Politiewet 2012, art. 3
 3. Algemene plaatselijke verordening Montfoort, art. 2.77

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2016nieuwe regeling

06-07-2016

IJsselbode, 12-07-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Montfoort

De burgemeester van Montfoort;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening Montfoort 2013 en artikel 3 Politiewet 2012;

overwegende:

 

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening Montfoort 2013 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

besluit:

 • -

  De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera's toezicht wordt gehouden:

  Locatie de Plaats: de hele Plaats, de hele Keizerstraat, Om ’t Hof, Vrouwenhuisstraat (gedeeltelijk), Kop van de Havenstraat/ Mannehuisstraat.

  Locatie voor het stadskantoor: het hele Hofplein, het hele busstation, de JOP, de fietsenstalling, de brug de visvijver en de provinciale we in beide richtingen.

  Locatie Kasteelplein: het hele Kasteelplein inclusief toegangen, het stadskantoor en de horecagelegenheid.

  Locatie Hoogstraat: de hele Hoogstraat, de IJsselpoort, de Hofstraat tot aan het Antoniushof.   

 • -

  Dat inzake de aangewezen gebieden beelden live kunnen worden uitgekeken tijdens de volgende evenementen:

  24 uur van Montfoort 2016 en 2017

  Kermis in Montfoort 2016 en 2017

  Carnaval in Montfoort 2017

  Koningsdag in Montfoort 2017

  Jaarwisseling Montfoort 2016/ 2017 en 2017/ 2018 

 • -

  Dat de camerabeelden gedurende deze evenementen worden opgenomen gedurende 24 uur per dag en opgeslagen.  

 • -

  Dat bij incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde, buiten bovengenoemde evenementen om, de camera’s live uitgekeken worden zolang als nodig is ter handhaving van de openbare orde. 

 • -

  Dat bij incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde, buiten bovengenoemde evenementen om, camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen. 

 • -

  Dat beelden die zijn opgenomen worden bekeken indien er klachten worden ingediend of aangifte wordt gedaan. 

 • -

  Dat de beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen

 • -

  Dat de opgenomen beelden ten hoogste 28 dagen worden bewaard.

 •     

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 2 januari 2018.

 

Montfoort 6 juli 2016

 

De burgemeester Montfoort,

   

Mr P.J. van Hartskamp – de Jong