Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Naarden

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Naarden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar gemeentelijke belastingen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Aanwijzingsbesluit

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2013Nieuw besluit

16-09-2013

Gemeenteblad jaargang 20, nr 12, 26 september 2013, NaarderNieuws 26 september 2013

Aanwijzingsbesluit

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Naarden;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Naarden;

besluit:

vast te stellen het

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

Artikel 1 Heffingsambtenaar

Als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, wordt aangewezen de volgende gemeentelijke functionaris:

- het afdelingshoofd van de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu (ROBM), Personeel en Organisatie (P en O). Publiekszaken (Puza), Financiën (FIN) en Belastingen (BEL).

Artikel 2  Invorderingsambtenaar

Als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet wordt aangewezen de volgende gemeentelijke functionaris:

- het afdelingshoofd van de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu (ROBM), Personeel en Organisatie (P en O). Publiekszaken (Puza), Financiën (FIN) en Belastingen (BEL).

Artikel 3 Overgangsbepalingen

1.  Het besluit van 29 april 2013 tot aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van dit besluit.

2. De mandaten die zijn vastgesteld door de ambtenaren die zijn aangewezen bij de besluiten bedoeld in het eerste lid, worden geacht mede op dit besluit te berusten en blijven van kracht.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 16 september 2013.

Ondertekening

Naarden, 16 september 2013,

Burgemeester en wethouders van Naarden,

de secretaris, de burgemeester,

mw. H.Th.J. Molenbrugge Mw. dr. J.J. Sylvester