Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESCHIKKING van den 9den Maart 1939 no. 1414, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de door den Raad van Politie op St. Eustatius in zijn vergadering van den 14den October 1938 vastgestelde Plaatselijke keur, houdende regelingen ter handhaving van orde op de reede van St. Eustatius.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESCHIKKING van den 9den Maart 1939 no. 1414, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de door den Raad van Politie op St. Eustatius in zijn vergadering van den 14den October 1938 vastgestelde Plaatselijke keur, houdende regelingen ter handhaving van orde op de reede van St. Eustatius.
CiteertitelHavenreglement St. Eustatius 1939
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-1939Nieuwe regeling

09-03-1939

P.B. 1939, no. 14

onbekend

Tekst van de regeling

BESCHIKKING van den 9den Maart 1939 no. 1414, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de door den Raad van Politie op St. Eustatius in zijn vergadering van den 14den October 1938 vastgestelde Plaatselijke keur, houdende regelingen ter handhaving van orde op de reede van St. Eustatius.

Artikel 1

Te bepalen, dat de door den Raad van Politie op St. Eustatius in zijn vergadering van den 14den October 1938 vastgestelde Plaatselijke Keur, houdende regelingen ter handhaving van orde op de reede van St. Eustatius, bekrachtigd bij de Gouvernementsbeschikking van 18 Januari 1939 no. 82, nevens afschrift dezer beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.

Bijlage

De Gezaghebber der Bovenwindse Eilanden, doet weten, dat door den Raad van Politie in zijne vergadering van den 14den October 1938 is vastgesteld de volgende plaatselijke Keur:

KEUR, houdende regelingen ter handhaving van orde op de reede van St. Eustatius.

Artikel 1

In deze Keur wordt verstaan onder:

 • a.

  ,,reede”: de reede voor Oranjestad te St. Eustatius;

 • b.

  ,,gezagvoerder”; hij, die op het vaartuig gezag uitoefent of met de leiding belast is. Onder gezagvoerder wordt mede verstaan ,,schipper”;

 • c.

  ,havenbeambte”: de als zoodanig aangestelde Gouvernements-ambtenaar of diens vervanger;

 • d.

  ,,eigenaar”: degene, die het beheer over het schip heeft in welke hoedanigheid ook;

 • e.

  ,,dag”: de tijd tusschen zonsopkomst en zonsondergang;

 • f.

  ,,nacht”: de tijd tusschen zonsondergang en zonsopkomst.

Artikel 2

De havenbeambte regelt voor alle vaartuigen de ligplaats op de reede. Hij houdt toezicht over de reede en de handhaving van de bepalingen van deze keur onder het oppertoezicht van den Gezaghebber en bijgestaan door de beambten van Politie.

Artikel 3

 • a.

  Gezagvoerders van binnenkomende vaartuigen mogen niemand en niets aan boord toelaten of van de boord laten gaan, zoolang zulks krachtens de quarantaine-voorschriften niet geoorloofd is, zoolang het vaartuig niet door de douane is ingeklaard en het politie-onderzoek niet is afgeloopen.

 • b.

  Kleine vaartuigen, motorbooten, pontjes en dergelijke moeten zich tot na afloop van quarantaine-, douane- en politieonderzoek op ten minste 5 meter afstand van het vaartuig verwijderd houden.

 • c.

  Eigenaars van het vaartuig, hun vertegenwoordigers, agenten of gemachtigden en hun employes kunnen zich, mits voorzien van een door den Ontvanger en het Plaatselijk Hoofd van Politie voor accoord geteekend legitimatiebewijs, zoodra de quarantaine-voorschriften zich daartegen niet verzetten, aan boord begeven; de bepaling van lid b. blijft dan ten aanzien van hun vaartuigen, welke moeten dienen voor het lossen en laden van het vaartuig, buiten toepassing.

Artikel 4

Het is den gezagvoerder van een ter reede liggend vaartuig verboden om schepelingen, niet in het gebiedsdeeel tehuis behoorende, ter zake van afdanking of ontslag aan wal te zenden zonder toestemming of vergunning van het Plaatselijk Hoofd van Politie.

Artikel 5

De gezagvoerder, die passagiers aangevoerd heeft, is verplicht te zorgen, dat dadelijk na aankomst van het vaartuig een lijst, bevattende de namen der passagiers, de plaats van hunne herkomst, zoomede hun ambt of beroep bij den politie-beambte, belast met den Vreemdelingendienst, wordt ingediend.

Artikel 6

Het is tusschen zonsondergang en zonsopkomst aan passagiers aan boord van een ter reede binnengevallen vaartuig verboden om elders dan aan de in artikel 9 bedoelde plaats te landen.

Indien zij niet woonachtig zijn op St. Eustatius moeten zij bovendien toestemming tot landen hebben van den door den Gezaghebber aangewezen beambte, belast met den vreemdelingendienst.

Artikel 7

Het is verboden op de reede op andere dan door den havenbeambte aangewezen plaats ballast of ander zinkende zelfstandigheden uit te werpen.

De gezagvoerder van een op de reede liggend vaartuig is verplicht te zorgen, dat aan boord daarvan niet gehandeld wordt in strijd met het in het eerste lid van dit artikel bedoeld verbod.

Artikel 8

Het is verboden op de reede zonder vergunning van den Gezaghebber met eenig vuurwapen te schieten.

Artikel 9

Het is zonder vergunning van den Gezaghebber verboden het strand, dat zich 100 meter ten Noorden en ten Zuiden van het douane-gebouw uitstrekt, voor andere doeleinden dan tot het lossen en laden te gebruiken.

Artikel 10

Gerechtigden op en eigenaars van de in het voorgaande artikel bedoelde plaats geloste of ter verscheping aangebrachte goederen zijn verplicht te zorgen, dat deze onverwijld vandaar verwijderd worden, wanneer zulks door den havenbeambte wordt gelast.

Artikel 11

Het is verboden zonder voorkennis van den havenbeambte een vaartuig ter reede te verhalen.

De gezagvoerder van een ter reede liggend vaartuig is verplicht, indien daartoe door den havenbeambte aangezegd, onmiddellijk het vaartuig naar de door genoemden ambtenaar aangewezen aanlegplaats te doen verhalen.

De gezagvoerder is verplicht te zorgen, dat niet in strijd gehandeld wordt met het in het eerste lid van dit artikel bedoeld verbod.

Artikel 12

Bij het aandoen en vertrek van het eiland tusschen zonsopkomst en zonsondergang zijn alle vaartuigen uit den vreemde komende of daar naar toe gaande verplicht de natievlag hunner nationaliteit te vertoonen.

Artikel 13

De gezagvoerder van een ter reede en voor anker liggend vaartuig van minder dan 45 M. lengte is verplicht te zorgen, dat van zonsondergang tot zonsopkomst vooruit, waar het het best gezien kan worden, doch niet hooger dan 6 M. boven den romp, een helder brandend licht zoodanig geplaatst wordt, dat het van alle kanten goed gezien kan worden op een afstand van ten minste 1 zeemijl (van 60 in 1 graad).

Vaartuigen van 45 M. lengte en daarboven, ten anker zijnde, moeten twee zulke lichten voeren; het eene voor op het vaartuig op een hoogte van niet minder dan 6 M. en niet meer dan 12 M. boven de romp; het andere op of bij het hek van het vaartuig, ten minste 4.5 M. lager dan het voorste.

Artikel 14

 • a.

  Het is verboden aan boord van een vaartuig, tenzij met vergunning van den havenbeambte, handelingen te verrichten, welke gevaar voor brand opleveren; de door den havenbeambte gegeven voorschriften moeten onverwijld worden opgevolgd.

 • b.

  Van broeiing of brand aan boord moet door den betrokken gezagvoerder onverwijld kennis worden gegeven aan den havenbeambte.

 • c.

  Indien aan boord van een vaartuig brand is ontstaan, is de gezagvoerder in afwachting van de bevelen van den havenbeambte, verplicht doeltreffende maatregelen te nemen ter blussching van den brand en alles in het werk te stellen om te voorkomen, dat de brand overslaat op in de nabijheid van zijn vaartuig gelegen andere vaartuigen, gebouwen of opslagplaatsen.

De gezagvoerder is bovendien verplicht den havenbeambte zooveel mogelijk behulpzaam te zijn en diens bevelen voor wat betreft het blusschen van den brand, de beveiliging van de omgeving en die van de geheele reede op te volgen.

Artikel 15

 • a.

  Wanneer een vaartuig in de haven dreigt te zinken of gezonken is of wanneer een voorwerp, dat hinder of gevaar kan opleveren voor de scheepvaart, over boord is gevallen en gezonken is, of wanneer een anker verloren is, moet de gezagvoerder daarvan onverwijld kennis geven aan den havenbeambte.

 • b.

  In afwachting van de bevelen van den havenbeambte moet de gezagvoerder van eenig vaartuig, dat dreigt te zinken dit zoo spoedig mogelijk buiten het vaarwater en ankerplaats brengen naar de plaats, waar het zonder hinder voor de scheepvaart aan den grond gezet kan worden.

 • c.

  Wanneer een voorwerp of een vaartuig, dat naar het oordeel van den havenbeambte gevaar of hinder voor de scheepvaart kan opleveren, op de reede gezonken is, is deze bevoegd den gezagvoerder of eigenaar van het vaartuig of voorwerp te bevelen om met inachtneming van de termijnen door hem bepaald voor den aanvang en voor de beëindiging der daartoe noodige werkzaamheden, dat vaartuig of voorwerp te doen verwijderen.

Artikel 16

 • a.

  Waar in deze keur verplichtingen worden opgelegd, is de gezagvoerder voor de nakoming daarvan aansprakelijk.

 • b.

  De eigenaar van een vaartuig moet zorg dragen, dat te allen tijde een persoon belast is met het gezag over vaartuig en bemanning en is gehouden desverlngd den havenbeambte mede te deelen, wie deze persoon is.

 • c.

  Zoolang het gezag over een vaartuig niet aan eenig persoon is opgedragen en door dezen aanvaard, wordt de aansprakelijkheid, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, gedragen door den eigenaar van het vaartuig.

Artikel 17

De havenbeambte en de beambten van politie zijn bevoegd zich te allen tijde aan boord van een ter reede liggend vaartuig te begeven, wanneer zij zulks voor de handhaving van de goede orde noodig achten of ten einde zich te vergewissen of aan de bepalingen van deze keur voldaan wordt.

Artikel 18

Overtreding van eenige bepaling dezer Keur wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftig gulden.

Artikel 19

Deze Keur kan worden aangehaald onder den titel van ,,Havenreglement St. Eustatius” onder bijvoeging van het jaartal van het Publicatieblad, waarin zij is opgenomen.

Artikel 20.

Deze Keur zal in de Engelsche taal orden overgezet en in het Nederlandsch en het Engelsch tegenover elkander worden gedrukt.

Slotbepalingen

Deze Keur treedt in werking met ingang van den dag na die harer afkondiging.

Aldus vastgesteld door den Raad van Politie op St. Eustatius in zijn vergadering van den 14den October 1938.

Zijnde deze keur, ingevolge de artt. 130 en 131 van het Reglement op het beleid der regeering, aan de bekrachtiging van den Gouverneur onderworpen en door dezen bij besluit van den 18den Januari 1939 No. 82 bekrachtigd.

En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 10den Februari 1939.