Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederlandse Antillen

BESLUIT van de 5de juni 2003 tot afkondiging van het Besluit van 20 maart 2003 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit bericht omtrent toelating)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Officiële naam regelingBESLUIT van de 5de juni 2003 tot afkondiging van het Besluit van 20 maart 2003 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit bericht omtrent toelating)
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorGouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rijkswet op het Nederlanderschap, artikelen 13, tweede lid, en 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2003Nieuwe regeling

05-06-2003

P.B. 2003, no. 70

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT van de 5de juni 2003 tot afkondiging van het Besluit van 20 maart 2003 tot uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit bericht omtrent toelating)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van het Koninkrijk.

Artikel 2

 • 1. Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en de Minister van Justitie van Aruba wijzen, elk in hun gebied, de autoriteiten en ambtenaren aan, bevoegd tot het afgeven van berichten omtrent toelating.

 • 2. De Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en de Minister van Justitie van Aruba berichten Onze Minister over de door hen aangewezen autoriteiten en ambtenaren.

Artikel 3

Het bericht omtrent toelating informeert omtrent de periode gedurende welke een persoon tot Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba is toegelaten.

Artikel 4

 • 1. De ingevolge artikel 2, eerste lid, aangewezen autoriteiten en ambtenaren geven op verzoek van de autoriteiten en ambtenaren, die bevoegd zijn tot het in ontvangst nemen van verzoeken om verlening en verklaringen tot verkrijging van het Nederlanderschap, aan hen berichten omtrent toelating af betreffende de in het verzoek genoemde personen.

 • 2. De berichten betreffen de door de verzoekende autoriteiten en ambtenaren aangegeven periode.

Artikel 5

 • 1. Het bericht omtrent toelating vermeldt, zo mogelijk:

  • a.

   de geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen, de geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, adres, geslacht, en nationaliteit(en) van de persoon wiens toelating het betreft;

  • b.

   de omschrijving en datum van verlening van de huidige verblijfstitel, alsmede de datum van verstrijken van de geldigheid ervan, dan wel de datum waarop het verblijfsrecht van deze persoon van rechtswege is ontstaan;

  • c.

   de periode of perioden van ononderbroken toelating van deze persoon in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, binnen de in artikel 4 bedoelde periode;

  • d.

   indien daarom is verzocht: de omschrijving van de verblijfstitel of verblijftitels die deze persoon in de periode van één jaar onmiddellijk voorafgaande aan de datum van afgifte van dit bericht omtrent toelating heeft bezeten.

 • 2. Het bericht omtrent toelating wordt voorzien van de datum van afgifte, de handtekening van de behandelend ambtenaar en het dienststempel.

Artikel 6

 • 1. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de gevallen waarin een bericht omtrent toelating kan worden verzocht alsmede met betrekking tot de inhoud en de vorm van het verzoek.

 • 2. Over de inhoud en de vorm van verzoeken tot afgifte van berichten omtrent toelating overlegt hij met de Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen respectievelijk de Minister van Justitie van Aruba.

Artikel 7

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in werking treedt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bericht omtrent toelating.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.