Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2011
CiteertitelSubsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Weekblad, 01-12-2011

2011-65

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2011

 

 

Artikel 1.  

Deze verordening verstaat onder:

College:

Het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentelijk monument:

Onroerende zaak, die bij besluit van het college van burgemeester en wethouders als gemeentelijk monument is aangewezen.

Eigenaar:

Degene, die in de kadastrale registers als eigenaar c.q. zakelijk gerechtigde van een monument is ingeschreven.

Subsidiabele kosten:

De voor een subsidie in aanmerking komende kosten, zoals beschreven in artikel 3 van deze verordening.

Technische omschrijving:

Een beschrijving van de geplande werkzaamheden waaruit blijkt:

a. waarom ze noodzakelijk zijn (eventueel geïllustreerd met foto’s);

b. hoe en met welke materialen ze worden uitgevoerd.

Artikel 2.  

Het college kan aan de eigenaar van een gemeentelijk monument een subsidie verlenen in de kosten van werkzaamheden zoals genoemd in artikel 3.

Artikel 3.  

 • 1.

  Voor een subsidie komen in aanmerking werkzaamheden, die tot doel hebben de monumentale

  waarden van een gemeentelijk monument te behouden.

 • 2.

  Deze werkzaamheden komen in aanmerking voor een subsidie van 25% van de kosten. De

  subsidie bedraagt maximaal € 4.500,00.

 • 3.

  De te subsidiëren werkzaamheden dienen sober doch doelmatig van aard te zijn.

Artikel 4.  

Per monument kan maximaal één maal per drie jaar een subsidie worden toegekend.

Artikel 5.  

Een subsidieaanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij het college. In deze aanvraag dient minimaal het volgende te worden vermeld:

a. het adres van het gemeentelijk monument;

b. naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager;

c. een technische omschrijving van de werkzaamheden;

d. een begroting van de werkzaamheden, waarbij de in de begroting genoemde posten herleid moeten

kunnen worden naar de onder lid c. genoemde technische omschrijving;

e. geschatte begin- en einddatum van de werkzaamheden;

f. het banknummer waarop de eventuele subsidie kan worden overgemaakt;

g. de handtekening van de aanvrager.

Artikel 6.  

 • 1.

  Het college neemt een besluit op de aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan zijn besluit eenmaal voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 7.  

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

1. indien voor de werkzaamheden een vergunning is vereist volgens de Erfgoedverordening

Nederweert en deze niet is verleend;

2. indien met de werkzaamheden is begonnen voordat het college heeft beslist op de aanvraag om

subsidie;

3. wanneer de kosten van de werkzaamheden worden gedekt op grond van een verzekering;

4. wanneer de kosten van de werkzaamheden minder dan € 1.500,00 bedragen.

Artikel 8.  

Subsidie wordt slechts verleend onder voorwaarde dat:

a. de werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven, die zijn ingeschreven bij een Kamer van

Koophandel;

b. met de uitvoering van de werkzaamheden binnen 26 weken na de datum van het besluit tot

subsidieverlening wordt begonnen;

c. de werkzaamheden binnen 52 weken na de datum van het besluit tot subsidieverlening zijn

voltooid;

d. aan de met de controle belaste ambtenaar gelegenheid wordt geboden om controle uit te oefenen

op de werkzaamheden.

Artikel 9.  

De aanvrager doet mededeling aan het college van de aanvang en het einde van de gesubsidieerde werkzaamheden.

Artikel 10.  

 • 1.

  Binnen drie maanden na het einde van de werkzaamheden zendt de aanvrager kopieën van de

  rekeningen van de gesubsidieerde kosten én betaalbewijzen betreffende deze rekeningen aan het

  college.

 • 2.

  Het college stelt uiterlijk zes weken na ontvangst van de in het eerste lid genoemde bescheiden de

  subsidie vast naar aanleiding van de in het eerste lid genoemde rekeningen.

 • 3.

  Indien de werkelijk gemaakte kosten volgens deze bescheiden lager blijken te zijn dan de in de bij

  de subsidieaanvraag behorende begroting, zal de subsidie naar rato worden verlaagd.

 • 4.

  Indien de werkelijk gemaakte kosten volgens deze bescheiden hoger blijken te zijn dan de in de bij

  de subsidieaanvraag behorende begroting, zal de subsidie niet worden verhoogd.

 • 5.

  Uitbetaling van de subsidie vindt uiterlijk zes weken na vaststelling van de subsidie plaats.

Artikel 11.  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2000” komt op dat tijdstip te

  vervallen.

Artikel 12.  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Nederweert 2011”.

Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Nederweert op 8 november 2011.

De gemeenteraad van Nederweert,

De voorzitter, De griffier,