Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nederweert

Verordening cliëntenparticipatie WWB 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNederweert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WWB 2012
Citeertitelverordening cliëntenparticipatie WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening cliëntenparticipatie WWB 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-07-2015nieuwe regeling

20-12-2011

Weekblad, 29-12-2011

2011-77, 9d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WWB 2012

De raad van de gemeente Nederweert,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

gelet op artikel 47 van de WWB;

overwegende dat de gemeente bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop de cliënten of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wetten;

B E S L U I T vast te stellen de volgende

“verordening cliëntenparticipatie WWB 2012”

 

Titeldeel 1  

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

b. Uitkeringsgerechtigde: degene, die algemene bijstand of een inkomensvoorziening ontvangt op grond van de wet;

c. niet-uitkeringsgerechtigde: de persoon, jonger dan 65 jaar, die als werkloze werkzoekende staat geregistreerd bij UWV WERKbedrijf en die geen recht heeft op een uitkering op grond van de wet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Toeslagenwet, de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, de Algemene nabestaandenwet dan wel op grond van een regeling, die met deze wetten naar aard en strekking overeenstemt (artikel 6, sub a van de wet);

d. cliënten: de sub b en c van dit artikel bedoelde personen, alsmede degene die een uitkering ontvangt op grond van de Algemene nabestaandenwet;

e. vertegenwoordiger: afgevaardigde van een maatschappelijke instelling of belangenorganisatie die direct of indirect deel uit maakt van het dagelijkse leven van de cliënt;

f. college: burgemeester en wethouders.

 

Titeldeel 1  

Artikel 2 Doelstelling

Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening van het team Sociale Zaken door gevraagd en ongevraagd te adviseren. Ten behoeve van dit doel wordt een organisatie in het leven geroepen die zal opereren onder de naam cliëntenraad WWB.

Titeldeel 1  

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1

  In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad over beleid in het kader van de wet, alsmede over aangelegenheden die de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen.

   

 • 2

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met:

  - individuele klachten, bezwaarschriften, en andere zaken die een individueel karakter dragen, dan wel betrekking hebben op individuele cliënten;

  - de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  - verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften voor zover bij de uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid aanwezig is.

   

Titeldeel 1  

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De cliëntenraad bestaat uit een combinatie van cliënten en vertegenwoordigers.

 • 2

  De cliëntenraad bestaat uit maximaal 5 cliënten en maximaal 3 vertegenwoordigers.

 • 3

  De leden worden door het college benoemd voor een periode van 1 jaar en zijn hernoembaar.

 • 4

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 5

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college.

Titeldeel 1  

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

 • 1

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt of vertegenwoordiger meer is.

 • 2

  Het lidmaatschap eindigt indien het lid aftreedt;

 • 3

  Het lidmaatschap eindigt indien de zittingsduur als bedoeld in artikel 4, derde lid van de verordening is verlopen;

 • 4

  In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, blijft het lid de functie vervullen totdat in de vacature is voorzien, met een maximale termijn van zes maanden.

Titeldeel 1  

Artikel 6 Werkwijze

 • 1

  In het kader van de cliëntenparticipatie vraagt het college de cliëntenraad om advies inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 2

  De cliëntenraad is gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college inzake het gemeentelijk beleid en de uitvoering en kwaliteit van dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van de verordening.

 • 3

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het toegevoegd kan worden aan de voor besluitvorming van college of raad ter beschikking te stellen stukken.

 • 4

  De cliëntenraad krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

 • 5

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de cliëntenraad.

 • 6

  Contacten tussen de cliëntenraad en het team Sociale Zaken lopen via de voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 7

  Wanneer de cliëntenraad uit eigen beweging advies uitbrengt gebeurt dit via de voorzitter.

 • 8

  De ambtelijk secretaris nodigt de cliëntenraad uit voor het overleg en zorgt dat de agenda en de benodigde stukken tijdig worden verstuurd.

 • 9

  De ambtelijk secretaris woont het overleg bij, biedt ondersteuning, maakt de notulen en bewaakt de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen.

Titeldeel 1  

Artikel 7 Faciliteiten

 • 1

  Het college draagt er zorg voor dat de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad.

 • 2

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 3

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, organisatiekosten, het inhuren van externe deskundigen en voorlichting.

 • 4

  De leden van de cliëntenraad ontvangen per bijgewoond overleg een algemene onkostenvergoeding tot een maximum zoals vastgelegd in artikel 31 lid 2 sub k van de WWB.

 • 5

  De gemeente stelt vergaderruimte en andere faciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad.

Titeldeel 1  

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: verordening cliëntenparticipatie WWB 2012.

Titeldeel 1  

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

   

 • 2

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2004, laatstelijk gewijzigd op 20 december 2011.

De raadsgriffier, De voorzitter,

E.G. Schrier H.F.M. Evers

Toelichting 1 Toelichting verordening cliëntenparticipatie WWB 2012

Toelichting verordening cliëntenparticipatie WWB 2012