Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neerijnen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende het reglement van orde voor de gemeenteraad Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeerijnen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende het reglement van orde voor de gemeenteraad Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016
CiteertitelReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 16 Gemw
 2. art. 82 lid 1 Gemw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016nieuwe regeling

15-09-2016

Gemeenteblad 2016, 132804

15-20934-15732

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016

De raad van de gemeente Neerijnen;

 

gelet op artikelen 16 en 82, eerste lid, van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van het Presidium van 25 augustus 2016;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen het

 

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • -

  amendement : voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing;

 • -

  griffier : griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

 • -

  initiatiefvoorstel : voorstel van een raadslid voor een verordening of ander voorstel;

 • -

  motie : verklaring waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • -

  subamendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een aanhangig amendement;

 • -

  voorzitter : voorzitter van de raad of diens plaatsvervanger.

Artikel 2. Het presidium

 • 1.

  Er is een presidium dat bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters.

 • 2.

  Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 3.

  Elke fractievoorzitter heeft één stem in het presidium.

 • 4.

  Het presidium kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

 • 5.

  Het presidium doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren

  van de Beeldvormende vergadering, de Oordeelsvormende raad en de Besluitvormende

  raad voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie (artikel 3 lid 2).

Artikel 2a. Het fractievoorzittersoverleg (seniorenconvent)

 • 1.

  De raad heeft een fractievoorzittersoverleg (als de voorzitter van de raad ook in dit overleg aanwezig is, ook wel seniorenconvent genoemd).

 • 2.

  De fractievoorzitters vormen samen de leden van het fractievoorzittersoverleg.

 • 3.

  De plaatsvervangende voorzitter van de raad is voorzitter van dit overleg.

 • 4.

  Elke fractievoorzitter wijst één lid van de raad aan, die hem bij zijn afwezigheid in dit overleg vervangt.

 • 5.

  Het fractievoorzittersoverleg vindt doorgang als minimaal de helft plus één van alle fractievoorzitters (of diens plaatsvervanger) aanwezig is.

 • 6.

  Het fractievoorzittersoverleg vergadert zo dikwijls als de voorzitter ervan dat nodig acht, of twee afzonderlijke leden dit aan de voorzitter heeft verzocht om een overleg te houden.

 • 7.

  Elke fractievoorzitter heeft één stem in het overleg, indien de voorzitter van de raad (dus in het seniorenconvent) aanwezig is heeft deze een adviserende stem.

 • 8.

  Het overleg wordt ambtelijk ondersteund door de griffier.

 • 9.

  het overleg wordt in beslotenheid gehouden.

 • 10.

  Indien er een besloten verslag wordt opgesteld, dan ligt dat verslag binnen 5 werkdagen ter inzage bij de griffier en zal dat besloten verslag in een eerstvolgend fractievoorzittersoverleg/seniorenconvent worden vastgesteld.

 • 11.

  Het overleg houdt zich, al dan niet op verzoek van de raad, bezig met procedures en het functioneren van de raad in algemene zin. Daarnaast kunnen ook actuele zaken met betrekking tot openbare orde en veiligheid, bestuurlijke en personele aangelegenheden worden besproken, maar ook onderwerpen die vertrouwelijk, politiek gevoelig en/of urgent van aard zijn.

Artikel 3. De agendacommissie en het vaststellen van vergaderingen

 • 1.

  Er is een agendacommissie (de leden van het Presidium vervullen deze taak), waarbij de

  voorzitters van de Beeldvormende vergadering, die geen zitting hebben in het Presidium,

  een adviserende rol (kunnen) vervullen.

 • 2.

  Ze heeft in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor de diverse raadsvergaderingen;

  • b.

   het vaststellen van de vergadercyclus van de raad;

  • c.

   het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Gemeentewet en het volgende lid.

 • 3.

  In aanvulling op de raadsvergaderingen als bedoeld in het tweede lid, onder b, vergadert de raad voorts als haar voorzitter het nodig acht of als ten minste twee fracties schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoeken.

Artikel 4. De griffier

 • 1.

  De griffier is aanwezig in de raadsvergaderingen en de vergaderingen van het presidium en de agendacommissie.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de raad aangewezen plaatsvervanger.

 • 3.

  De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan beraadslagingen in raadsvergaderingen deelnemen.

Artikel 5. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

 • 1.

  Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

 • 2.

  Deze onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

 • 3.

  Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste raadsvergadering in oude samenstelling na de raadsverkiezingen.

 • 4.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden op om in de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 18 van de Gemeentewet, de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 5.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter in afwijking van het voorgaande een nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

Artikel 6. Benoeming wethouders

Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt of benoeming van de kandidaat voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de Gemeentewet en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

Artikel 7. Fracties

 • 1.

  Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd.

 • 2.

  Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.

 • 3.

  De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of als één of meer raadsleden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

 • 5.

  Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3 van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.

Hoofdstuk 2. Raadsvergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste 14 dagen voor een raadsvergadering de raadsleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 25, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet bedoelde stukken.

 • 2.

  Als een aanvullende agenda als bedoeld in artikel 9, eerste lid, wordt vastgesteld, wordt deze met de daarbij behorende stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering aan de leden gezonden.

Artikel 9. Aanvullende agenda; vaststellen agenda

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2.

  Als omtrent de inhoud van stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.

 • 3.

  De agenda wordt bij aanvang van een raadsvergadering door de raad vastgesteld.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raad en zo mogelijk door middel van openbare kennisgeving.

 • 2.

  Stukken die digitaal beschikbaar zijn worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  Als omtrent stukken op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste en tweede lid onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden op verzoek inzage.

Artikel 11. Openbare kennisgeving

Raadsvergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging in de gemeentelijke publicatie in het Nieuwsblad Geldermalsen.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 12. Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen raadsleden de presentielijst. Aan het einde van elke raadsvergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

Artikel 13. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Raadsleden mogen in een termijn niet meer dan éénmaal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op een raadslid dat een amendement, een subamendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, ten aanzien van de beraadslaging over het door dat raadslid ingediende.

 • 5.

  Bij de bepaling hoeveel malen een raadslid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Onverminderd artikel 21 van de Gemeentewet kan de raad op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 15. Voorstellen van orde

Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.

Artikel 16. Spreekrecht burgers

 • 1.

  Na opening van de Oordeelvormende raad kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Het woord kan niet gevoerd worden:

  • a)

   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

  • b)

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en

  • c)

   indien een klacht ex. artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

 • 3.

  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit ten minste vóór 12 uur op de dag van de te houden raadsvergadering aan de griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp, waarover hij het woord wil voeren.

 • 4.

  De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 5.

  Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes insprekers zijn aangemeld. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd.

 • 6.

  De spreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. Na het spreekrecht kunnen er vragen worden gesteld door de raadsleden. De voorzitter of een lid van de gemeenteraad doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de insprekende burger.

Paragraaf 3. Stemmingen

Artikel 17. Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden hun voorgenomen stemgedrag toelichten.

Artikel 18. Beslissing

 • 1.

  De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel voor de te nemen beslissing.

Artikel 19. Stemming; procedure hoofdelijke stemming

 • 1.

  De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stemming verlangen. Is dit niet het geval dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.

 • 2.

  Als een voorstel zonder stemming wordt aangenomen kunnen de in de raadsvergadering aanwezige raadsleden aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 3.

  Als een raadslid om stemming of hoofdelijke stemming vraagt, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de raad.

 • 4.

  Bij hoofdelijke stemming roept de griffier de raadsleden bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het daarvoor bij loting aangewezen raadslid.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming brengen ter vergadering aanwezig raadsleden, tenzij zij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te nemen, hun stem uit door 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging.

 • 6.

  Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen totdat het volgende raadslid heeft gestemd. Bemerkt het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt aantekening vragen van zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming.

 • 7.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee. Deze doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 20. Volgorde stemming over amendementen en moties

 • 1.

  Als een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het dan luidt in zijn geheel.

 • 2.

  Als een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement waarop dat betrekking heeft.

 • 3.

  Als meerdere amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, wordt, onverminderd het eerste en tweede lid, eerst over het meest verstrekkende amendement of subamendement gestemd.

 • 4.

  Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. De raad kan besluiten van deze volgorde

  af te wijken.

Artikel 21. Stemming over personen

 • 1.

  Bij stemming over personen voor voordrachten of het opstellen van voordrachten of aanbevelingen, benoemt de voorzitter twee raadsleden tot stembureau.

 • 2.

  Aanwezige raadsleden zijn verplicht een door het stembureau verstrekt stembriefje in te leveren, tenzij zij overeenkomstig artikel 28 van de Gemeentewet niet aan de stemming deel behoren te nemen.

 • 3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van het stembureau beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

 • 4.

  In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van het stembureau.

Paragraaf 4. Verslaglegging; ingekomen stukken

Artikel 22. Besluitenlijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor de besluitenlijst van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Een besluitenlijst bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

  • b.

   een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een zakelijke samenvatting van besluitvorming;

  • e.

   een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de raadsleden die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;

  • f.

   de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen;

  • g.

   bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 14 door de raad is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 3.

  Een concept-besluitenlijst wordt gelijktijdig met de verzending aan de raadsleden ook verzonden aan de overige personen die het woord hebben gevoerd in de raadsvergadering waarop het betrekking heeft.

 • 4.

  Vastgestelde besluitenlijsten worden ondertekend door de voorzitter en griffier.

 • 5.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

 • 6.

  Als besluitenlijsten elektronisch beschikbaar zijn, worden ze op de website van de gemeente in het raadinformatiesysteem geplaatst.

Artikel 23. Ingekomen stukken

 • 1.

  Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst die aan de raadsleden wordt toegezonden en ter inzage wordt gelegd.

 • 2.

  Na de vaststelling van de besluitenlijst stelt de raad op voorstel van het presidium de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen

Artikel 24. Toepassing reglement op besloten vergaderingen

Op besloten raadsvergaderingen is dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 25. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen en -besluitenlijsten van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid, maar uitsluitend voor de raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2.

  Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad en besluit over het al dan niet openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 26. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Paragraaf 6. Toehoorders en pers

Artikel 27. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare raadsvergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

Artikel 28. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare raadsvergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten raadsleden

Artikel 29. Amendementen en subamendementen

 • 1.

  Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging van het voorstel waarop deze betrekking hebben in bij de voorzitter. Dit gebeurt schriftelijk, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

 • 2.

  Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door raadsleden die de presentielijst getekend hebben.

 • 3.

  Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 30. Moties

 • 1.

  Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter.

 • 2.

  De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda opgenomen onderwerpen zijn behandeld.

 • 4.

  Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 31. Initiatiefvoorstel

 • 1.

  Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter. Deze brengt een ingediend voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis van het college.

 • 2.

  Het college kan binnen 14 dagen nadat het ter kennis is gesteld van een voorstel schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad brengen.

 • 3.

  Een voorstel wordt nadat het college schriftelijk wensen of bedenkingen ter kennis van de raad heeft gebracht of kenbaar heeft gemaakt hiertoe niet te zullen overgaan, dan wel nadat de in het tweede lid gestelde termijn is verlopen op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dat geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende raadsvergadering geplaatst.

Artikel 32. Collegevoorstel

 • 1.

  Een voorstel van het college aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de raadsvergadering, kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de raad.

 • 2.

  Als de raad van oordeel is dat een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug aan het college dient te worden gezonden, bepaalt de raad binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 33. Interpellatie

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.

 • 2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.

 • 3.

  Als het verzoek ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering is ingediend of in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt over het verzoek tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.

 • 4.

  De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 34. Schriftelijke vragen

 • 1.

  Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier. De vragen worden kort en bondig geformuleerd en kunnen waar nodig worden voorzien van een toelichting. Daarbij wordt tevens aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.

 • 2.

  De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen nadat de vragen zijn ingediend.

 • 4.

  Als de vragen ten minste 48 uur voor aanvang van een raadsvergadering zijn ingediend, vindt gevraagde mondelinge beantwoording plaats in de eerstvolgende raadsvergadering, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.

 • 5.

  Schriftelijke antwoorden van het college of de burgemeester worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

 • 6.

  De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Artikel 34a. Vragen actueel politiek onderwerp

 • 1.

  De schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester worden kort en duidelijk geformuleerd en waar nodig van een toelichting voorzien.

 • 2.

  De vragen worden uiterlijk 24 uur vóór een te houden raadsvergadering bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen per direct ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester worden gebracht.

 • 3.

  Mondelinge beantwoording vindt plaats in de raadsvergadering, tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.

 • 4.

  Over de beantwoording kan wel beraadslaging plaatsvinden maar geen besluitvorming.

Artikel 34b. Schriftelijke technische vragen

 • 1.

  Schriftelijke technische (inhoudelijke) vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien.

 • 2.

  De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester worden gebracht.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt plaats uiterlijk binnen twee werkdagen na

  indiening van de schriftelijke technische vragen, tenzij het college of de burgemeester

  de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij tevens aangegeven

  wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden.

 • 4.

  De antwoorden van het college of de burgemeester worden door de griffier aan alle leden van de raad toegezonden.

Artikel 35. Inlichtingen

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet schriftelijk in bij de griffier .

 • 2.

  De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen 10 dagen nadat het verzoek is ingediend.

Artikel 36. Vragenuur

In de vergaderingen van de raad wordt geen gelegenheid geboden tot het houden van een vragenuur.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 37. Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 38. Intrekken oude reglement

Het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 39. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2016.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor vergaderingen en andere

  werkzaamheden van de raad van de gemeente Neerijnen 2016.

Vastgesteld in de vergadering van 15 september 2016,

, voorzitter

, griffier

Toelichting  

Toelichting