Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Fitnessregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFitnessregeling
Citeertitelfitnessregeling gemeente Nieuwegein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2011nieuwe regeling

03-08-2011

De Molenkruier, 04-08-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Fitnessregeling

 

 

Fitnessregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  ambtenaar:de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Nieuwegein;

 • b

  bedrijfsfitness:fitness buiten werktijd bij een door het college aangewezen fitnesscentrum;

 • c

  bedrijfsfitnessvergoeding:maandelijkse tegemoetkoming in de kosten van bedrijfsfitness;

 • d

  gemeente:de gemeente Nieuwegein.

Artikel 2 Deelname aan bedrijfsfitness

Lid 1

De ambtenaar kan op zijn verzoek deelnemen aan bedrijfsfitness.

Lid 2

De aanmelding voor bedrijfsfitness geschiedt op een daartoe door het college vastgesteld formulier.

Lid 3

De deelname geldt voor een minimale termijn van 12 maanden en wordt na deze periode automatisch verlengd met een termijn van 12 maanden.

Lid 4

Tussentijds wijzigingen kunnen uitsluitend met goedkeuring van het fitnesscentrum.

Artikel 3 Kosten bedrijfsfitness

Lid 1

De kosten van bedrijfsfitness worden door de gemeente rechtstreeks aan het fitnesscentrum betaald.

Lid 2

De kosten van bedrijfsfitness worden gedurende looptijd van de deelname maandelijks op het salaris van de ambtenaar ingehouden.

Artikel 4 Recht op een bedrijfsfitnessvergoeding

Lid 1

De ambtenaar die deelneemt aan bedrijfsfitness heeft recht op een bedrijfsfitnessvergoeding.

Lid 2

De hoogte van de bedrijfsfitnessvergoeding wordt jaarlijks voor 1 januari door het college vastgesteld op basis van het beschikbare budget en het aantal ambtenaren dat voor een bedrijfsfitness -vergoeding in aanmerking komt.

Artikel 5 Einde deelname bedrijfsfitness

Lid 1

De ambtenaar kan de deelname aan bedrijfsfitness beëindigen door schriftelijke opzegging bij het fitnesscentrum.

Lid 2

Daarbij geldt de opzegtermijn van het fitnesscentrum. Indien het fitnesscentrum geen opzegtermijn hanteert, geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor het verstrijken van de in artikel 2, derde lid, opgenomen termijn.

Lid 3

Het recht op bedrijfsfitness en een bedrijfsfitnessvergoeding eindigt van rechtswege op de ingangsdatum van ontslag van de ambtenaar.

Lid 4

De op de ingangsdatum van ontslag resterende kosten van bedrijfsfitness worden ingehouden op het laatste salaris van de ambtenaar.

Artikel 6 Melding aan de gemeente

De ambtenaar meldt de wijzigingen zoals vermeld in artikel 2, lid 4 en de beëindiging vermeld in artikel 5 lid 1 aan de gemeente.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het college een bijzondere regeling.

Artikel 8 Slotbepalingen

Lid 1

Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking en kan worden aangehaald als “fitnessregeling gemeente Nieuwegein” .

Lid 2

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze regeling wordt het “Reglement bedrijfsfitness” ingetrokken.